နိုင္ငံတကာ NGO မ်ား၏ စားစရိတ္ႏွင့္ အသံုးစရိတ္စကမ်ားက ဘဂၤလီ ဒုကၡသည္မ်ားကို ကူညီေငြထက္ မ်ားျပားေန

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံ ေရာက္ရွိေနၾကေသာ ျမန္မာမွ ေနရပ္စြန္႕ခြာ ဘဂၤလီမ်ားအတြက္ အလွဴေငြမ်ားအနက္ အေတာ္မ်ားမ်ားကိုနိုင္ငံတကာ အန္ဂ်ီအိုမ်ား(INGOs) စားစရိတ္နွင့္ အသံုးစာရိတ္စကမ်ားအျဖစ္ သံုးစြဲေနၾကဟု ေလ့လာသူမ်ားကေျပာသည္။ အခ်ိဳ ့ကိစၥရပ္မ်ားတြင္၊ ေကာ့ဘဇား(Cox’s Bazar) ရွိ နိုင္ငံတကာအင္ဂ်ီအိုမ်ား (INGOs)

Read more