အေရးႀကီးၿပီ ေသြးနီး ၾကစို႔ ||သူရေအး||

ဥေရာပသမဂၢ(EU)အဖြဲ႕ဝင္ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးမ်ားပါဝင္ေသာ ဥေရာပသမဂၢႏိုင္ငံျခား ေရးရာေကာင္စီအစည္းအေဝးကို ၂ဝ၁၈ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပခဲ့သည္။ ယင္းအစည္းအေဝးမွ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ဆုံးျဖတ္ ခ်က္(Conclusion)အျဖစ္ ဘဂၤါလီဒုကၡသည္မ်ား အား ဆက္လက္အကူအညီေပးေရး၊ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ၏Fact Finding Mission အား လြတ္လပ္ခြင့္ေပးေရးႏွင့္ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရး၊

လူ႕အခြင့္အေရး အေျခအေန ဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာတင္သြင္းသူႏွင့္ ဆက္လက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ရာဇဝတ္ခုံ႐ုံး(ICC) ၏ အခြင့္အာဏာျဖင့္ဆုံးျဖတ္ ေဆာင္ရြက္မႈကိုလက္ခံႏိုင္ေရး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ကာကြယ္ေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကိုအနိမ့္ဆုံးသို႔ ေလွ်ာ့ခ်သြားေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္ေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈတြင္ တာဝန္ရွိေသာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ အဆင့္ျမင့္ အရာရွိႀကီးမ်ားအားဦးတည္၍ ကန္႔သတ္ပိတ္ဆို႔မႈ မ်ားျပဳလုပ္ရန္အဆိုျပဳလႊာအျမန္ဆုံးတင္သြင္းေရး တို႔ကို ဆုံးျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္းေတြ႕ရွိရသည္။

ထိုသုိ႔ ဥေရာပသမဂၢ ႏိုင္ငံျခားေရးရာေကာင္စီအစည္း အေဝး၌ ယင္းဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ဳိးထြက္လာေစရန္ အတြက္ ၂ဝ၁၈ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၁ ရက္ေန႔ ရက္စြဲျဖင့္ ၿဗိတိန္ေအာက္လႊတ္ေတာ္အမတ္Rushanara Ali ဦးေဆာင္သည့္ ေအာက္လႊတ္ ေတာ္အမတ္ ၁ဝ၂ ဦးတို႔က ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ေခါင္းေဆာင္အား ရခိုင္ျပည္နယ္ ဘဂၤါလီပဋိပကၡ ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ထပ္မံဖိအားေပးရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာရာဇဝတ္ခုံ႐ုံး(ICC)သို႔ လႊဲေျပာင္းေပး ရန္ တိုက္တြန္းေၾကာင္း စာတစ္ေစာင္အား ၿဗိတိန္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးBoris Johnson ထံသုိ႔ေပးပို႔ ခဲ့ၿပီး ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ျပဳလုပ္မည့္ ဥေရာပသမဂၢ ႏိုင္ငံျခားေရးရာေကာင္စီအစည္း အေဝး၌ ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးရန္ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

ယင္းစာထဲ၌ ၂ဝ၁၇ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္ ျမန္မာစစ္ဘက္က ႐ိုလိမ္ညာ အရပ္သားမ်ားအား ထိုးစစ္ဆင္မႈေၾကာင့္ ႐ိုလိမ္ညာ ဒုကၡသည္ ၆၈၈ဝဝဝ ေက်ာ္ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံဘက္သို႔ထြက္ ေျပးခဲ့ရေၾကာင္း စြပ္စြဲ၍ ထိုကာလအတြင္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံသို႔ေရာက္ရွိလာေသာ ရိုလိမ္ညာဒုကၡသည္ တစ္သန္းေက်ာ္ရွိသည္ဟု ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အစိုးရက ထုတ္ျပန္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းမွ အပတ္ စဥ္ ႐ိုလိမ္ညာ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာထြက္ေျပးေနၾက ဆဲျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႐ိုလိမ္ညာ တို႔၏ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား ဖ်က္ဆီးခံရျခင္း၊ အၾကမ္းဖက္ၿခိမ္းေျခာက္ခံရ ျခင္း၊ ၄င္းတို႔ေနအိမ္မ်ားတြင္ ေနထိုင္၍မရေအာင္ ဖိႏွိပ္ျခင္းစသည့္သတင္းမ်ားထြက္ေပၚေနေၾကာင္း စသျဖင့္ စြပ္စြဲေဖာ္ျပထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

