အိမ္္္အကူအမ်ိဳးသမီးေဒၚကရင္မ ေသဆုံးမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဥပေဒအရာရွိေဟာင္း အမ်ိဳးသမီးကို လူသတ္မႈပုဒ္မ၃၀၂ (၂)ျဖင့္ စြဲခ်က္တင္

တြံေတးၿမိဳ႕နယ္္္ တြင္ အိမ္အကူ အမ်ိဳးသမီးေဒၚကရင္မေသဆုံးမႈႏွင့္္္္ပတ္သက္ၿပီး အိမ္ရွင္ျဖစ္သူ ဥပေဒအရာရွိေဟာင္း ေဒၚသိဂႌစုကို လူသတ္္္္မႈပုဒ္မ ၃၀၂ (၂) ျဖင့္ စြဲခ်က္တင္ေၾကာင္း ယေန႔ဇန္နဝါရီ (၂၃) ရက္ေန႔က ေတာင္ပိုင္းခရိုင္တရား႐ုံးက အမိန္႔ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ ရာအိမ္မႉးဦးေအးေသာင္းက တရားလိုျပဳလုပ္၍ ေတာင္းပိုင္းခရိုင္တရား႐ုံးတြင္

Read more

ကြမ္းစားမ်ားလို႔ ခဏခဏေက်ာက္ကပ္ ေဆးေနရတဲ႔ ေ၀ဒနာရွင္မ်ား ေက်ာက္ကပ္လဲရမည္႔သူမ်ားအတြက္ ကတက္ေခါက္

ကြမ္္္္္းစားမ်ား ခဏခဏ ေက်ာက္္္ကပ္ေ္ ေဆးေနရတဲ႔ ေ၀ဒနာရွင္မ်ား ေက်ာက္ကပ္လဲရမည္႔သူမ်ား ကတက္ေခါက္ကို သတိရပါေလ သူငယ္္္ခ်င္္္း မ်ား အားလံုး share ေပး ၾကဖို ့ ေမတၲာရပ္ခံ ခ်င္ပါတယ္ ။ ကြ်န္ေတာ္ရဲ႕ ဖခင္ဟာ

Read more

႐ုရွားဒုံးသစ္၏ ပစ္လႊတ္နိုင္ေသာ အကြာအေဝးသည္ အေမရိကန္ႏွင့္ သေဘာတူညီထားသည့္ တာလတ္ပစ္ န်ဴလက္နက္ဖ်က္သိမ္းေရး စာခ်ဳပ္ကခြင့္ျပဳသည့္ ပမာဏအတြင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေမာ္စကိုက ေျပာၾကား

႐ုရွား၏ ဒုံးစနစ္္္္သစ္္္ က ပစ္္္္လႊတ္္္ နိုင္ေ္္သာ အကြာအေဝးသည္ အေမရိကန္္္ႏွင့္ သေဘာတူညီထားသည့္ တာလတ္္္ပစ္ န်ဴကလီးယား လက္နက္ဖ်က္သိမ္းေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္က ခြင့္ျပဳထားသည္ ပမာဏအတြင္း မွျဖစ္ေၾကာင္း ေမာ္စကိုက ဇန္နဝါရီ ၂၃ ရက္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Read more

အဆင့္္္ဆင့္္္ တိုးတက္ေျ္္္ပာင္း္္္လဲလာေသာ ျမန္္္္မာ႔ ေရတပ္္္ဖရီးဂိတ္မ်ား

ျမန္မာေရတပ္္္္ဟာ (၂၀၁၀/၁၁) ေလာက္္္မွာ ျပည္တြင္းမွာ ပထမဆုံး တည္ေဆာက္ တဲ့ ဖရီးဂိတ္ စစ္ေရယာဥ္ကို တပ္ေတာ္၀င္ အသုံးျပဳခဲ့ပါတယ္။ မၾကာခင္ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္းမွာပဲ ဖရီးဂိတ္ (၂) စီးကို ဆက္တိုက္ တပ္ေတာ္၀င္ခဲ့ပါတယ္။ ၆ ႏွစ္ခန္႔ကာလအတြင္း ဖရီးဂိတ္

