ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နယ္စပ္ ျခံစည္း႐ုိးကာရံျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား အား က်ပ္ ၂၀ ဘီလ်ံျဖင့္ ခ်က္ခ်င္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ စီစဥ္

Posted on

ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နယ္စပ္ျခံစည္း ႐ုိးကာရံျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား ခ်က္ခ်င္း ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ ပထမအဆင့္

ေငြက်ပ္ ၂၀ ဘီလ်ံျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံးမွ စက္တင္ဘာ ၁၈ ရက္တြင္

ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ယခုအခ်ိန္တြင္ ျပည္သူအခ်ဳိ႕က ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နယ္စပ္ ျခံစည္း႐ိုးႏွင့္ ပတ္သက္၍ စိုးရိမ္မႈမ်ား

ရိွေနသျဖင့္ ျပည္သူမ်ား၏ စိုးရိမ္မႈမ်ား ပေပ်ာက္ေစေရးအတြက္ နယ္စပ္ျခံစည္း႐ိုး ကာရံျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား

ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈ အေျခအေနနွင့္ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္မည့္ အစီအမံမ်ားကို သတင္းထုတ္ျပန္ျခင္း

ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံ့တာ၀န္မ်ားကို လဲႊေျပာင္းရယူၿပီးေနာက္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေမ ၃၀

ရက္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က ဥကၠ႒အျဖစ္ တာ၀န္ယူေသာ ရခိုင္ျပည္နယ္

တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈႏွင့္ ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ဗဟိုေကာ္မတီကို ဖဲြ႕စည္းခဲ့ေၾကာင္း၊

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ႏွင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္မ်ားအတြင္း ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ အဆိုပါ ဗဟိုေကာ္မတီ၏

ညိႇႏႈိင္းအစည္းအေ၀းမ်ားတြင္ လည္းေကာင္း၊ လံုျခံဳေရး၊ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္

တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးေကာ္မတီ အစည္းအေ၀းမ်ားတြင္ လည္းေကာင္း နယ္စပ္ျခံစည္း႐ိုး ကာရံေရး ဦးစားေပး

ေဆာင္ရြက္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ခဲ့ၿပီး အထူးအေလးေပး ေဆာင္ရြက္ရန္ လမ္းညႊန္မႈမ်ား ျပဳခဲ့ေၾကာင္း

ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၆ ရက္၌ ရခိုင္ျပည္နယ္ အေရးကိစၥမ်ားႏွင့္ တရားဥပေဒ
စိုးမိုးေရးဆိုင္ရာမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတအား ရွင္းလင္းတင္ျပသည့္ အခမ္းအနားတြင္ နယ္စပ္ျခံစည္း႐ိုး
ပ်က္စီးေနသည့္ ေနရာမ်ားအား ျပဳျပင္ျခင္း၊ ျခံစည္း႐ိုး ကာရံရန္ က်န္ရိွသည့္ ေနရာမ်ားကို အဆင့္မီလံုျခံဳစြာ
အျမန္ဆံုးကာရံျခင္းတို႔ကို အခ်ိန္မဆိုင္း ေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ လိုအပ္သည့္ ဘ႑ာေငြကို ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက
ျဖည့္ဆည္းေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း၊
ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နယ္စပ္ျခံစည္း႐ိုး ကာရံျခင္းလုပ္ငန္းအတြက္ ၂၀၀၉-၂၀၁၀ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၇- ၂၀၁၈
ခုႏွစ္အထိ ဘ႑ာေရးႏွစ္မ်ားအတြင္း ႏွစ္စဥ္ မူလခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္းႏွင့္ ျဖည့္စြက္ ခြင့္ျပဳေငြ စုစုေပါင္း
ေငြက်ပ္ဘီလ်ံ ၁၉၀ ေက်ာ္ ကို ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနသို႔ ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ၿပီး ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ
ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ စစ္အင္ဂ်င္နီယာ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး႐ံုးသို႔ လုပ္ငန္းအပ္ႏံွ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း
ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။
 ဆက္လက္ၿပီး ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ျခံစည္း႐ိုး ကာရံျခင္းႏွင့္ ဆက္စပ္လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္
ေငြက်ပ္ ေျခာက္ဘီလ်ံေက်ာ္ကို ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ၿပီး ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ေငြအပ္လုပ္ငန္းအျဖစ္
ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနသို႔ အပ္ႏံွ ေဆာင္ရြက္ထားၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ ျဖည့္စြက္ခြင့္ျပဳေငြအျဖစ္ ေငြက်ပ္
ႏွစ္ဘီလ်ံေက်ာ္ကို ထပ္မံ သံုးစဲြႏိုင္ေရး ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွေၾကာင္း၊ ယခု ကာလအတြင္း ျခံစည္း႐ိုး
ကာရံျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား ခ်က္ခ်င္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးအတြက္ ပထမအဆင့္ အေနျဖင့္ ေငြက်ပ္ ဘီလ်ံ ၂၀ ကို
ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက လက္ငင္း ျဖည့္ဆည္းေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္းႏွင့္ နယ္စပ္ျခံစည္း႐ိုး
ကာရံျခင္းလုပ္ငန္းအား ယခင္ေဆာင္ရြက္သည့္အတိုင္း ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ရန္ပံုေငြ တင္ျပေတာင္းခံ၍
ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနသို႔ လုပ္ငန္းအပ္ႏံွ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
 ထို႔ျပင္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ေမယုေတာင္တန္းႏွင့္အၿပိဳင္ ေဖာက္လုပ္မည့္ လမ္းမႀကီး (၂) လမ္း၊
ေမယုေတာင္တန္းကို ျဖတ္ေက်ာ္ ေဖာက္လုပ္မည့္ ေမယုေတာင္ေက်ာ္လမ္းမႀကီး (၂) လမ္း ပါ၀င္ေသာ
ေမယုေတာင္တန္းလမ္း ကြန္ရက္ေဖာက္လုပ္ေရး စီမံကိန္းကို အျမန္ဆံုး ေဖာက္လုပ္ရန္
ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနအား တာ၀န္ေပးအပ္ထားၿပီး ျဖစ္၍ ေဆာင္ရြက္ေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း
ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
writer: ဆန္းထူးေအာင္
===========
Eleven Media Group
====================
မြန်မာ-ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နယ်စပ်ခြံစည်း ရိုးကာရံခြင်း လုပ်ငန်းများ ချက်ချင်း ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ပထမအဆင့်

ငွေကျပ် ၂၀ ဘီလျံဖြင့် ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးမှ စက်တင်ဘာ ၁၈ ရက်တွင်

ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။

ယခုအချိန်တွင် ပြည်သူအချို့က မြန်မာ-ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နယ်စပ် ခြံစည်းရိုးနှင့် ပတ်သက်၍ စိုးရိမ်မှုများ

ရှိနေသဖြင့် ပြည်သူများ၏ စိုးရိမ်မှုများ ပပျောက်စေရေးအတွက် နယ်စပ်ခြံစည်းရိုး ကာရံခြင်းလုပ်ငန်းများ

ဆောင်ရွက်ခဲ့မှု အခြေအနေနှင့် ဆက်လက် ဆောင်ရွက်မည့် အစီအမံများကို သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း

ဖြစ်ကြောင်း၊ နိုင်ငံတော်အစိုးရ အနေဖြင့် နိုင်ငံ့တာဝန်များကို လွှဲပြောင်းရယူပြီးနောက် ၂၀၁၆ ခုနှစ် မေ ၃၀

ရက်တွင် နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်က ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် တာဝန်ယူသော ရခိုင်ပြည်နယ်

တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အကောင်အထည်ဖော်ရေး ဗဟိုကော်မတီကို ဖွဲ့စည်းခဲ့ကြောင်း၊

၂၀၁၆ ခုနှစ် နှင့် ၂၀၁၇ ခုနှစ်များအတွင်း ပြုလုပ်ခဲ့သော အဆိုပါ ဗဟိုကော်မတီ၏

ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးများတွင် လည်းကောင်း၊ လုံခြုံရေး၊ တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးနှင့်

တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကော်မတီ အစည်းအဝေးများတွင် လည်းကောင်း နယ်စပ်ခြံစည်းရိုး ကာရံရေး ဦးစားပေး

ဆောင်ရွက်ရန် ဆုံးဖြတ်ချက်များ ချမှတ်ခဲ့ပြီး အထူးအလေးပေး ဆောင်ရွက်ရန် လမ်းညွှန်မှုများ ပြုခဲ့ကြောင်း

ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
ထို့ပြင် ၂၀၁၇ ခုနှစ် စက်တင်ဘာ ၆ ရက်၌ ရခိုင်ပြည်နယ် အရေးကိစ္စများနှင့် တရားဥပဒေ

စိုးမိုးရေးဆိုင်ရာများကို နိုင်ငံတော်သမ္မတအား ရှင်းလင်းတင်ပြသည့် အခမ်းအနားတွင် နယ်စပ်ခြံစည်းရိုး

ပျက်စီးနေသည့် နေရာများအား ပြုပြင်ခြင်း၊ ခြံစည်းရိုး ကာရံရန် ကျန်ရှိသည့် နေရာများကို အဆင့်မီလုံခြံုစွာ

အမြန်ဆုံးကာရံခြင်းတို့ကို အချိန်မဆိုင်း ဆောင်ရွက်ရန်နှင့် လိုအပ်သည့် ဘဏ္ဍာငွေကို နိုင်ငံတော်အစိုးရက

ဖြည့်ဆည်းပေးမည် ဖြစ်ကြောင်း နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်က ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပြီး ဖြစ်ကြောင်း၊

မြန်မာ-ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နယ်စပ်ခြံစည်းရိုး ကာရံခြင်းလုပ်ငန်းအတွက် ၂၀၀၉-၂၀၁၀ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၇- ၂၀၁၈

ခုနှစ်အထိ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်များအတွင်း နှစ်စဉ် မူလခန့်မှန်းခြေငွေစာရင်းနှင့် ဖြည့်စွက် ခွင့်ပြုငွေ စုစုပေါင်း

ငွေကျပ်ဘီလျံ ၁၉၀ ကျော် ကို ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနသို့ ခွင့်ပြုပေးခဲ့ပြီး ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနမှ

ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ စစ်အင်ဂျင်နီယာ ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံးသို့ လုပ်ငန်းအပ်နှံ

ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်း

ထုတ်ပြန်ချက်အရ သိရသည်။

ဆက်လက်ပြီး ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် ခြံစည်းရိုး ကာရံခြင်းနှင့် ဆက်စပ်လုပ်ငန်းများအတွက်

ငွေကျပ် ခြောက်ဘီလျံကျော်ကို ခွင့်ပြုပေးခဲ့ပြီး ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ငွေအပ်လုပ်ငန်းအဖြစ်

ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနသို့ အပ်နှံ ဆောင်ရွက်ထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ပြင် ဖြည့်စွက်ခွင့်ပြုငွေအဖြစ် ငွေကျပ်

နှစ်ဘီလျံကျော်ကို ထပ်မံ သုံးစွဲနိုင်ရေး ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း၊ ယခု ကာလအတွင်း ခြံစည်းရိုး

ကာရံခြင်းလုပ်ငန်းများ ချက်ချင်းဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် ပထမအဆင့် အနေဖြင့် ငွေကျပ် ဘီလျံ ၂၀ ကို

နိုင်ငံတော်အစိုးရက လက်ငင်း ဖြည့်ဆည်းပေးသွားမည် ဖြစ်ပါကြောင်းနှင့် နယ်စပ်ခြံစည်းရိုး

ကာရံခြင်းလုပ်ငန်းအား ယခင်ဆောင်ရွက်သည့်အတိုင်း ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ရန်ပုံငွေ တင်ပြတောင်းခံ၍

ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနသို့ လုပ်ငန်းအပ်နှံ ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။

ထို့ပြင် ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း မေယုတောင်တန်းနှင့်အပြိုင် ဖောက်လုပ်မည့် လမ်းမကြီး (၂) လမ်း၊

မေယုတောင်တန်းကို ဖြတ်ကျော် ဖောက်လုပ်မည့် မေယုတောင်ကျော်လမ်းမကြီး (၂) လမ်း ပါ၀င်သော

မေယုတောင်တန်းလမ်း ကွန်ရက်ဖောက်လုပ်ရေး စီမံကိန်းကို အမြန်ဆုံး ဖောက်လုပ်ရန်

ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအား တာဝန်ပေးအပ်ထားပြီး ဖြစ်၍ ဆောင်ရွက်နေပြီ ဖြစ်ကြောင်း

ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။

writer: ဆန်းထူးအောင်

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *