Article International News

တရုတ္ ဆုိတာ အေမရိကန္ ရဲ ႕ ၿပိဳင္ဖက္ မဟုတ္ေသး

ဒီ ဇင္ ဘာ ၁ ရက္ ေန႔ က တ ရုတ္ သ မၼ တ ရွီ က်င္း ဖ်ဥ္ နဲ႔ အ ေမ ရိ ကန္ သ မၼ တ ထ ရမ့္ တို႔ G20 အ စည္း အ ေဝး မွာ သီး သန္႔ ေတြ႕ ၿပီး တ ရုတ္ က ကုန္ သြယ္ ေရး စစ္ ကို အ ေလ်ာ့ ေပး လိုက္ လို႔ ယာ ယီ ေျပ လည္ သြား တယ္ ။

အ ၿမဲ တမ္း ေျပ လည္ ဖို႔ အ တြက္ ေတာ့ တ ရုတ္ ရဲ႕ လုပ္ ရပ္ အ ေပၚ မွာ မူ တည္ တယ္ ။

တ ရုတ္ အ ေမ ရိ ကန္ ကုန္ သြယ္ ေရး စစ္ ပြဲ က စ တာ နဲ႔ တ ရုတ္ နဲ႔ တစ္ က မာၻ လံုး အ ေပၚ သက္ ေရာက္ မႈ ရွိ ခဲ့ တယ္ ။ အဲ့ ဒီ သက္ ေရာက္ မႈ က ဆိုး ဝါး တဲ့ သက္ ေရာက္ မႈ ေတြ ခ်ည္း ပဲ ။ တစ္ နိုင္ ငံ တည္း ေကာင္း တဲ့ သက္ ေရာက္ မႈ ကို ရ ခဲ့ တယ္ ။ အဲ့ ဒီ နိုင္ ငံ က အ ေမ ရိ ကန္ နိုင္ ငံ ပဲ ။

ေလ့ လာ သူ ေတြ က တ ရုတ္ ကို အ ထင္ ႀကီး လြန္း ခဲ့ ၾက တယ္ ။ တ ရုတ္ သူ ေဌး ဂ်က္ မား ကိုယ္ တိုင္ တ ရုတ္ ကို အ ထင္ ႀကီး ၿပီး အ ေမ ရိ ကန္ ကို ေလ်ာ့ တြက္ ခဲ့ တယ္ ။ ေလ့ လာ သူ ေတြ သ တိ လြတ္ ခဲ့ ၾက တာ က အ ေမ ရိ ကန္ နိုင္ ငံ ရဲ႕ စ နစ္ တ က် ႀကိဳ တင္ စီ မံ ေဆာင္ ႐ြက္ တတ္ တဲ့ အ ေလ့ အ က်င့္ ရယ္ Think Tank ေတြ ရယ္ ကို ပဲ ။

အ ေမ ရိ ကန္ က တ ရုတ္ ကို ဒီ လို လုပ္ မယ္ ဆို တာ သ မၼ တ ထ ရမ့္ တက္ လာ မွ ေကာက္ ခါ ငင္ ကာ ထ လုပ္ ၾက တာ မ ဟုတ္ ဘူး ။ သ မၼ တ ထ ရမ့္ ကိုယ္ တိုင္ က လည္း သူ သ မၼ တ ျဖစ္ မွ စိတ္ ကူး ေပါက္ ၿပီး ေျပာ မ ရ လို႔ ထ လုပ္ တာ မ ဟုတ္ ဘူး ။

ထ ရမ့္ က ၂၀၁၅ ခု နွစ္ က တည္း က Crippled American ဆို တဲ့ သူ ေရး တဲ့ စာ အုပ္ ထဲ မွာ အ က် အ န ေရး သား ေဖာ္ ျပ ထား ၿပီး သား ပါ ။ တ ရုတ္ မ ျဖစ္ မ ေန ဒီ ကြက္ ထဲ ဝင္ လာ ေအာင္ ႀကံဳး သြင္း လိုက္ ၾက တာ ။ Chess စ ကား နဲ႔ ေျပ ရ ရင္ Opening စ က တည္း က ဒီ အ ကြက္ နဲ႔ တိုက္ မယ္ လို႔ စီ စဥ္ ၿပီး သား ပဲ ။

