ကြမ္းစားမ်ားလို႔ ခဏခဏေက်ာက္ကပ္ ေဆးေနရတဲ႔ ေ၀ဒနာရွင္မ်ား ေက်ာက္ကပ္လဲရမည္႔သူမ်ားအတြက္ ကတက္ေခါက္

ကြမ္္္္္းစားမ်ား ခဏခဏ ေက်ာက္္္ကပ္ေ္ ေဆးေနရတဲ႔ ေ၀ဒနာရွင္မ်ား ေက်ာက္ကပ္လဲရမည္႔သူမ်ား ကတက္ေခါက္ကို သတိရပါေလ သူငယ္္္ခ်င္္္း မ်ား အားလံုး share ေပး ၾကဖို ့ ေမတၲာရပ္ခံ ခ်င္ပါတယ္ ။ ကြ်န္ေတာ္ရဲ႕ ဖခင္ဟာ

Read more

ခါးနာျခင္း နဲ ့အရိုးအဆစ္ကိုက္ျခင္းကို ယူပစ္သလို ေပ်ာက္ကင္းသြားေစမယ့္ ေဆးနည္း

ခါးနာေဝဒနာကို ခံစားေနရပါသလား..? နဲနဲေလးအေအးခံလိုက္တာနဲ႔ အရိုးအဆစ္ျမစ္ေတြ တစ္ဆစ္ဆစ္ကိုက္ခဲတာမ်ိဳးေတြ ျဖစ္ေနပါသလား..? အခုေဖာ္ျပမယ့္ နည္းလမ္းေလးကို သုံးၾကည့္လိုက္႐ုံနဲ႔ ဒီေဝဒနာေတြအားလုံး ယူပစ္သလို ကင္းစင္သြားပါလိမ့္မယ္။ ခါးနာ၊ အရိုးအဆစ္ေတြ ကိုက္တတ္လို႔ ဆရာဝန္သြားျပရင္ ဆရာဝန္ေတြ အားလုံးက ဒီျပႆနာဟာ အေနအထိုင္

Read more

လည္ေ္္္ခ်ာင္္္း ကင္္ဆာကိုလက္ေတြ႕ ေပ်ာက္ကင္း ေစႏိုင္တဲ့ ဘူးသီးေဖ်ာ္ရည္

လည္ေ္္ခ်ာင္း ကင္္္ဆာ(Throat cancer) နဲ႔ပတ္သက္္္ ေပ်ာက္္္ကင္း သက္္သာေစမည့္္္ သဘာဝေဆးဝါးအေၾကာင္း ေဖာ္ျပေပးပါလုိ႔ ေရးသားလာပါတယ္။ ကင္ဆာအတြက္ ေဖာ္ၫႊန္းထားတဲ့ ေဆးဝါးေတြကေတာ့ အမ်ားႀကီးပါ။ဒါေပမဲ့ သဘာေဆးဝါးေတြ အမ်ားႀကီးထဲကမွ အေကာင္းဆုံးနဲ႔လြယ္ကူၿပီး ထိ့ေရာက္မႈ့႐ွိတဲ့ ေဆးဝါးကုိ ေရြးခ်ယ္ရပါတယ္။ ဥပမာ

Read more

မု႐ိုးပင္္္ တစ္ပင္္္လုံးရဲ႕ ေဆးဘက္္္ အသုံးဝင္ပုံ

အမ်ိဳးသမီးမ်ား သားအိမ္္္္္ အတြင္္္း ေသြးလုံး ေလလုံးျဖစ္္္ခဲ့ပါလ်ွင္ မုရိုး(၅)ပြင့္္္ကို နွမ္းဆီနွင့္ေၾကာ္စား၊ ဝမ္းဗိုက္္္ ကို မုရိုးေစးနွင့္ ဆႏြင္းမႈန္႔ ဆတူေရာစပ္ လိမ္းေပးပါက တျဖည္းျဖည္း ေသးငယ္ၿပီး သက္သာ ေပ်ာက္ကင္းေစပါတယ္။ ေဆးဖက္ဝင္ မုရိုးပင္ပါ။ အရိုးတစ္ေခ်ာင္းမွာ

Read more

အားလံုး သတိထားၾကရမည့္ ေကာ္္္ဖီခြက္ထဲက အဆိပ္

ကိုယ္ေသာက္္္္္မည့္ ေကာ္ဖီခြက္္္္္ထဲ ကို အဆိပ္ခတ္၍ မေသာက္္္္္ မိၾကပါေစနဲ႔။ (Coffee Mix) ေဖ်ာ္ဖို႕ ဇြန္း မရိွရင္ဒါမ်ိဳး လြယ္လြယ္ မလုပ္လိုက္ပါနဲ႕။ တစ္ခ်ဳိ႕ေသာ ပစၥည္းေတြက အပူနဲ႕ေတြ႕ဆံု ဓါတ္ျပဳလိုက္တဲ့ အခါ ကင္ဆာ ျဖစ္ေစတတ္တဲ့

Read more

လက္ေ္္္တြ႕သံုးစြဲသူမ်ား ေပ်ာက္္္ကင္း္္္ၾကတဲ႔ ေသြးကင္္္္ဆာ လက္ေ္္္တြ႕ေပ်ာက္ေ္္္ဆး

ေသြးကင္ဆာလက္ေတြ႕ေပ်ာက္ကင္းတဲ႔ေဆးနည္းေလးပါ။ လက္ေတြ႕သံုးစြဲသူမ်ား ေပ်ာက္ကင္းၾကတဲ႔သူေတြမ်ားပါျပီ။ နည္းေကာင္းေလးမို႔ ျဖန္႔ေဝလိုက္ပါတယ္။ နံပါတ္(၁)ေဆးနည္း ေသြးကင္ဆာျဖစ္တဲ႔သူဟာ အမ်ိဳးသားျဖစ္လ်ွင္ အမ်ိဳးသမီးခေလးငယ္စို႔တဲ႔ မိခင္နို႔ရည္ကို တေန႔ အခါးပန္းကန္တစ္လံုးေန႔စဥ္ေသာက္သံုးေပးရပါမယ္။ေရာဂါရွင္ဟာ အမ်ိဳးသမီးျဖစ္လွ်င္ အမ်ိဳးသားခေလးငယ္စို႔ တဲ႔မိခင္နို႔ရည္ကို အထက္ပါအတိုင္ေသာက္သံုးေပးရပါမယ္။ တစ္လနီးပါးခန္႔ေသာက္သံုးေပးပါက သိသိသာသာ သက္သာ ေပ်ာက္ကင္းပါသည္။

Read more

အသီးေရာ အရြက္ပါ ကင္ဆာေရာဂါကို အေကာင္းဆံုးနဲ႔ အထိေရာက္ဆံုး ကာကြယ္ေပးႏိုင္တဲ့ ရဲယို

ရဲယိုက အသီးေရာ အရြက္္္္ပါ စားသံုးႏိုင္တဲ့ အသီးျဖစ္ၿပီး အသီးရဲ့ အနံ႔စူးစူးေၾကာင့္ ႀကိဳက္္္တဲ့သူနည္းပါတယ္္္။ တကယ္ ႀကိဳက္္္တဲ့သူေတြကေတာ့ ရဲယုိသီးမွည့္္္ရဲ့ ပူရွိန္းရ်န္းအရသာကို ႏွစ္ိိသက္္္ၾကၿပီး ေဆးဖက္ ၀င္္္တဲ့အသီးတစ္မ်ိဳးျဖစ္ပါတယ္။ ရဲယိုသီးလိုပဲ ရဲယုိရြက္ကလည္း ေဆးဖက္၀င္ပါတယ္။ ခါးေပမယ့္ ေလႏိုင္တဲ့

Read more

အလြန္သတိထားရမယ့္ အစိမ္းေရာင္ပါေနတဲ႔ အာလူး

အာလူးဟာ လူတိုင္္္္းနီးပါး ႀကိဳက္္္ႏွစ္္္္သက္္္္္ တဲ့ အစားအစာ ျဖစ္္္္ၿပီး အိမ္္္တိုင္း္္ ရွိတဲ့ အစားအစာပါ။ အာလူးရဲ႕ အက်ိဳးေက်းဇူးေတြ ကေတာ့ ေျပာမကုန္ေအာင္ ရွိေပမယ့္ သတိထားေစခ်င္တဲ့ အခ်က္ေလး တစ္ခ်က္ကို မွ်ေ၀ခ်င္ပါတယ္။ အစိမ္းေရာင္သန္းေနတဲ့ အာလူးေတြကို

Read more

ငံုးဥႏွင့္္္ တြဲဖက္ မစားသင့္ေသာ အရာမ်ား

ငံုးဥ ကိုေတာ့ မသိတဲ့ လူဆိုတာ ရွားပါတယ္္္္။ ဒါေပမယ့္ ငံုးဥထဲမွာ ဆိုရင္္္ ဘယ္္္လို အာဟာရ မ်ားစြာ ပါ၀င္္္တာ ကိုေတာ့ သိတဲ့သူ ရွားပါးပါလိမ့္္္မယ္။ ငံုးဥထဲမွာ ပါတဲ့ အာဟာရ တန္းဖိုးဟာ ဆိုရင္

Read more

သင္တို႔ မသိႏိုင္ေသးတဲ့ ေရကို (လံုးဝ) မေသာက္သင့္ဆံုး အခ်ိန္

ထမင္္္္္း အသက္ ခုနစ္္္္ရက္၊ ေရ အသက္ ္္္တစ္္္္မနက္ ဆိုတဲ့ ေရွးစကား ရွိပါတယ္။ လူသားေတြ အတြက္ ေရက ဘာ့ေၾကာင့္ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္ ပါသလဲ (၁) ဦးေႏွာက္ ရဲ႕ ၇၅ရာခိုင္ႏႈန္း

Read more