Knowledge

တ႐ုတ္ကို စစ္ေရး မဟာအင္အားႀကီးနိုင္ငံ ျဖစ္ေစခဲ့သည့္ စစ္ပြဲ

တ႐ုတ္- ဗီယက္နမ္ စစ္ပြဲသည္ ၁၉၇၉ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၇ရက္ေန႔မွ မတ္လ ၁၆ရက္ေန႔အထိ ရက္သတၱ ၃ပတ္ႏွင့္ ၆ရက္ၾကာျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

စစ္ပြဲၿပီးဆုံးသြားသည္ဆိုေသာ္လည္း ပဋိပကၡမွာ လုံးဝေျပလည္သြားသည္ မဟုတ္ေပ။

ႏွစ္ဘက္လုံးက ၎တို႔ေအာင္ပြဲခံခဲ့သည္ဟု ေၾကညာခဲ့ေသာ္လည္း ဗီယက္နမ္သည္ တ႐ုတ္၏ မဟာ မိတ္မ်ားျဖစ္သည့္ ကေမၻာဒီးယားႏွင့္ ထိုင္းတို႔ကို ဆက္လက္ ဖိအားေပးေနသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္(PLA) သည္ ၁၉၈၀ ခုႏွစ္မ်ားတေလၽွာက္ လုံး ဗီယက္နမ္ နယ္စပ္၌ တိုက္ခိုက္မွုမ်ားဆက္လက္ျပဳလုပ္ကာ ဖိအားေပးသည္။ ၁၉၇၀ ခုႏွစ္စစ္ပြဲ အတြင္း ေသာင္းႏွင့္ ခ်ီသည့္ ေသေပ်ာက္မွုမ်ားႏွင့္ ယွဥ္လၽွင္ ထိခိုက္ေသေပ်ာက္မွုနည္းေသာ္လည္း နယ္စပ္တေလၽွာက္ တပ္ရင္းအဆင့္ႏွင့္ တပ္မအဆင့္ စစ္ဆင္ေရးမ်ားသည္ ႏွစ္ဖက္လုံးတြင္ ႀကီးမား ေသာ ထိခိုက္ေသဆုံး မွုမ်ားျဖစ္ေစခဲ့သည္။

၁၉၈၀ ခုႏွစ္မ်ားက ဗီယက္နမ္ကို တိုက္ခိုက္သည့္ တ႐ုတ္စစ္ဆင္ေရးမ်ားကို အဆင့္ ၄ ဆင့္ ခြဲျခား ေလ့ရွိသည္။

ပထမဆင့္တြင္ တ႐ုတ္ႏွင့္ဗီယက္နမ္တပ္မ်ားသည္ နယ္စပ္တေလၽွာက္ ၎တို႔၏ စခန္းမ်ားကို ခိုင္မာ ေအာင္ေဆာင္ရြက္ၾကရာ ၁၉၈၁ ခုႏွစ္အထိၾကာခဲ့သည္။

ဒုတိယႏွင့္ တတိယအဆင့္မ်ားတြင္ ၁၉၈၁ မွ ၁၉၈၇ ခုႏွစ္အတြင္း နယ္စပ္တေလၽွာက္ ထိုးစစ္ဆင္ျခင္း မ်ားပါဝင္ၿပီး ပိုမိုျပင္းထန္လာသည္။ ေနာက္ဆုံးအဆင့္မွာ နယ္စပ္ေဒသမွ PLA ျပန္လည္ ဆုတ္ခြာ ျခင္း ျဖစ္သည္။

တ႐ုတ္ တိုက္ခိုက္မွုမ်ား၏ နိုင္ငံေရးရည္မွန္းခ်က္မွာ ကေမၻာဒီးယားႏွင့္ထိုင္းနိုင္ငံမ်ားတြင္ ရန္လိုမွု မ်ားအတြက္ ဗီယက္နမ္ကို နိုင္ငံေရးအရ ဒဏ္ခတ္ရန္ျဖစ္ၿပီး ဗီယက္နမ္တပ္မ်ား ကေမၻာဒီးယား နိုင္ငံ အတြင္း ဆက္လက္ ဝင္ေရာက္ေနေသာေၾကာင့္ တ႐ုတ္နိုင္ငံက လည္းအလားတူ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္ သည္။

