အိပ္မက္ထဲ လမ္းေလၽွာက္၍ စစ္ပြဲမဆင္ႏႊဲရန္ ေျမာက္ကိုရီးယားအား  ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ သတိေပး

ကိုရီးယား ကၽြန္္္္္္္းဆြယ္္္္္္္ မွ န်ဴကလီးယား လက္နက္္္္္ မ်ားအား ဖယ္ရွားပစ္္္္္္ရန္္္္္္္္္ အတြက္ သံတမန္ေရးရာ အားထုတ္မႈမ်ားေဆာင္ရြက္ ရန္တိုက္္္တြန္္္းခဲ့စဥ္္္ ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ အန္တိုနီယိုဂူတာရက္ဇ္က နိုင္ငံတကာအေနျဖင့္ အိပ္ေပ်ာ္လ်က္လမ္းေလၽွာက္၍ ေျမာက္ကိုရီးယားအား စစ္ပြဲမဆင္ႏႊဲရန္ ဒီဇင္ဘာ (၁၄) ရက္တြင္

Read more

အျမင့္ေပ (၁၄၀၀၀) မွ ခုန္ခ်ျပခဲ့သည့္ အသက္ (၁၀၂) ႏွစ္အရြယ္ ၾသစေၾတးလ် အဘြားအုိ

ေကာင္းကင္္္္္္္ ကေန ဒုိင္္္္္ဗင္္္္္ ခုန္တဲ့ အလုပ္ဟာ တကယ္ဆုိ ေတြးၾကည့္႐ုံနဲ႔တင္ ေၾကာက္လန္႔ တုန္လႈပ္စရာပါပဲ။ ဒါေပမယ့္ အသက္ (၁၀၂) ႏွစ္အရြယ္ ၾသစေၾတးလ် အဘြားအုိတေယာက္ကေတာ့ ေကာင္းကင္ကေန ဒုိင္ဗင္ခုန္ခ်ျပခဲ့ပါတယ္။ ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္အထက္ အျမင္႔ေပ ၁၄၀၀၀

Read more

အေမရိကန္တာဝန္ရွိသူမ်ား ႏွွင့္ တာလီဘန္တို႔ ယူေအအီးတြင္   ထပ္မံေတြ႕ဆုံ

ယူေအအီးတြင္ ဒီဇင္ဘာ ၁၇ ရက္က အေမရိကန္တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း တာလီဘန္က ထုတ္ျပန္ေၾကညာထားသည္။ ယခုအႀကိမ္ ေတြ႕ဆုံမႈတြင္ ပါကစၥတန္၊ ေဆာ္ဒီအာေရဗ်ႏွင့္ ယူေအအီး တာဝန္ရွိသူမ်ားလည္း ပါဝင္ၿပီး ၁၇ ႏွစ္ၾကာ အာဖဂန္ ျပည္တြင္းပဋိပကၡမ်ား အဆုံးသတ္နိုင္ေရး

Read more

ခါရွိုဂီအသတ္ခံရမႈႏွင့္ ယီမင္စစ္ပြဲ ေၾကာင့္ ေဆာ္ဒီႏွင့္ ႀကီးမားလွသည့္  လက္နက္စာခ်ဳပ္တစ္ခုကို ဖ်က္သိမ္းရန္ ကေနဒါအစိုးရက စဥ္းစားေန

ေဆာ္ဒီအာေရဗ်ႏွင့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္က ရရွိထားေသာ ႀကီးမားလွသည့္ လက္နက္ေရာင္းခ်မႈ သေဘာတူညီခ်က္တစ္ခုကို ဖ်က္သိမ္းရန္ ကေနဒါအစိုးရက နည္းလမ္းရွာေနသည္ဟု ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဂ်က္စတင္ထ႐ူဒိုးက ဒီဇင္ဘာ ၁၆ ရက္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ဂ်ာနယ္လစ္ဂ်မယ္ ခါရွိုဂီ အသတ္ခံရမႈ၊ ယီမင္စစ္ပြဲထဲသို႔

Read more

ေျမာက္ကိုရီးယားက အေမရိကန္၏ ေနာက္ဆုံး ပိတ္ဆို႔ အေရးယူမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတိေပး

န်ဴကလီးယားလက္္္္္္္္္နက္္္္္္္္္္္္္္ ပိုင္ဆိုင္ေသာ ေျမာက္ကိုရီးယားသည္ ၎တို႔အေပၚ  အေမရိကန္က ခ်မွတ္လိုက္သည့္ ေနာက္ဆုံး အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္္္္္္္္္္္္္္ ၍ အျပစ္တင္္္္ ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး အေမရိကန္၏ ခ်ဥ္းကပ္ပုံသည္ ကိုရီးယားကၽြန္းဆြယ္တြင္ န်ဴကလီးယား ဖ်က္သိမ္းေရးလမ္းေၾကာင္းကို ရာသက္ပန္ ပိတ္ဆို႔ျခင္း ျဖစ္သြားနိုင္သည္ဟုလည္း

Read more

မဟာဗ်ဴဟာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို အေျပာင္္္္း အလဲျဖစ္ေစမည့္ တရုတ္တို႔၏ H-20 ကိုယ္ေပ်ာက္ ဗံုးၾကဲ ေလယာဥ္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခ်ိန္ တန္ၿပီလား