ထို႔အျပင္ ၂ဝ၁၇ခုႏွစ္က တစ္လအတြင္းကေလး သူငယ္ ၇၃ဝ အပါအဝင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာ ၇ဝဝဝ နီးပါးသတ္ျဖတ္ခံရသည္ဟု Medecins Sans Frontiers အဖြဲ႕က ေဖာ္ျပထားသည္ထက္ပင္ အေရအတြက္ပိုမ်ားႏိုင္ေၾကာင္း၊ စစ္ဘက္ႏွင့္ လုံျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ား၊ စစ္ဘက္ကေထာက္ကူေပး ေသာ လူအုပ္မ်ားႏွင့္ျပည္သူ႔စစ္မ်ားက ႐ိုလိမ္ညာ အမ်ဳိးသမီးေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာအား အဓမၼျပဳက်င့္ ခဲ့ေၾကာင္း စြပ္စြဲေဖာ္ျပထားသည္ကိုလည္း ေတြ႕ရ သည္။

ထို႔ျပင္ တပ္မေတာ္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ျခင္း မရွိေသာေၾကာင့္ ျမန္မာအစိုးရသည္ ၄င္း ဒုကၡသည္မ်ား ေဘးကင္းစြာ ျပန္လာေရးအတြက္ အာမခံခ်က္ေပးရန္ နည္းလမ္းမရွိႏိုင္ေၾကာင္း၊ အစိုးရသက္တမ္းႏွစ္ႏွစ္နီးပါး ၾကာျမင့္ၿပီျဖစ္ေသာ္ လည္း ေကာ္မတီမ်ားစြာဖြဲ႕စည္းေနျခင္းမွတစ္ပါး ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ရိုလိမ္ညာမ်ား၏ အရပ္ဘက္လူ႔အခြင့္ အေရးႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ တိုး တက္ေအာင္ လက္ေတြ႕ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ျခင္း မရွိဟုလည္းစြပ္စြဲထားသည္။

တပ္မေတာ္ ကာ ကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံအတြင္း တိုင္း ရင္းသားအုပ္စုမ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡကို ႀကီးထြားေအာင္ သာ စိတ္လိုက္မာန္ပါ ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို ၿခိမ္းေျခာက္ ေႏွာင့္ယွက္ေန ေၾကာင္း၊ ယင္းပဋိပကၡမ်ားတြင္ အရပ္သားမ်ား ေသေက်ဒဏ္ရာရေစေအာင္ ႏွစ္မ်ားစြာအတြင္း ပထမဆုံးအႀကိမ္အျဖစ္ ဂ်က္တိုက္ေလယာဥ္မ်ား အသုံးျပဳမႈကို တိုးျမႇင့္လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း၊ ဒီမို ကေရစီနည္းက် ေရြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္ထား ေသာအစိုးရ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအဆိုျပဳခ်က္ မ်ားကို စစ္ဘက္က ခန္႔အပ္ထားေသာဝန္ႀကီးဌာန မ်ားကဆိုးရြားစြာေႏွာင့္ယွက္ဖ်က္ဆီးေနေၾကာင္း ဟုလည္းစြပ္စြဲ ေရးသားေဖာ္ျပထားသည္။

စာအစမွ အဆုံးအထိ ႐ိုဟင္ဂ်ာ (Rohingya) ဆိုေသာ ျမန္မာျပည္သူလူထုအားလုံးက လက္မခံ သည့္အသုံးအႏႈန္းအား ေတာက္ေလွ်ာက္သုံးႏႈန္း ထားသည္ကိုေတြ႕ရသည္။ ၄င္းတို႔ စြပ္စြဲထား သည့္ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားသည္ ရခိုင္ပဋိပကၡစတင္ခ်ိန္ ကစ၍ အစဥ္တစိုက္စြပ္စြဲလာသည့္ စြပ္စြဲခ်က္ မ်ားျဖစ္ၿပီး စြပ္စြဲခ်က္တစ္ခုခ်င္းအလိုက္ မဟုတ္ မမွန္ေၾကာင္းကိုလည္း ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ ရခိုင္ ပဋိပကၡႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ၊ ထုတ္ျပန္ခ်က္တို႔၌ေဖာ္ျပထားၿပီး ျဖစ္သည့္အျပင္ တပ္မေတာ္သတင္းမွန္ ျပန္ၾကားေရးအဖြဲ႕ကလည္း ၁ဝ ႀကိမ္တိတိ ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။

စင္စစ္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ဘူးသီးေတာင္ ေမာင္ေတာေဒသ တြင္ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ပဋိပကၡမ်ားသည္ ေဒသခံတိုင္း ရင္းသားမ်ားကေသာ္လည္းေကာင္း၊ တပ္မေတာ္ အပါအဝင္ လုံျခံဳေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကေသာ္ လည္းေကာင္း အစပ်ိဳးခဲ့ေသာ ပဋိပကၡမဟုတ္ဘဲ ယင္းနယ္ေျမအတြင္းသို႔ တက္ဖက္ႏိုင္ငံမွ ေခတ္ အဆက္ဆက္တရားမဝင္ ဝင္ေရာက္ေနထိုင္ခဲ့ ေသာဘဂၤါလီတို႔ အစပ်ဳိးလုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းသာ ျဖစ္သည္။

၂ဝ၁၂ခုႏွစ္တြင္ ရခိုင္တိုင္းရင္းသူ တစ္ဦးကို ဘဂၤါလီမ်ားက အဓမၼျပဳက်င့္ၿပီး သတ္ျဖတ္ခဲ့ရာမွ အစပ်ိဳးခဲ့ျခင္းျဖစ္ကာ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂ဝ၁၇ခုႏွစ္တို႔တြင္လည္း ဘဂၤါလီ လက္နက္ကိုင္အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕က နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဌာနခ်ဳပ္ႏွင့္ ရဲကင္းစခန္းမ်ားကို ႏွစ္ႀကိမ္ တိုင္ တစ္ခ်ိန္တည္း၊ တစ္ၿပိဳင္တည္း အင္အား အလုံးအရင္းျဖင့္ အလစ္အငိုက္ ဝင္ေရာက္တိုက္ ခိုက္ျခင္းမွ အစပ်ိဳးခဲ့ျခင္းသာျဖစ္သည္။ ပဋိပကၡ ျဖစ္စဥ္မ်ားအတြင္း တပ္မေတာ္သားကုိးဦး၊ လုံျခံဳ ေရးတပ္ဖြဲ႕ဝင္ ၂၁ ဦး၊ ေဒသခံတိုင္းရင္းသား ၂၁ ဦး၊ ဟိႏၵဴဘာသာဝင္ ၅၂ ဦး၊ အစၥလာမ္ ဘာသာဝင္ ၅၁ ဦး စုစုေပါင္း ၁၅၄ ဦး အသက္ ဆုံး႐ႈံးခဲ့ရၿပီး ေဒသခံတိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ အျခား ဘာသာဝင္မ်ားအားလုံး ေနရပ္စြန္႔ခြာထြက္ေျပးရ သျဖင့္ အိုးမဲ့အိမ္မဲ့ျဖစ္ခဲ့ၾကရသည္။