စစ္ေရးအရဆိုပါက တ႐ုတ္နိုင္ငံသည္ နယ္စပ္တြင္ စစ္သေဘာတရားသစ္ႏွင့္ လက္နက္ကိရိယာသစ္ မ်ားစမ္းသပ္ျခင္းအားျဖင့္ နယ္စပ္ပဋိပကၡသည္ PLA ကို ေခတ္ေနာက္က်ေသာ တပ္ဖြဲ႕တခုအဆင့္မွ ေခတ္မီတပ္ဖြဲ႕တခုျဖစ္လာေအာင္ အဆင့္ျမႇင့္တင္ရန္ နည္းလမ္းျဖစ္သည္ဟု ျမင္သည္။

၁၉၇၉ ခုႏွစ္စစ္ပြဲတြင္ PLA ၏စြမ္းေဆာင္မွုသည္ လြန္စြာဆိုးရြားေသာေၾကာင့္ ဗီယက္နမ္တပ္မွူး မ်ားအေနျဖင့္ လြန္စြာ အံ့ၾသခဲ့ရသည္ဟု အခ်ိဳ႕ေသာ ရင္းျမစ္မ်ားကဆိုသည္။

ထိုသို႔ျဖစ္ရျခင္းမွာ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔ လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္(PLA )အတြင္း စစ္ဆင္ေရး ျပဳလြယ္ ျပင္လြယ္မရွိျခင္းႏွင့္ စစ္ေရးအေတြးအေခၚတိုးတက္မွု တုံ႔ဆိုင္းေနျခင္း၊ ကိုရီးယားစစ္ပြဲပုံစံ ေျခလ်င္ တပ္ တိုက္ခိုက္မွု နည္းပိရိယာယ္ကို မွီခိုအားထားေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

စစ္ဆင္ေရးကြပ္ကဲမွု စခန္း၏ ပုံစံ၊ ၎တို႔ကိုေထာက္ကူရမည့္ အေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ားသည္ အရည္အေသြးျမင့္ တပ္ဖြဲ႕ငယ္မ်ား ဆုတ္တက္လွုပ္ရွားမွုစစ္ေရးစစ္ရာမ်ားကို ေထာက္ကူနိုင္ျခင္း မရွိေပ။

၁၉၇၉ ခုႏွစ္ စစ္ပြဲေနာက္ပိုင္းတြင္ PLA အတြင္းျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမွုႏွင့္ ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းမွု အမ်ား အျပား ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္းမ်ားကို ဖယ္ရွားလိုက္ၿပီး အရာရွိသစ္မ်ားႏွင့္ အစားထိုး လိုက္ သည္။

ေနာက္ဆုံး ၁၉၈၄ ခုႏွစ္တြင္ ထိုျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမွုမ်ားကို စမ္းသပ္ရန္ အခြင့္အလမ္း ေပၚေပါက္ လာ သည္။ ၁၉၈၃ ခုႏွစ္ေႏွာင္းပိုင္းတြင္ တိန႔္ေရွာင္ဖိန္သည္ ကေမၻာဒီးယား မင္းသားႀကီးသီဟာႏုႏွင့္ ေတြ႕ဆုံသည္။

ဗီယက္နမ္တပ္မ်ားသည္ ကေမၻာဒီးယားနိုင္ငံအတြင္ သိသိသာသာ ေရွ႕တိုးလာေသာေၾကာင့္ မင္းသား ႀကီး သီဟာႏုအေနျဖင့္ အကူအညီလိုသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တိန႔္ေရွာင္ဖိန္က ၁၉၈၄ ခုႏွစ္တြင္ ထူးျခား ေသာ ထိုးစစ္အတြက္ PLA ကို လွုပ္ရွားေစရန္ဆုံးျဖတ္လိုက္သည္။

ထို ထိုးစစ္၏ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွာ ေလာင္ရွန္ႏွင့္ ဇီရင္ရွန္ေဒသမ်ားကို သိမ္းပိုက္ရန္ျဖစ္သည္။ ဧၿပီလ တခုလုံးနီးပါး ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ ပစ္ခတ္မွုမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ဧၿပီ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ ေျမျပင္ထိုးစစ္ စတင္သည္။ ေျခလ်င္ တပ္ရင္း ၅ရင္းက ေလာင္ရွန္ရွိ ေတာင္ကုန္းစခန္းမ်ားကို တခုၿပီးတခု တိုက္ သည္။ ထိုတပ္မ်ားသည္ ၁၉၇၉ ခုႏွစ္ကႏွင့္ အလားတူေသာ ျပဳလြယ္ျပင္လြယ္မရွိသည့္ နည္းပိရိ ယာယ္ကိုသုံးခဲ့ရာ အေသအေပ်ာက္မ်ားခဲ့ေသာေၾကာင့္ လုံးဝေအာင္ျမင္ေသာ ဇာတ္လမ္း တပုဒ္ဟု မဆိုနိုင္ေပ။