Read more

ျမန္္္္မာ့ တပ္္္မေတာ္္္္္  ေလ ၏ (A -5 Fighter Bomber) မ်ားေနရာ တြင္ အစားထိုးရန္ (Su -25SM)

ေနတိုးအေခၚ (Frog foot) ​ေခၚတဲ(SU.25) ေတြဟာ တေယာက္္္္္္စီးအင္ဂ်င္(၂)လုံးတပ္ျဖစ္​သည္​။ဆူခြိဳင္ ကုမၼဏီက ၁၉၇၈ခုႏွစ္ကေန ယေန႔ အထိထုတ္လုပ္ဆဲျဖစ္ၿပီး (SU.28)အထိ မ်ိဳးကြဲမ်ားစြာ႐ွိပါတယ္၊႐ု႐ွားမွာယေန႔အထိတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ဆဲျဖစ္ၿပီးဆီးရီးယားစစ္ေျမျပင္မွာယေန႔အထိအစြမ္းျပဆဲအမ်ိဳးအစားပါ၊႐ု႐ွ ၊ဘီလာ႐ု၊ေျမာက္ကိုရီးယား၊ယူကရိန္း၊နဲ႔ဲ႔ႏိုင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ားကိုေရာင္းခ်ထားၿပီး စီးေရ ၁၀၀၀ျပည့္ေသာ္လည္း ထုတ္လုပ္ေနဆဲပါဘဲ.၁၉၈၁ခုႏွစ္ကစတင္မိတ္ဆက္ခဲ့ၿပီးဆိုဗီယက္ေျမျပင္အကူေပးတိုက္ေလယာဥ္အျဖစ္ရည္ရြယ္ထုတ္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။SU.25 UB. SU.25.BM.SU.25.kမ်ိဳးကြဲမ်ားထုတ္လုပ္ခဲ့ၿပီး၂၀၁၂ မွာ SU.25.SMအျဖစ္ထပ္မံအဆင့္ျမႇင့္တင္ခဲ့ပါတယ္။အာဖဂန္ေသာင္းက်မ္းသူႏွိမ္နင္းေရးေတြမွာတြင္တြင္က်ယ္က်ယ္အသုံးျပဳခဲ့ၿပီး၁၉၈၀.၈၈အီရန္

Read more

သမၼတထရမ့္္္္ရဲ႕ လိင္ေျ္္ပာင္းမ်ား စစ္မႈထမ္းျခင္းတားျမစ္မည့္ မူဝါဒ အေမရိကန္ တရား႐ုံးခ်ဳပ္က ခြင့္ျပဳ

လိင္ေျ္္္ပာင္္္္္းလဲ ထားသူမ်ားအား စစ္္္္မႈထမ္္္းျခင္းတားျမစ္္္္ လိုသည့္ သမၼတထရမ့္္္၏မူဝါဒကို ဇန္နဝါရီ (၂၂) ရက္္္က အေမရိကန္္္္ တရား႐ုံးခ်ဳပ္က ခြင့္ျပဳ လိုက္၍ ေရွ႕တိုးေဆာင္ရြက္ခြင့္ ရေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ ေအာက္႐ုံးမ်ားတြင္ ကန္႔ကြက္ခံေနရသည့္မူဝါဒကို အစိုးရ၏ေမတၱာရပ္ခံခ်က္အရ တရား႐ုံးခ်ဳပ္ကေဆြးေႏြးရာတြင္ ေထာက္ခံမဲ ၅မဲ၊

Read more

အစၥေရးက  နိုင္ငံ၏ အဆင့္ျမင့္္္္ဒုံးက်ည္ကာကြယ္ေရး စနစ္္္တစ္ခု ကို ေအာင္ျ္္မင္္္စြာ စမ္း္္သပ္္္