အဆိုပါ အၾကမ္းဖက္လုပ္ရပ္မ်ားကို အစြန္းေရာက္ဘဂၤါလီ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕ျဖစ္ေသာ ARSA အဖြဲ႕မွ လုပ္ ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၄င္းတို႔ကိုယ္တိုင္ဝန္ခံခဲ့ၿပီး လည္း ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ ARSA အဖြဲ႕အေနျဖင့္ ဘူးသီးေတာင္ ေမာင္ေတာေဒသရွိ ၄င္းတို႔ႏွင့္ မ်ိဳးႏြယ္တူ၊ ဘာသာတူမ်ားကိုပါ အၾကမ္းဖက္ သတ္ျဖတ္ခဲ့သည္ကိုလည္း အထင္အရွားေတြ႕ခဲ့ ရသည္။ အထက္ေဖာ္ျပပါစာတြင္ အၾကမ္းဖက္ ဘဂၤါလီမ်ား၏အၾကမ္းဖက္လုပ္ရပ္မ်ားအား မ်က္ ကြယ္ျပဳ၍ လုံးဝထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိဘဲ တရားဥပေဒႏွင့္အညီေဆာင္ရြက္ေနေသာ လုံျခံဳ ေရးတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားကိုသာ တစ္ဖက္သတ္စြပ္စြဲ ထားသည္ကိုေတြ႕ရသည္။

ပဋိပကၡျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ စုံစမ္း စစ္ ေဆးေရးအဖြဲ႕မ်ား ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးခဲ့ရာတြင္ARSA အစြန္းေရာက္ဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕ သည္ ေက်းရြာအုပ္စုႏွင့္ေက်းရြာအလိုက္ အၾကမ္း ဖက္ေခါင္းေဆာင္မ်ား ခန္႔အပ္တာဝန္ေပးခဲ့ ေၾကာင္း၊ ၄င္းတို႔မွတစ္ဆင့္ ေက်းရြာအလိုက္ ေမာ္ လဝီဆရာမ်ား၊ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားကို အေျခခံၿပီး အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕မ်ားကို က်ယ္ျပန္႔စြာ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ေၾကာင္း၊ ေက်းရြာမ်ားရွိဘဂၤါလီရြာသား မ်ားအား ကိုရမ္က်မ္းကိုင္၍ က်မ္းက်ိန္ေစကာ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားအျဖစ္ အဓမၼသြတ္သြင္းခံရ ေၾကာင္းတို႔ကို စစ္ေဆးေဖာ္ထုတ္ေတြ႕ရွိခဲ့ရသည္။

လုံျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားအေနျဖင့္ အျပစ္မဲ့ရြာသူ ရြာသားမ်ားအား ဥပေဒမဲ့ ပစ္ခတ္သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား လိပ္ပိုင္းဆိုင္ရာအၾကမ္း ဖက္မႈႏွင့္ မုဒိမ္းမႈမ်ားက်ဴးလြန္ခဲ့ျခင္းမရွိေၾကာင္း၊ ဥပေဒမဲ့ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းျခင္း၊ ႐ိုက္ႏွက္ျခင္း၊ သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ မီး႐ိႈ႕ဖ်က္ဆီးျခင္းမ်ားမရွိေၾကာင္း တို႔ကိုလည္း ေဖာ္ထုတ္စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခဲ့ရသည္။ ဆက္လက္၍ စစ္ေဆးေဖာ္ထုတ္ခ်က္အရ ARSA အစြန္းေရာက္ဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕သည္ တိုက္ခိုက္မႈမေအာင္ျမင္သည့္အခါ အၾကမ္းဖက္ သမားမ်ားကိုယ္တိုင္ ၄င္းတို႔၏ေနအိမ္မ်ားကို မီး႐ိႈ႕ ၿပီး က်န္ရြာသားမ်ားကိုလည္း ေနအိမ္မ်ားမီး႐ိႈ႕ေစ ကာ ၿခိမ္းေျခာက္အက်ပ္ကိုင္၍ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံသို႔ ထြက္ေျပးေစခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းလည္း စစ္ေဆး ေဖာ္ထုတ္ေတြ႕ရွိရသည္။