ဇီရင္ရွန္ကို တိုက္ခိုက္ရန္ တာဝန္ေပးလိုက္ေသာ တပ္ရင္း ၂ ရင္း မွာ ပိုမိုေအာင္ျမင္သည္။

ျပဳလြယ္ျပင္လြယ္ရွိေသာ ကြပ္ကဲမွုေၾကာင့္ တိုက္ခိုက္မွုကို အခြင့္သာသည္ အထိေစာင့္၍ လုပ္နိုင္ၿပီး ဗီယက္နမ္ စခန္းမ်ားကို သိမ္းပိုက္နိုင္သည္။ ထိုတပ္ရင္းမ်ားကို ဦးေဆာင္ေသာ တပ္မွူးကို မၾကာမီမွာ ပင္ အမွတ္ ၁၁ တပ္မေတာ္ တပ္မွူးအျဖစ္ ရာထူးတိုးေပးလိုက္ၿပီး ထိုတိုက္ပြဲသည္ PLA ၏လုပ္ေဆာင္ နိုင္စြမ္းဆိုင္ရာ စံနမူနာျဖစ္လာသည္။

ဗီယက္နမ္ကလည္း ေလာင္ရွန္ထိုးစစ္တြင္ ဆုံးရွုံးသြားေသာ စခန္းမ်ား ျပန္လည္ရရွိေရး MD- 84 တန္ျပန္တိုက္ခိုက္မွု ကို ဗီယက္နမ္လုပ္ေဆာင္သည္။ ဇြန္ႏွင့္ ဇူလိုင္လမ်ား တေလၽွာက္လုံး ေလာင္ရွန္ ရွိ တ႐ုတ္သိမ္းပိုက္ထား ေသာ စခန္းမ်ားကို တန္ျပန္ထိုးစစ္ဆင္သည္။

ထို ထိုးစစ္မ်ားအၿပီးထုတ္ျပန္ေသာ အစီရင္ခံစာမ်ားအရ တ႐ုတ္စစ္ဘက္ ေခတ္မီေရး လုပ္ေဆာင္ မွုမ်ားသည္ ထိုေအာင္ပြဲမ်ား၏ အေၾကာင္းရင္းျဖစ္သည္ဟု ဆိုရမည္ဟု သုံးသပ္သည္ကိုေတြ႕ရသည္။

ေရွ႕တန္းစစ္မ်က္ႏွာတြင္ တ႐ုတ္က ညၾကည့္ ကိရိယာသစ္မ်ား ျဖန႔္ခ်ထားေသာေၾကာင့္ ညဖက္တြင္ ပင္ အေျမာက္မ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္ခံေနရသည္ကို ဗီယက္နမ္သားေဟာင္းမ်ားက ျပန္ေျပာျပသည္။

ထိုအျပင္ တ႐ုတ္၏ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး စီမံခန႔္ခြဲမွုသည္လည္း အဆင့္သစ္တခုသို႔ ေရာက္လာ ခဲ့ သည္။ ထိုတိုက္ပြဲတြင္ တန္ျပန္တိုက္ခိုက္မွုကို တြန္းလွန္ရာတြင္ အေျမာက္ဆံမ်ားကို သူ႔ဘဝတြင္ ပထမဆုံးအႀကိမ္ အကန႔္အသတ္မရွိ စိတ္တိုင္းက်သုံးခြင့္ ရသည္ဟု တ႐ုတ္အေျမာက္တပ္ တပ္မွူး တဦးကေျပာသည္။

ေလာင္ရွန္စစ္ဆင္ေရးမ်ားက PLA ၏ စစ္ေျမျပင္ေထာက္လွမ္းေရး တပ္ဖြဲ႕မ်ား၏ တိုက္ရိုက္အေရးယူ ေဆာင္ရြက္မွု စြမ္းရည္တိုးတက္ေရးအတြက္လည္း အေထာက္အကူျဖစ္ေစခဲ့သည္။