အ ခု တ ရုတ္ က အ ေမ ရိ ကန္ ကုန္ ပ စၥည္း ေတြ ကို ေဈး ကြက္ ဖြင့္ ေပး ခဲ့ ရ တယ္ ။ မ ဖြင့္ ေပး ရင္ လည္း တ ရုတ္ ပို နာ ဖို႔ ပဲ ရွိ ေတာ့ မယ္ ။ အ လ ကား သက္ သက္ တ ရုတ္ ရဲ႕ ကုန္ ပ စၥည္း ေတြ အ ေပၚ အ ခြန္ ေတြ ပို ေပး ရ မယ္ ။ အ ခု ေဈး ကြက္ ဖြင့္ ေပး လိုက္ တာ က မွ ေငြ ကုန္ တာ ခ်င္း အ တူ တူ အ ေမ ရိ ကန္ ကုန္ ပ စၥည္း ျပန္ ရ ပါ အံုး မယ္ ။

ဒီ အ တြက္ အ ေမ ရိ ကန္ က အ ခြန္ တိုး ေကာက္ မယ့္ အ စီ အ စဥ္ ကို ရက္ ၉၀ ေနာက္ ဆုတ္ ေပး လိုက္ တယ္ ။ သ ေဘာ က တ ရုတ္ သြင္း ကုန္ ရဲ႕ ဘီ လီ ယံ ၂၀၀ ဖိုး ထဲ က အ ခြန္ ၂၅% ျဖစ္ တဲ့ ဘီ လီ ယံ ၅၀ ကို မ ေကာက္ ေတာ့ ပဲ အ ေမ ရိ ကန္ ကုန္ ပ စၥည္း ေတြ ဝယ္ လို႔ ေျပာ လိုက္ တာ ေပါ့ ။

အ မွန္ က တ ရုတ္ ျမန္ မာ နိုင္ ငံ အ ပါ အ ဝင္ သူ အ နိုင္ က်င့္ ေန တဲ့ နိုင္ ငံ တိုင္း ကို လုပ္ ေန က် ပံု စံ အ တိုင္း ျပန္ ခံ လိုက္ ရ တာ ။

တ ရုတ္ က ျမန္ မာ နိုင္ ငံ အ ပါ အ ဝင္ နိုင္ ငံ ငယ္ ေတြ ကို ေခ်း ေငြ ေပး တယ္ ဆို ၿပီး အဲ့ ဒီ ေခ်း ေငြ နဲ႔ သူ႔ နိုင္ ငံ ပ စၥည္း ပဲ ျပန္ ဝယ္ ခိုင္း တယ္ ။ သူ႔ နိုင္ ငံ ပ စၥည္း ထက္ ေကာင္း တဲ့ ၊ ေဈး ပို သက္ သာ တဲ့ ဘယ္ နိုင္ ငံ က ပ စၥည္း ကို မွ သူ႔ ေခ်း ေငြ နဲ႔ ေပး မ ဝယ္ ဘူး ေလ ။

အ ခု အ ေမ ရိ ကန္ ကို တ ရုတ္ အ ေလ်ာ့ ေပး ခဲ့ ရ တာ အ ေမ ရိ ကန္ လို ခ်င္ ေန တဲ့ ကိ စၥ ေတြ အား လံုး နီး ပါး ကို တ ရုတ္ လိုက္ ေလ်ာ ခဲ့ ရ တယ္ ။

စိုက္ ပ်ိဳး ေရး က ဏၰ ေတြ ၊ နည္း ပ ညာ မ ခိုး ယူ ဖို႔ ေတြ ၊ အ ခြန္ အ တား အ ဆီး ေတြ ၊ ေနာက္ ဆံုး အ ေမ ရိ ကန္ နိုင္ ငံ ကို ဆိုက္ ဘာ ေထာက္ လွမ္း မႈ ေတြ အ ထိ အ ေမ ရိ ကန္ ေတာင္း ဆို သ လို ညႇိ နိႈင္း လိုက္ ေလ်ာ ေပး ပါ မယ္ လို႔ တ ရုတ္ သ မၼ တ သ ေဘာ တူ ခဲ့ ရ တယ္ ။

ဒီ သ ေဘာ တူ ညီ ခ်က္ ကို လည္း အ ေမ ရိ ကန္ က ၃ လ ပဲ ေစာင့္ ၾကည့္ မွာ ပါ ။ ၃ လ ရက္ ၉၀ ျပည့္ လို႔ ေသ ေသ ခ်ာ ခ်ာ အ ေကာင္ အ ထည္ မ ေဖာ္ ရင္ တ ရုတ္ ကို အ ခြန္ ျပန္ ေကာက္ ၿပီး ကုန္ သြယ္ ေရး စစ္ ျပန္ စ လိမ့္ မယ္ ။

ေလာ ေလာ ဆယ္ ေတာ့ ျမန္ မာ နိုင္ ငံ မွာ ေဒၚ လာ ေဈး ေတြ က် လာ တယ္ ။ ဆီ ေဈး ေတြ လည္း တ ေျဖး ေျဖး က် ရိပ္ က ေန က် လာ တယ္ ။ ဆီ ေဈး က ေဆာ္ ဒီ ရဲ႕ လူ သတ္ မႈ ေၾကာင့္ က တစ္ ဆင့္ က် လာ တာ ဆုိ ေတာ့ ထပ္ က် အံုး မယ္ သ ေဘာ ရွိ ပါ တယ္ ။

တ ရုတ္ အ ေမ ရိ ကန္ ကုန္ သြယ္ ေရး စစ္ ပြဲ က လက္ တ ေလာ ရက္ ၉၀ ခ ဏ ရပ္ ထား ေပး လိုက္ တယ္ ဆို ေပ မယ့္ တ ရုတ္ ဖက္ က မ ျဖစ္ မ ေန ကုန္ သြယ္ ေရး အ သာ စီး ယူ ထား တာ ေတြ အ ပါ အ ဝင္ နည္း ပ ညာ ခိုး ယူ ေန တာ ေတြ အ ထိ အ ကုန္ ျပန္ ေျဖ ေလ်ာ့ ေပး ရ မယ္ ။ မ ေျဖ ေလ်ာ့ ရင္ အ ေမ ရိ ကန္ က ျပန္ ၿပီး အ ခြန္ တိုး ေကာက္ မွာ ပဲ ။

ဒါ ဆို တ ရုတ္ ရဲ႕ ဖြံ႕ ၿဖိဳး မႈ အ ရွိန္ မွာ အ တား အ ဆီး ျဖစ္ လာ လိမ့္ မယ္ ။ သ ေဘာ က အ ရင္ အ ခ်ိန္ က လို လုပ္ ခ်င္ သ လို လုပ္ ၿပီး ပိုက္ ဆံ ေတြ နည္း ပ ညာ ေတြ ကဲ့ ယူ ဖို႔ မ ျဖစ္ နိုင္ ေတာ့ ဘူး ။ ဖြံ႕ ၿဖိဳး မႈ အ ရွိန္ က် သြား ရင္ တ ရုတ္ ဝင္ ေငြ လည္း က် လာ လိမ့္ မယ္ ။ ဒီ အ ခ်ိန္ က် ရင္ Made in China 2025 ဆို တဲ့ အိမ္ မက္ လည္း လန္႔ နိုး လာ လိမ့္ မယ္ ။

တ ရုတ္ ရဲ႕ ေမ့ ေလ်ာ့ ေန တဲ့ ကိ စၥ က စိန္ နား ကပ္ ေရာင္ နဲ႔ ပါး ေျပာင္ ေန တယ္ ဆို တာ ပဲ ။ စိန္ နား ကပ္ ကို ပိုင္ ရွင္ က ျပန္ ေတာင္း လိုက္ ေတာ့ နား ေပါက္ ေဟာင္း ေလာင္း ႀကီး ျဖစ္ သြား ရ သ လို ျဖစ္ သြား တာ ။

ေနာက္ ပိုင္း တ ရုတ္ သူ ေဌး ေတြ က ေန ဒါ ၊ အ ေမ ရိ ကန္ နိုင္ ငံ ေတြ ကို ေျပာင္း ေရႊ႕ ဖို႔ စိတ္ ပို မ်ား လာ ၾက ရင္ တ ရုတ္ စ ကၠဴ န ဂါး ျဖစ္ သြား လိမ့္ မယ္ ။ OBOR တို႔ လည္း အ ရမ္း စဥ္း စား ရ မယ့္ ကိ စၥ မ်ိဳး ေတြ ျဖစ္ လာ လိမ့္ မယ္ ။ တ ရုတ္ ကို ေျပး ကပ္ ခ်င္ ေန တဲ့ သူ ေတြ သ တိ ထား ၾက ေပါ့ ။

အ မွန္ က မ ၿပိဳင္ သင့္ တဲ့ သူ ကို တ ရုတ္ သြား ၿပိဳင္ မိ တာ ပါ ။ ဥ ပ မာ အ ေမ ရိ ကန္ က iphone နည္း ပ ညာ ေတြ ခိုး ယူ ၿပီး Huawei လို ဖုန္း ကို ၁၀ သိန္း ၁၅ သိန္း နဲ႔ လိုက္ ေရာင္း တာ မ်ိဳး က အ စ ေပါ့ ။ တ ရုတ္ က သူ႔ ကို ဘယ္ သူ က သင္ ေပး လို႔ တယ္ လီ ဖုန္း ထုတ္ တတ္ တာ လဲ ဆို တာ သူ ကိုယ္ တိုင္ ေမ့ သြား တာ ။

ကုန္ သြယ္ ေရး စစ္ ပြဲ စ က တည္း က တ ရုတ္ ရံႈး မယ္ ေရး ခဲ့ တယ္ ။ တ ရုတ္ ေလာ္ ဘီ ေတြ က အ ေမ ရိ ကန္ ရဲ႕ ဘြန္း ေတြ ၊ ရွား ပါး ေျမ ႀကီး ေတြ အ မ်ိဳး မ်ိဳး ေလွ်ာက္ ေျပာ ၿပီး အ မ်ိဳး မ်ိဳး ျပန္ တိုက္ ခိုက္ ခဲ့ ၾက တယ္ ။

အ ခု တ ရုတ္ သ မၼ တ G20 မွာ အ ရံႈး ေပး တဲ့ အ ေၾကာင္း ေရး တာ ကို လည္း ဘယ္ လို ပံု စံ ျပန္ ေျပာ ၾက မ လဲ ေတာ့ မ သိ ဘူး ။ ကိုယ့္ အ ေန နဲ႔ က တစ္ ခု ပဲ ျပန္ ေျပာ နိုင္ တာ ရွိ တယ္ ။

ေလာ က ႀကီး မွာ ပိုက္ ဆံ ရွိ တိုင္း နံ ပါတ္ ၁ ေန ရာ ေပး ရ မယ္ ဆို ဘု ရား ေတာင္ ပြင့္ လာ မွာ မ ဟုတ္ ဘူး ။

ပ ညာ အ ေရး ႀကီး ပါ တယ္ ။ တ ရုတ္ က ဘယ္ တုန္း က မွ အ ေမ ရိ ကန္ ၿပိဳင္ ဖက္ မ ဟုတ္ ခဲ့ ဘူး ။

မိုး တင့္ ေဆြ
၄ ၊ ၁၂ ၊ ၂၀၁၈
အ ဂၤါ ။

ဆ ရာ မိုး တင့္ ( ရန္ ကုန္ တ ကၠ သိုလ္ ) ၏ ေဆာင္းပါကုိ ေလးစားစြာျဖင့္ ျပန္လည္ကူးယူေပၚျပအပ္ပါသည္ ။

About the author

လက္ခတ္သံ

Leave a Comment