ARSA အစြန္းေရာက္ ဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္သမားမ်ားသည္ ၄င္းတို႔အား ေၾကာက္ရြံ႕ၿပီး ၾသဇာတည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္အတြက္ တိုင္းရင္းသား၊ ဟိႏၵဴ၊ ဘဂၤါလီ စုစုေပါင္း ၁၃၁ ဦးကို ရက္စက္စြာသတ္ျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္းကိုလည္း ေဖာ္ထုတ္ေတြ႕ရွိရသည္။ ထိုသို႔ ဘူးသီးေတာင္ ေမာင္ေတာေဒသတြင္ ARSA အဖြဲ႕က တိုင္းရင္း သားလူနည္းစုအေပၚ အႏိုင္က်င့္၍ လူမ်ိဳးသုဥ္း သတ္ျဖတ္ျခင္းႏွင့္လူမ်ိဳးသုဥ္းသန္႔စင္ျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ္လည္းတစ္ဖက္ႏိုင္ငံဒုကၡသည္စခန္း သို႔ ႏိုင္ငံတကာမွသံတမန္မ်ား၊ သတင္းမီဒီယာ မ်ားလာေရာက္သည့္အခါ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္သင္ ၾကားေပးထားသည့္အတိုင္း ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ ပင္ ယင္းလုပ္ရပ္မ်ားကိုျပဳလုပ္ေနသေယာင္ လုပ္ၾကံဖန္တီးစြပ္စြဲေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္ကို ေတြ႕ရ သည္။

ရက္ပိုင္းလပိုင္းအတြင္း အင္အားေျခာက္ သိန္းေက်ာ္ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံသို႔ထြက္ေျပးသြားၾက ျခင္းမွာလည္း အမ်ားစုမွာ အစြန္းေရာက္အၾကမ္း ဖက္ဘဂၤါလီအုပ္စု(ARSA )ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသူ မ်ားျဖစ္ျခင္း၊ တရားဥပေဒႏွင့္အညီစုံစမ္းစစ္ေဆး အေရးယူျခင္းခံရမည္ကိုစိုးရိမ္ျခင္း၊ အၾကမ္းဖက္ သမားမ်ားက တစ္ဖက္ႏိုင္ငံသို႔ ထြက္ေျပးရန္ အၾကပ္ကိုင္ၿခိမ္းေျခာက္ဖိအားေပးျခင္း၊ တတိယ ႏိုင္ငံသို႔သြားေရာက္ခြင့္ရမည္ဟူေသာ မက္လုံးေပး မႈမ်ားျပဳလုပ္ျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိ ရသည္။
ၿဗိတိန္ေအာက္လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား၏စာ ထဲတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရႏွင့္တပ္မေတာ္ကို ေသြးခြဲထားသည့္စကားမ်ိဳးပါရွိသည္ကိုလည္း သတိထားမိသည္။

ျမန္မာအစိုးရသည္ တပ္မ ေတာ္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ျခင္းမရွိေသာေၾကာင့္ ဘဂၤါလီဒုကၡသည္မ်ားေဘးကင္းစြာျပန္လာေရး အတြက္ အာမခံခ်က္ေပးရန္ နည္းလမ္းမရွိႏိုင္ ေၾကာင္းဟူ၍ေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္သည္။ တပ္မ ေတာ္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးႏွင့္လုံျခံဳေရး တာဝန္မ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရထံ တင္ျပ၍သာ စနစ္တက်ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္ ကို အခ်င္းခ်င္းေသြးကြဲေအာင္ႏွင့္ အစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္အထင္အျမင္လြဲမွားေအာင္ လုပ္ၾကံဖန္ တီးခဲ့သည္ကိုလည္း ေတြ႕ရသည္။ ဤအခ်က္မွာ အလြန္ပင္အေရးႀကီးလွပါသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ ႏွင့္တပ္မေတာ္၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ျပည္သူ အျမဲခ်စ္ ၾကည္ျဖဴေနဖို႔လိုအပ္ပါသည္။