တာေဝးပစ္္္္္္္ ပဲ့ထိန္းဒုံးက်ည္ၿခိမ္းေျခာက္ မႈမ်ားကို ကာကြယ္္္နိုင္္္စြမ္္္းရွိေသာ နိုင္ငံ၏ အဆင့္ျမင့္္္ ဒုံးက်ည္ကာကြယ္ေရးစနစ္ကို ေအာင္ျမင္စြာစမ္းသပ္နိုင္ခဲ့သည္ဟု အစၥေရးက ဇန္နဝါရီ (၂၂) ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ စမ္းသပ္မႈ လုပ္ေဆာင္ၿပီးေနာက္ အစၥေရး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဘင္ဂ်မင္ေနတန္ယာဟုသည္ Arrow ဒုံးက်ည္မ်ားကို

Read more

အိမ္တြင္ရွိေနေသာ အရံ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕ဝင္(၁)ဦးအား AA မွ ေသနတ္ျဖင့္္္္္္ ပစ္ခတ္ သတ္ျဖတ္မႈ မင္းျပားတြင္္္ ျဖစ္္္္ပြား

ရခိုင္ျပည္နယ္ မင္းျပားၿမိဳ႕နယ္ ၊ ပန္းေျမာင္ေက်းရြာအုပ္စု ပန္းေျမာင္ရြာေဟာင္းေက်းရြာတြင္ ဇန္နဝါရီလ ၂၂ ရက္ေန႔ ည ၁၀ နာရီ ၃၀ အခ်ိန္ခန္႕တြင္ ေနအိမ္တြင္ အိပ္ေပ်ာ္ေနေသာ ဦးေမာင္ေအးသိန္း ၊ အသက္(၅၆)ႏွစ္အား ေသနတ္ျဖင့္ လာေရာက္

Read more

ေလယာဥ္္္္ပ်က္္္္္္ က်ၿပီဟု ဖခင္္္္္ႏွင့္ သူငယ္္္ခ်င္္္းမ်ားကို ဆာလာေနာက္္္္ဆုံးေျပာခဲ့

ပရီးမီးယားလိဂ္္္ တန္းတက္ ကာဒစ္ဖ္္္သည္ ဇန္နဝါရီ (၁၈) ရက္က နန္႔တက္စ္အသင္းမွ အသက္ ၂၈ ႏွစ္အရြယ္ အာဂ်င္တီးနားတိုက္စစ္မႉး ဆာလာကို ကလပ္စံခ်ိန္တင္ ေျပာင္းေရႊ႕ေၾကး ေပါင္ ၁၅ သန္းျဖင့္ ေခၚယူနိုင္ခဲ့သည္။ ဆာလာသည္ ေဝးလ္အေျခစိုက္ကလပ္သို႔

Read more

သီေပါၿမိဳ႕နယ္္္္ တြင္ ရွမ္းလက္နက္ကိုင္း(၂)ဖြဲ႕ ပစ္ခတ္၊ ရြာသား (၁) ဦး က်ည္ဆန္္္ထိမွန္္္ ဒဏ္ရာရ

ရွမ္းျပည္ေျ္္္မာက္္္္ပိုင္း၊ သီေပါၿမိဳ႕နယ္္္္္္၊ တာလံုေက်းရြာအနီး မွာ မေန႔က  (RCSS) နဲ႔( SSPP) တပ္ဖြဲ႔၀င္ေတြၾကား ပစ္ခတ္မႈျဖစ္ပြားၿပီး ေဒသခံရြာသား ၁ ဦး က်ည္ဆန္ထိမွန္ ဒဏ္ရာရခဲ့ပါတယ္။ က်ည္ဆန္ထိမွန္ ဒဏ္ရာရခဲ့တဲ့ တာလံုရြာသား အသက္ ၂၈

Read more