မဟာဗ်ဴဟာ ေျမာက္ဗံုးႀကဲေလယာဥ္ျဖစ္တဲ့ H-20 မွာသာ တရုတ္နိုင္ငံက ေဖာ္ျပထား သလို တာေဝးပံ် သန္းနိုင္စြမ္းနဲ႔ စတဲ့လ္စြမ္းရည္ ေတြကိုသာ အမွန္ တကယ္ပိုင္ဆိုင္ထားခဲ့မယ္ ဆိုရင္ေတာ့ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုနဲ့ တရုတ္နိုင္ငံတို႕အၾကား မဟာဗ်ဴဟာဆိုင္ရာအဆင့္ အေပၚ ျပန္လည္စဥ္းစားတြက္ခ်က္မႈေတြ ျပဳလုပ္ရေတာ့မွာလည္းျဖစ္ပါတယ္။

Read more

ဘယ္လ္ဂ်ီယံအစုိးရကုိ ကုလသေဘာတူညီမႈ(၁) ခု လက္မွတ္ထုိးခဲ့သည့္အတြက္ လူေထာင္ခ်ီ ဆႏၵျပ

ေရႊ႕ေျပာင္းသြား လာျခင္းဆိုင္္္္္္္ ရာ ပူးေပါင္္္္္းေဆာင္ရြက္္္္္္ မႈ ရွင္သန္္္္္္ လာေရး ရည္ရြယ္္္္္ တဲ့ ကုလသမဂၢ သေဘာတူညီခ်က္္္္္ တခုကို ဘယ္လ္ဂ်ီယံအစုိးရက လက္မွတ္္္္္ ထိုးလုိက္တဲ့အတြက္ ဘရတ္ဆဲလ္ၿမိဳ႕မွာ ဒီဇင္ဘာ ၁၆ ရက္ေန႔က လူေထာင္နဲ႔ခ်ီ

Read more

ယီမင္စစ္ပြဲ တြင္ ေဆာ္ဒီ၏ ဦးေဆာင္ပတ္သက္မႈကို အေမရိကန္ ကူညီေနျခင္း အဆုံးသတ္ေစရန္ လႊတ္ေတာ္ဆုံးျဖတ္

ယီမင္္္္္္္္္္္္ စစ္ပြဲတြင္ ေဆာ္္္္္ဒီ္္ ဦးေဆာင္္္္္ သည့္ ပူးေပါင္္္္္း တပ္္္္္္ဖြဲ႕က ဝင္ေရာက္္္္္တိုက္ခိုက္ေနျခင္းကို အေမရိကန္္္္္္ ကကူညီမႈ အဆုံးသတ္ရန္ အေမရိကန္အထက္လႊတ္ေတာ္၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို ျပည္တြင္းေရးစြက္ဖက္မႈအျဖစ္ ေဆာ္ဒီအာေရဗ်က ျပစ္တင္ရႈတ္ခ်ခဲ့သည္။ တူရကီရွိ ေဆာ္ဒီေကာင္စစ္႐ုံးတြင္ သတင္းစာဆရာ ဂ်မားလ္ခါေရွာဂီအသတ္ခံရျခင္းအတြက္လည္း

Read more

ဂ်ပန္နိုင္ငံ ေျမာက္ပိုင္း ရွိ  စားေသာက္ဆိုင္ (၁) ခု အတြင္း အင္အားျပင္း ေပါက္ကြဲမႈႀကီးျဖစ္ပြားရာ လူ (၄၂) ဦး ထိခိုက္ ဒဏ္ရာရရွိ

ဂ်ပန္နိုင္ငံ ေျမာက္္္္္္္္္ပိုင္္္္္ းရွိ စားေသာက္္္္္္္္္ ဆိုင္ တစ္ခုအတြင္း အင္အားျပင္း ေပါက္ကြဲမႈတစ္ခု ျဖစ္ပြားခဲ့ရာ လူ ၄၂ ဦး ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရရွိခဲ့ၿပီး ေပါက္ကြဲမႈ ျဖစ္ပြားရျခင္း အေၾကာင္းအရင္းကို ဂ်ပန္ရဲတပ္ဖြဲ႕က စုံစမ္းစစ္ေဆးေနေၾကာင္း သိရသည္။

Read more

(၂) ေဒၚလာတန္ ဒိန္ခ်ဥ္ သူခိုးဖမ္းရန္ ေဒၚလာ (၆၀၀) ဖုိး DNA စစ္ခဲ့သည့္ တိုင္ေပ ရဲတပ္ဖြဲ႔ ေဝဖန္ခံရ

(၂) ေဒၚလာတန္ ဒိန္ခ်ဥ္ဘူးကို ခိုးေသာက္ တဲ့ သူခိုးကို ဖမ္းဖို႔ ေဒၚလာ ၆၀၀ နီးပါး အသံုးျပဳခဲ့တဲ့ တုိင္ေပ ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္ေတြရဲ႕ လုပ္ရပ္ဟာ ျပင္းျပင္း ထန္ထန္ ေဝဖန္ခံေနရတယ္လို႔ OC သတင္းမွာ ဒီဇင္ဘာ

Read more