ယခုလို ႏိုင္ငံ တကာမွ တစ္မ်ဳိးၿပီးတစ္မ်ဳိး ဘက္ေပါင္းစုံ ထိုး ႏွက္တိုက္ခိုက္ေနခ်ိန္တြင္ ျပည္သူ၊ အစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္တို႔သည္ ေရကိုသား၍အျခားမထင္ သလို ျမဲျမဲျမံျမံစည္းလုံးေနဖို႔လိုအပ္ပါသည္။ ေက်ာခ်င္းကပ္ ရင္ခ်င္းအပ္၍ ခိုင္ခိုင္ျမဲျမဲလက္တြဲ ထားဖို႔လိုပါသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္အတြင္းရွိ တိုင္းရင္း သားညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမအားလုံးကလည္း ကိုယ္ ႏွင့္မဆိုင္ဟုသေဘာမပိုက္ဘဲ လက္သည္းဆိတ္ ေတာ့လက္ထိပ္နာဆိုသည့္ စကားအတိုင္း နာ တတ္ၾကဖို႔လိုပါသည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္မွာျဖစ္ေန သည့္ကိစၥျဖစ္၍ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္သာ ဆိုင္သည္ဟုတြက္၍မရေပ။ ရခိုင္ျပည္နယ္၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ ခုဆုံး႐ႈံးမည္ဆိုလွ်င္ ႏိုင္ငံေတာ္ ၏အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုဆုံး႐ႈံးျခင္းသာျဖစ္၍ ထိုသို႔ အမိႏိုင္ငံေတာ္၏တစ္လက္မမွ်ေသာ အစိတ္အပိုင္း ကိုမွ် ဆုံး႐ႈံးမခံႏိုင္ဟူေသာ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ျဖင့္ ကာ ကြယ္တြန္းလွန္ရန္အသင့္ျပင္ဆင္ထားၾကရမည္ သာျဖစ္သည္။

တိုင္းရင္းသားေပါင္းစံုပါဝင္သည့္ ျမန္မာလူမ်ိဳးတို႔သည္ အမ်ဳိးကိုထိက မခ်ိေအာင္ နာတတ္ၾကသည္။ မိမိလူမ်ဳိးကိုေစာ္ကားလာသူ မွန္သမွ်ကို ရဲရဲနီေသာေသြးျဖင့္ အသက္ကို မငဲ့ ကြက္ဘဲ တြန္းလွန္ခဲ့ၾကသည့္အစဥ္အလာရွိခဲ့ သည္။ မိမိကလည္း သူတစ္ပါးကိုမက်ဴးေက်ာ္၊ မိမိကိုက်ဴးေက်ာ္ေစာ္ကားလာပါကလည္း ရဲရင့္ ျပတ္သားစြာ လက္တံု႕ျပန္တြန္းလွန္တတ္ၾက သည္။ ဤသို႔ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္မွာ တိုင္းရင္းသား အားလုံး တစ္နည္းအားျဖင့္ ျပည္သူတစ္ရပ္လုံး၊ ျပည္သူ၊ အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္တို႔ ခိုင္မာစြာ စည္းလုံးညီၫြတ္ေနဖို႔ အထူးပင္အေရးႀကီးလွပါ သည္။