ဗီယက္နမ္၏ ဒပ္ေကာင္ ေကာ္မန္ဒို တပ္ဖြဲ႕တဖြဲ႕သည္ ၁၉၈၄ ခုႏွစ္တြင္ PLA ၏ အေျမာက္ေခ်မွုန္းေရး ေရဒါတခုကို ဖ်က္ဆီးခဲ့ၿပီးေနာက္ အလားတူစြမ္းရည္မ်ားတည္ေဆာက္ရန္ တိန႔္ေရွာင္ဖိန္ က စစ္ဦးစီး အဖြဲ႕ကို ညႊန္ၾကားခဲ့သည္။

တ႐ုတ္စစ္ေဒသမ်ား အားလုံးတြင္ စစ္ေျမျပင္ ေထာက္လွမ္းေရး တပ္မဟာမ်ားဖြဲ႕စည္းၿပီး ထိုတပ္မဟာ မ်ားကို ေလာင္ရွန္ေဒသတြင္ အလွည့္က် တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေစသည္။

စစ္ေျမျပင္ ေထာက္လွမ္းေရးတပ္မ ၁၅ ခုကို ဖြဲ႕စည္းၿပီး တပ္မ ၃ ခုမွ ၅ ခုကို ေလာင္ရွန္တြင္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ေစသည္။ ယင္းတပ္မမ်ားသည္ ေရွ႕တန္းစစ္မ်က္ႏွာ ေနာက္ေက်ာကို ဝင္ေရာက္စီးနင္း တိုက္ခိုက္ရာတြင္ လြန္စြာ ထိေရာက္ေသာေၾကာင့္ ၎တို႔၏ အေတြ႕အၾကဳံမ်ားျဖင့္ PLA ၏ အထူး စစ္ ဆင္ေရးတပ္မ်ားကို တည္ေဆာက္ရာတြင္ အသုံးျပဳခဲ့သည္။

ျခဳံ၍ေျပာရပါမူ တ႐ုတ္-ဗီယက္နမ္ စစ္ပြဲသည္ အေရးပါ သည့္ပုံမရေသာ္လည္း PLA အတြင္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ားကို စမ္းသပ္ေသာေနရာျဖစ္ခဲ့သည္။

ေလာင္ရွန္ေဒသမွ တိုက္ပြဲျဖင့္ အစစ္ေဆးခံေသာနည္းသည္ PLA အတြင္း ေရွ႕ကိုေမၽွာ္ၾကည့္ေသာ ေခါင္ေဆာင္မွုကို ေပၚေပါက္ေစခဲ့သလို နည္းပညာသစ္ႏွင့္ တပ္တည္ေဆာက္ပုံ မ်ားကိုလည္း စမ္းသပ္ၿပီး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲသည္။

ထိုးစစ္ အေတြ႕အၾကဳံမ်ား လာေသာေၾကာင့္ တ႐ုတ္ အထူးစစ္ဆင္ေရး တပ္မ်ားကို ဖြဲ႕စည္းနိုင္သည္။

တ႐ုတ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္တဦး၏ စကားကိုကိုးကားရပါမူ ထိုနယ္စပ္ပဋိပကၡသည္ သူ၏ ေခတ္သစ္စစ္ပြဲကို ေခတ္သစ္နည္းမ်ားျဖင့္ ဆင္ႏႊဲေရး အိပ္မက္ကို အေကာင္အထည္ ေပၚေစခဲ့သည္ဟုဆိုမည္ျဖစ္သည္။

၁၉၇၉ခုႏွစ္မွ ၁၉၉၀ အထိရွည္ၾကာေသာ တ႐ုတ္-ဗီယက္နမ္စစ္ပြဲသည္ ေခတ္သစ္ PLA ကို ၁၉၇၉ ခုႏွစ္ ဗီယက္နမ္ကို ေႏွးေကြးစြာတိုက္ခိုက္ေနေသာ တပ္အျဖစ္မွ ေခတ္သစ္ PLA အျဖစ္ေမြးဖြားလာေစ ေသာ ေျပာင္းလဲစမ္းသပ္မွုပင္ ျဖစ္သည္။

The National Interest တြင္ ေဖာ္ျပသည့္ This War Turned China Into a Military Superpower ကို ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ဘာသာျပန္ဆိုသည္။
#credit :org uploader

About the author

လက္ခတ္သံ

Leave a Comment