မင္းတုန္းမင္းႀကီး လက္စြဲေတာ္ေဆးနည္းဆိုမွေတာ့ သံုးသာၾကည့္လိုက္ေတာ့ေနာ္ မင္းတုန္းမင္း က မယားငါး ရာ ယူထားတာေတာင္ ဘယ္လိုမ်ိဳး အားအင္ျပည့္ အစြမ္းထက္ေနလဲ သိရျပီ (ပရႏၷဝါပင္)အာယုေဗၺဒေဆးပညာတြင္ ရသာယနေဆးဘက္ပစၥည္းအျဖစ္ အဓိကအသုံးျပဳေသာ အပင္ျဖစ္သည္။ အိႏၵယႏိုင္ငံတြင္ ေလ့လာမႈအရ ေႏြရာသီေမလတြင္ တူးေဖာ္ေသာ

ဘီပုိး စီပုိ္း ကင္္ဆာ ႏွလံုးေသြးေၾကက်ဥ္္း အသည္းေျခာက္္ ေရာဂါေတြ ဟာ ကမၻာ့လူသားမ်ား ၏ က်န္းမာေရး ကုိ ၿခိမ္းေျခာက္္ ေနတဲ့ ေရာဂါဆုိးျဖစ္္ေနတယ္္။ လူသားသန္းေပါင္းမ်ားစြာလည္း ဒီေရာဂါေတြေၾကာင့္ ႏွစ္္စဥ္္ သန္းခ်ီၿပီး အသက္္ဆံုး ရႈံးေ

ကို၀မ္းရဲ႕ Post ေလးထဲက စိတ္္မေကာင္း ဖြယ္္ ရာ ေသြးကင္္ဆာ ခံစားေနရေသာ ေ၀ဒနာရွင္္ေလးကို ေတြ႔လိုက္္ ရၿပီး ဒီေန႕ဖတ္္မိခဲ့တဲ့ ကင္္ဆာနဲ႔ ကညႊတ္္ ပတ္္သက္္ေနပံုေလးကို စိတ္္၀င္္စား မိခဲ့ပါတယ္္။ အပန္းမၾကီးဘူးဆိုရင္္ လုပ္္ ၾကည့္္ေစခ်င္ပါတယ္္။

ေသြးတိုးေရာဂါရွိသူမ်ား ေသြးတိုးျပီး ေခါင္းမူးလာပါက ေအာက္ပါ သဘာ၀နည္းမ်ားျဖင့္ ေသြးတိုးေရာဂါ သက္သာသြားေ အာင္ ျပဳလုုပ္နိုင္ၾကပါတယ္။ (၁) ဒန့္သလြန္ရြက္ကို ေရစင္ေအာင္ေဆးျပီး ေထာင္းလိုက္ပါ။ အရည္ညစ္ယူျပီး လက္ဖက္ရည္ဇြန္း ၂ ဇြန္းခန့္ကို ေသာ က္လိုက္ပါ။ ေသြးတိုးခ်က္ခ်င္း

ေက်းလက္္ ေဒသမ်ားအတြက္္ ယခုတိုင္္ တန္္ဖိုးထား ထိန္းသိမ္းၾကေသာ အသက္္ကယ္္ နည္းလမ္းေလးမ်ား ျဖစ္္ပါတယ္္။ ယေန႔အခါတြင္္ ေခတ္္မီွ ေဆး၀ါးမ်ားျဖင့္္ ေျမြဆိပ္္ ကို နိုင္္နင္းေနျပီ ျဖစ္ေသာ္္ လည္း ေ၀းလံ ေခါင္္ပါးသည့္ အခ်ိဳ႕ ေတာနယ္္ေန

မည္္သည့္္ နည္္းနဲ႔ သြားကိုက္္ကိုက္္ အသံုး၀င္္ ထိေရာက္္ေစေသာ သြားကိုက္္ သြားနာ ေဆးနည္္း တစ္္လက္္မွာ (၁) ကပ္္ေစးႏွဲသီးမ်ားကို မီးျဖင့္ကြ်မ္းေအာင္္ေလွာ္္ (၂) အမွဳန္္႔ေထာင္းျပီး ဖန္ပုလင္းထဲထည့္္ (၃) ကိုက္ပါတယ္ဆိုတဲ႔ သြားကို ေဆးမွဳန္႔သိပ္ ေပးျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

ေက်ာက္္ကပ္္ က ခႏၶာကိုယ္္ အတြင္းရွိ ေသြးေတြ အညစ္္ အေၾကးေတြကို သန္္႔စင္္ေပးၿပီး ခႏၶာကိုယ္္ အတြက္္ ဆုိးက်ိဳးျဖစ္္ေစတာေတြကို စြန္္႔ထုတ္္ႏိုင္္ ေအာင္္ လုပ္ေဆာင္္ေပးပါတယ္္။ အကယ္္၍ ေက်ာက္္ကပ္္က ေသခ်ာ အလုပ္္မလုပ္ေတာ့ဘူးဆိုရင္္ ပရိုတင္းဓာတ္္ေတြနဲ႔ ခႏၶာကိုယ္္

ညအိပ္ရာဝင္ခ်ိန္ ေျခေထာက္ ေဆးျခင္းျဖင့္ မ်က္စိၾကည္ၿပီး အတြင္ းတိမ္ ျဖစ္ျခင္းမွ ကာကြယ္ႏုိင္သည္ဟု ေရွးလူႀကီးမ်ား ေျပာၾကသည္။ တစ္ေနကုန္ သြားလာ လႈပ္ရွားရင္း ခႏၶာကိုယ္တြင္း ေရာက္ရွိလာေသာ အပူ အခိုးအေငြ႕မ်ားသည္ ညအိပ္ခ်ိန္တြင္ အထက္သို႔ တက္ၾကသည္။

မ်က္္စိ ကင္္ဆာဟာ တျခား ကင္္ဆာ အမ်ိဳးအစားေတြ နဲ႔ ယွဥ္္လိုက္္ရင္္ အျဖစ္္ နည္းတဲ့ ကင္္ဆာအမ်ိဳးအစားျဖစ္္ ပါတယ္္။ မ်က္စိကင္ဆာ မွာ ကင္ဆာျဖစ္္ တဲ့မ်က္လုံးေနရာေပၚမူ တည္ၿပီး Uveal Melanoma, Retinoblastoma, intraocular

ႀကံရည္္တြင္္ လူကိုအႏၲရာယ္္ ျဖစ္္ေစႏိုင္ေသာ ဓာတုပစၥည္းမ်ား စြာသာ မက ဘက္္တီးရီးယားပိုး ေျမာက္္ မ်ားစြာ ပါဝင္္ တာကို စကၤာပူ ႏိုင္္ငံ MOH မွ investigation လုပ္္ ရာမွာ ေတြ႕ရွိခဲ့ပါတယ္္။ စကၤာပူ