ဤအေတာအတြင္း ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ေက်ာက္တိုင္ ၃၄ႏွင့္ ၃၅အၾကား နယ္ နိမိတ္မ်ဥ္းမွ ေပ ၁၅ဝ အကြာ ျမန္မာဘက္ျခမ္း နယ္စပ္ျခံစည္း႐ိုးေဘး ျမန္မာပိုင္နယ္ေျမတြင္ ဘဂၤါလီ ၆ဝဝဝ ေက်ာ္ဝင္ေရာက္ေနထိုင္သည့္ကိစၥ ျဖစ္လာျပန္သည္။ အဆိုပါကိစၥတြင္ ႏိုင္ငံ တကာက ယင္းနယ္ေျမကိုNo Man’s Land ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ Zero Line ဟူ၍ လည္း ေကာင္း မွားယြင္းစြာသုံးႏႈန္းလာသည္ကိုလည္း ေတြ႕ရျပန္သည္။ ႏိုင္ငံ၏အခ်ဳပ္အျခာပိုင္ဆိုင္မႈ အတြက္ နယ္နိမိတ္မ်ဥ္းသည္ အဓိကက်သည့္ သတ္မွတ္ခ်က္ျဖစ္သျဖင့္ တိက်စြာသုံးႏႈန္းရန္လို အပ္သည္။ No Man’s Land ဆိုသည္မွာ ႏွစ္ ႏိုင္ငံနယ္နိမိတ္အျငင္းပြားမႈေၾကာင့္ ညႇိႏိႈင္းအေျဖ ရွာမရ၍ မည္သည့္ႏိုင္ငံကမွ်ဝင္ေရာက္ျခင္းမျပဳ ရန္ ႏွစ္ဖက္သေဘာတူထားသည့္ ေနရာကိုဆို သည္။ Zero Line ဆိုသည္မွာ နယ္နိမိတ္မ်ဥ္း (Border Line)ပင္ျဖစ္သည္။ ယခုဝင္ေရာက္ ေနရာယူထားသည့္ ေျမေနရာမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ေနရာျဖစ္သျဖင့္No Man’s Land မဟုတ္ပါ။

နယ္နိမိတ္မ်ဥ္း၏ ဟိုဘက္ဒီဘက္ တြင္ အေဆာက္အအုံေဆာက္လုပ္ျခင္းမျပဳရန္ တားျမစ္ထားသည့္ ျမန္မာဘက္ျခမ္းမွဧရိယာ (Non Construction Zone)သာ ျဖစ္သည္။ ေနာက္ဆုံးအေျခအေနအရ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ညႇိႏိႈင္း ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေၾကာင့္ လူအင္အား ၅ဝဝဝ ခန္႔ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားသို႔ဝင္ေရာက္ သြားၿပီး အင္အား ၁ဝဝဝ ခန္႔သာ က်န္ေတာ့ ေၾကာင္းသိရသည္။ ထိုသို႔ လူအင္အား ၆ဝဝဝခန္႔ ဝင္ေရာက္ေနရာယူခဲ့ရာတြင္ ARSA အဖြဲ႕ဝင္မ်ား လည္း ပါဝင္ေၾကာင္းသတင္းရသျဖင့္ လုံျခံဳေရး အတြက္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ လက္နက္ႀကီးအခ်ိဳ႕ အနီးတစ္ဝိုက္တြင္ ေနရာခ် ခဲ့ရာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဘက္က အျမန္ဆုံး႐ုပ္သိမ္း ေပးဖို႔ရာဇသံေပးခဲ့ၿပီး ၄င္းတု႔ိ၏ B.G.B(Border Guard Bangladeh)နယ္ျခားေစာင့္တပ္ကို တပ္ ျဖန္႔ခ်ထားခဲ့သည္။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ကလည္း တပ္မ်ားအသင့္ရွိေစဖို႔ သတိေပးခဲ့ ေၾကာင္းသိရသည္။ ထို႔ျပင္ အေမရိကန္ႏွင့္ အေပါင္းပါ ၂၃ ႏိုင္ငံပါဝင္သည့္ အင္အား ၁ဝဝဝ ခန္႔ UNတပ္မ်ားက ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံတြင္ (Ashanti Doot 4)ေခၚ စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈ တစ္ခု ကို မတ္လ ၁ ရက္မွ ၁၂ ရက္အထိ ျပဳလုပ္ ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

credit:သူရေအး (Union Daily)

 

ႏွစ္သက္ရင္ Share သြားႏိုင္ပါတယ္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *