တိမ္္စြဲျခင္းဟာ မ်က္္လံုး ဆိုင္္ရာ ေရာဂါေတြ ထဲမွာ အျဖစ္္ မ်ားဆံုး ေရာဂါတစ္္မ်ိဳး ျဖစ္္ပါတယ္္။ မ်ားေသာ အားျဖင့္ အသက္္ (၆၀) ေက်္ာ္ လူၾကီးေတြ မွာ ပိုျပီး အျဖစ္္မ်ား တတ္္ပါတယ္္။ တိမ္္စြဲျခင္းက

ေက်ာက္္ကပ္္္ ေရာဂါဟာ အသက္္ အႏၱရာယ္္ အတြက္္ အလြန္္အေရးၾကီးသည့္ ေရာဂါတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ ေက်ာက္္ကပ္္ ေ၀ဒနာကို ကုသေနရသူမ်ားဟာ ေငြကုန္ေၾကးက် အလြန္္မ်ားျပားလွတဲ့ ေရာဂါျဖစ္ပါတယ္္။ အေနာက္္ တိုင္းသားမ်ားဟာလည္း ယခုဆိုလွ်င္ ေဘးထြက္္ဆိုးက်ိဳးမရွိပဲ သဘာ၀ သစ္ဥသစ္ဖုမ်ားႏွင့္

ဆီးေက်ာက္္ ဆိုသည္္ မွာ ဆီးအတြင္း၌ ပါေသာ ပစၥည္းမ်ား မွ ေက်ာက္္ကပ္္ အတြင္း မာခဲခဲ အနည္္ မ်ားက်ျခင္းေၾကာင့္္ ျဖစ္္ရျခင္းျဖစ္္သည္္။ ဒီျဖစ္္စဥ္္ အား ဆီးေက်ာက္္ တည္ျခင္းျဖစ္စဥ္္ ဟုေခၚသည္္။ ဆီးေက်ာက္္မ်ား သည္္

အလိုလို ေနရင္း ႏံုးခ်ိေနၿပီလား ။ အစားအေသာက္္ ပ်က္္ေနၿပီလား။ အသည္း အားယုတ္္ ေလ်ာ့လာတဲ့ လကၡဏာေတြ ျဖစ္္ေနႏိုင္တယ္ေနာ္္ ။ အသည္းမေကာင္းရင္္ ဒါေလးေတြ ခံစားရတတ္္ပါတယ္္။ ႏံုးခ်ိတာ၊ အစားအေသာက္္ပ်က္္ တာ၊ ဗိုက္ေရာင္္ တာ၊

ျမန္မာျပည္သားတိုင္း သိၾကေသာ ပန္းအမည္ခံ အရြက္က ေအာင္သေျပပင္ ျဖစ္သည္။ ေကာင္းေသာ နိမိတ္ကို ယူၾကသည့္ ေအာင္သေျပသည္ ျမန္မာတို႔၏ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္မွဳ ပူေဇာ္ပဲြလမ္း သဘင္မ်ားတြင္ မပါမရွိေသာ ဇာတ္လိုက္ ပန္းပင္လည္း ျဖစ္သည္။ ၀ိဇၨာဓရ ပညာရပ္တြင္

ေလျဖတ္္ ေလျဖန္းျခင္္းဟာ အသက္္ အရြယ္္ မေရြး ေတြ႔ႀကံဳေနရ တဲ့ ေရာဂါ တစ္္ခု ဆိုရင္္ မမွားပါဘူး။ ေလျဖတ္ျခင္္း ကေန ကင္းေ၀းေအာင္္ အိမ္္တြင္း နည္းေလးနဲ႔ ႀကိဳတင္္ ကာကြယ္္ လို႔ ရပါတယ္္။

ဒီတစ္္ခါ အာသီးေရာင္ၿပီး လည္္ေခ်ာင္္းနာတဲ့ သူေတြအတြက္္ နာရီပုိင္း အတြင္း သက္္သာ ေပ်ာက္္ကင္းေစမည့္္ သဘာဝ ေဆးနည္းေတြ ကုိ ေဖာ္ျပေပးပါ့မယ္္။ အာသီးေရာင္္ ျခင္းကုိ (Tonsillitis) လုိ႔ေခၚဆုိပါတယ္္။ ဘာ့ေၾကာင့္္ အာသီးေရာင္ၿပီး လည္္ေခ်ာင္းနာရသလဲ ဆုိေတာ့က

ေရွာက္္သီး တစ္္လံုး ကို အရည္္ညွစ္္ ယူပါ။ ျပီးေနာက္္ အခြံ၊ အေစ့၊ အရည္္ သံုးမ်ိဳးလံုး ကို ဇလံုတစ္္ခု ထဲထည့္္ ပါ၊ဆား နည္းနည္းထဲ့ျပီး ပြက္္ပြက္္ ဆူေနေသာ ေရေႏြးျဖဴ (၂) လီတာ

ပင္္စိမ္းပင္္ ဟာ ျမန္္မာ့ ဟင္းခတ္္ အေမႊးအႀကိဳင္္ တစ္္ခု ျဖစ္္ပါတယ္္။ ဒါေပမယ့္္ နံနံပင္္နဲ႕ မာဆလာ တုိ႕ေလာက္္ သိပ္္ မသုံးၾကပါဘူး။ အပူပုိင္းေဒသမွာ သဘာ၀အရ ေပါက္္ေရာက္္ေလ့ရွိၿပီး ပင္္စိမ္းအ႐ိုင္းနဲ႕ ပင္္စိမ္းအယဥ္္ ရယ္္လုိ႕ ႏွစ္္မ်ိဳး

ေရစိမ္ၿပီး စိတ္္ထားတဲ့ ကြမ္းသီးစိတ္္ ေတြကို အလုံပိတ္္ အခန္းထဲမွာ ကန႔္္(ဆာလဖာ)မႈန႔္ ္ကို မီးရႈိ႕ၿပီးထြက္္ လာတဲ့ အေငြ႕နဲ႔ေပါင္းတယ္္။ ကန႔္္႐ိုက္္တယ္္ လို႔ ေခၚပါတယ္္။ ကန႔္္ကို မီးရႈိ႕လို႔ ထြက္္လာ တဲ့ ဓာတ္္ေငြ႕နဲ႔ ကြမ္းသီးစိတ္္