Article

Sejong the Great (သို႕မဟုတ္) အာရွ၏ အေကာင္းဆံုး တိုက္သေဘၤာၾကီး

ဆယ္ဂ်ြန္ (Sejong ) ဆိုသည္မွာ ကိုရီးယား ဂ်ိဳ စြန္းေခတ္မွ ဘုန္းတန္ခိုး အႀကီးမား ဆံုးေသာ ဘုရင္တပါးျဖစ္သည့္ အျပင္ ကိုရီးယားစာေပကို စတင္တီထြင္ခဲ့သည့္ပညာရိွဘုရင္တပါးျဖစ္ခဲ့သည္ ။ ထိုဘုရင္လက္ထက္၌ ကိုရီးယားနိုင္ငံျဖစ္လာမည့္ ဂ်ိဳ စြန္းအင္ပါယာသည္ အေတာက္ပဆံုးလည္းျဖစ္ခဲ့ေလသည္ ။ ထိုကဲ့သိုဘုန္းတန္ခိုးနွင့္ျပည့္စံုလွသည့္ ဘုရင္ႀကီးသည္ ၂၁ ရာစုတြင္ ကိုရီးယားနိုင္ငံအတြက္ ျပန္လည္ထေျမာက္ရွင္သန္လာေပသည္ ။

Sejong the graet destroyer ႀကီးသည္ sejong အတန္းစားဖ်က္သေဘၤာမ်ားမွ ဦးေဆာင္သေဘၤာႀကီး ၁ စင္းျဖစ္ၿပီး ကိုယ္ထည္အမွတ္ ၉၉၁ ျဖစ္သည္ ။ ထို Sejong အတန္းစားဖ်က္သေဘၤာႀကီးမ်ားကို ကိုရီးယား (RoK) တို႕အေနျဖင့္ ၆ စင္းထိထုတ္လုပ္ရန္ရည္႐ြယ္ထားၿပီး ယခုအခါ ကိုယ္ထည္အမွတ္ ၉၉၂ ၉၉၃ စသည့္ ဖ်က္သဘၤာႀကီး ၂ စင္းအပါဝင္ ထိုအတန္းစား ဖ်က္သေဘၤာ ၃ စင္းထိ ကိုရီးယားေရတပ္မေတာ္၌ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနၿပီျဖစ္လည္းသည္ ။

Sejong ဖ်က္သေဘၤာ ( destroyer ) (အတိုေကာက္အေခၚDDG)ႀကီးမ်ားသည္ ကိုရီးယားေရတပ္၏ အမာခံေက်ာရိုးတိုက္သေဘၤာႀကီးမ်ားျဖစ္ၾကကာ လက္နက္အျပည့္တပ္ဆင္ထားခ်ိန္တြင္ တန္ခ်ိန္အားျဖင့္ ၁၁၀၀၀ ခန္႔ထိပင္ရိွၾကသည္။ ၁ နာရီေရမိုင္ ၃၀ ေက်ာ္ထိခုတ္ေမာင္းနိုင္ၿပီး အရာရိွအမႈထမ္း ၄၀၀ ခန္႔ထိ တာဝန္ထမ္းေဆာင္နိုင္ၾကသည္။ေထာက္လွန္းေရးစနစ္မ်ား လက္နက္စနစ္မ်ား အျဖစ္ အေမရိကန္မွစနစ္မ်ားနွင့္ ကိုရီယားမွစနစ္မ်ားကို ေပါင္းစပ္ထားသည္။ ေရယာဥ္၏ အဓိကေရဒါအေနျဖင့္ အေမရိကန္ေရတပ္တြင္အဓိကထား သံုးစြဲေနသည့္ AN/SPY-1D multifunctional radar အားတပ္ဆင္ထားၿပီး ပစ္ခတ္မႈလမ္းၫြန္ေရဒါအေနျဖင့္ AN/SPG-62 fire control radar နွင့္တြဲဘက္ထားသည္ ။ အီလက္ထေရာနစ္ စစ္ဆင္ေရးေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္မူ LIG nex1 ထုတ္ AN/SLQ-200K Sonata အမ်ိဴးစား electronic warfare suit ၂ ခုသေဘၤာ၏ ပင္မထိန္းခ်ပ္ခန္း၏ ဘယ္/ညာ တဘက္တခ်ပ္ Bridge wing မ်ား၌တပ္ဆင္ထားသည္ကို ေတြ႕ရိွရသည္။ အဆိုပါ စနစ္သည္ မိမိကိုယ္တိုင္သာမက မိမိပတ္ဝန္းက်င္မွ ေရယာဥ္စုကိုပါ တိုက္ခိုက္လာမည့္ အီလက္ထေရာနစ္စစ္ဆင္ေရးမ်ားနွင့္ ပဲ႕ထိန္းဒံုးပ်ံမ်ား၏ အာရံုခံကိရ္ိယာမ်ားရန္မွ တန္ျပန္ကာကြယ္မႈေပးနိုင္စြမ္းမည့္ ျပည္တြင္းပစ္ျဖစ္ေသာ LIG Nex1 ၏ အစြမ္းထက္ electronic warfare system အမ်ိဴ းစား ၁ ခုပင္ျဖစ္ေပသည္။ ထို႕အျပင္ အနီေအာက္ေရာင္ျခည္ထုတ္လႊတ္ေနမႈမ်ားကို အာရံုခံကာ ေထာက္လွန္းပံုေဖာ္ေပးနိုင္မည့္ Infra-red search and track (IRST)စနစ္မ်ားကိုလည္း ပစ္မွွတ္ပံုေဖာ္ရန္အတြက္ ထပ္ပိုးတပ္ဆင္ထားျကသည္။

Anti-submarine warfare အတြက္ျပင္ဆင္ထားမႈမ်ားအျဖစ္ ေရေအာက္ရန္မ်ားနွင့္ ေရငုပ္သေဘၤာေထာက္လွမ္းေရးအတြက္ ကိုယ္ထည္ေအာက္တြင္တပ္ဆင္ထားသည့္ DSQS-21BZ hull mounted sonar အျပင္ သေဘၤာေနာက္တြင္ခ်လ်က္ ေထာက္လွန္းေပးနိုင္သည့္ MTeQ towed array sonar စနစ္မ်ားပါဝင္သည္ ။

Sejong the Great ဖ်က္သေဘၤာျကီးမ်ားတြင္ အနီးကပ္ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရးအတြက္ အေမရိကန္ေရတပ္သံုး Rolling airframe missile စနစ္ျဖစ္သည့္ RIM-116 ပဲ႔ထိန္းဒံုးပ်ံ ၂၁ စင္းထည့္သြင္းထားသည့္ တာတိုပစ္ဒံုးပ်ံပစ္စင္ ၁ ခုကို ဦးပိုင္းတြင္လည္ေကာင္း အနီးကပ္ခြင္းစနစ္အျဖစ္ ေဟာ္လန္ထုတ္ Goalkeeper CIWS ကို အေနာက္ဘက္တြင္လည္ေကာင္း တပ္ဆင္ထားသည္ ။ အဆိုပါ close interception weapon system သည္ ေျပာင္း ၇ ခုပါ ဆံုလည္ပစ္စနစ္ျဖစ္ကာ ၁ စကၠန္႕အတြင္း၌ က်ည္ေပါင္း ၇၀ ခန္႕ထိ ပစ္အားေပးနိုင္ျပီး ထိေရာက္အကြာအေဝးမွာ ၂ ကီလိုမီတာ ျဖစ္သည္။ Sejong ဖ်က္သေဘၤာျကီး၏ အဓိက အဖ်က္စြမ္းအားေပးမည့္ weapon platform အျဖစ္ ပဲ႔ထိန္း ဒံုးပ်ံပစ္လႊတ္သည့္စနစ္မ်ားတပ္ဆင္ရန္အတြက္ သေဘၤာကိုယ္ထည္အတြင္း၌ ထည့္သြင္းျမႇပ္နွံတည္ေဆာက္ထားသည့္ ေဒါင္လိုက္ပစ္စင္မ်ား မ်ားစြာပါဝင္ထားသည္ ။

– သေဘၤာ၏ အေရွ႕ဘက္ပိုင္းတြင္ အေမရိကန္ေရတပ္သံုး SM-2 (block-3b) တာလတ္ မွ တာေဝးပစ္ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရးဒံုးပ်ံ ၈ စင္းပစ္လႊတ္နိုင္မည့္ ဒံုးပ်ံပစ္စင္ေပါင္း ၆ ခု ( 6 × 8 cells ) စုစုေပါင္း ဒံုးပ်ံ ၄၈ စင္း ကို အေမရိကန္လုပ္ Mk-41 VLS ( vertical launch system ) နွင့္ထည့္သြင္းထားသည္။

– သေဘၤာထိန္းခ်ဳပ္ေရးတာဝါ၏ အေနာက္ဘက္ သေဘၤာ၏အလယ္ပိုင္း၌ လည္း ပဲ႔ထိန္းဒံုးပ်ံ ေဒါင္လိုက္ပစ္စင္အမ်ားအျပားကိုထည့္သြင္းထားကာ ထိုအထဲတြင္ တာလတ္မွ တာေဝးေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရး ဒံုးပ်ံ SM-2 (block-3b) ၈ စင္းပစ္လႊတ္နိုင္သည့္ ဒံုးပ်ံပစ္စင္ေပါင္း ၄ခု (4 × 8 cells ) ဒံုးပ်ံစုစုေပါင္း ၃၂ စင္းကိုလည္း Mk-41 VLS ျဖင့္ထပ္မံတပ္ဆင္ထားသည္ ။

– ထို႔ျပင္ ကိုရီးယားလုပ္ သေဘၤာဖ်က္ဒံုးပ်ံျဖစ္သည့္ ၁၆၀ ကိီလိုီမီတာထိေရာက္မည့္ Haeseong (C-star) ပဲ႔ထိန္းဒံုးပ်ံ ၁၆ စင္းကို သေဘၤာျကီး၏ ခါးဘယ္ပိုင္း၌ သာမန္ရ္ိုးက် on-deck launcher ၄ ခုနွင့္တပ္ဆင္ထားသည္ကို ေတြ႕ျမင္ရသည္။

– အေမရိကန္ေရတပ္သံုး ေတာ္မန္ေဟာ့ ခရုဇ္ဒံုးပ်ံ မ်ားနည္းတူ ကုန္းတြင္းပစ္မွတ္မ်ားပစ္ခတ္ေျခမႈန္းနိုင္ေစရန္ ကိုရီးယားျပည္တြင္းပစ္ျဖစ္သည့္ ကီလိုမီတာ ၁၅၀၀ ခန္႕ထိပစ္ခတ္နိုင္ေသာ Hyunmoo-3 ( Land attack cruise missile ) တာေဝးကုန္းတြင္းပစ္ဒံုးပ်ံ ၃၂ စင္းကို ကိုရီးယားနိုင္ငံျဖစ္ ေဒါင္လိုက္ပစ္စင္စနစ္ျဖစ္သည့္ K-VLS ( vertical launch system ) ျဖင့္တပ္ဆင္ထားသည္။ အဆိုပါ K ေဒါင္လိုက္ပစ္စင္မ်ားတြင္ ေရငုပ္သေဘၤာတိုက္ဖ်က္ေရးအတြက္ ၁၉ ကီလိုမီတာထိ ပစ္ခတ္နိုင္ေသာ LIG Nex1 ထုတ္ Red Shark ေရငုပ္သေဘၤာဖ်က္ဒံုးပ်ံ ၁၆ စင္းကိုလည္းတပ္ဆင္ထားေသးသည္။ အဆိုပါ Red Shark ေရငုပ္သေဘၤာဖ်က္ဒံုးပ်ံ၌ Blue Shark ေတာ္ပီဒိုမ်ားကိုတပ္ဆင္ထားျပီး အေမရိကန္ေရတပ္၏ ေရငုပ္သေဘၤာပစ္ ပဲ႔ထိန္းဒံုးစနစ္ကို ပံုစံယူကာ ကိုယ္ပိုင္ထုတ္စနစ္အျဖစ္ ထုတ္လုပ္ထားျခင္းလည္းျဖစ္သည္။ ထို႕အျပင္ သီးသန္႕ေတာ္ပီဒိုစနစ္အျဖစ္ ကိုရီးယားနိုင္ငံ LIG Nex1 ထုတ္ K745 LW Blue Shark အေပါ့စားေတာ္ပီဒို ၆ စင္းကို ၃ ေျပာင္းတြဲပစ္စင္ ၂ ခုျဖင့္ သေဘၤာျကီး၏ တဘက္စီတြင္ တပ္ဆင္ေပးထားသည္။ အဆိုပါ Blue Shark ေတာ္ပီဒိုမ်ားသည္ ထိေရာက္အကြာအေဝး ၁၂ ကီလိုမီတာခန္႕ထိရိွျပီး ၁ နာရီ ၈၃ ကီလိုမီတာႏႈန္းျဖင့္ ပစ္မွတ္ထံ ခ်ဥ္းကပ္ဝင္ေရာက္နိုင္ျကသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ Sejong DDG မ်ားတြင္ C-star သေဘၤာပစ္ပဲ႔ထိန္းဒံုးပ်ံ ၁၆ စင္း နွင့္ ေတာ္ပီဒိုပစ္စင္ ၂ ခုမွလြဲ၍

– ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရးစစ္ဆင္ေရးအတြက္ ဒံုးပ်ံေပါင္း ၈၀ ကို MK-41 VLS ျဖင့္လည္ေကာင္း

– ေရငုပ္သေဘၤာတန္ျပန္စစ္ဆင္ေရးအတြက္ ဒံုးပ်ံ ၁၆ စင္း နွင့္ ကုန္းတြင္းပစ္ရန္အတြက္ ဒံုးပ်ံ ၃၂ စင္း စုစုေပါင္း ဒံုးပ်ံ ၄၈ စင္းကို K- VLS ျဖင့္လည္ေကာင္း

ထည့္သြင္းထားနိုင္မည့္အတြက္ VLS ျဖင့္ ထည့္သြင္းနိုင္သည့္ ဒံုးပ်ံေပါင္း ၁၂၈ စင္းခန္႔ရိွမည္ျဖစ္သည္ ။ VLS cells အေရတြက္ျဖင့္ဆိုပါက 128 cells ထိရိွမည္ျဖစ္ကာ ထိုအေရတြက္သည္ အေမရိကန္ေရတပ္သံုး ဖ်က္သေဘၤာမ်ား ျဖစ္သည့္ Arleigh Burke အတန္းစား DDG မ်ား၏ 96 cells VLS ထက္ပုိေနရံုသာမက အေမရိကန္ေရတပ္သံုး ခရူဇာတိုက္သေဘၤာႀကီးမ်ားျဖစ္သည့္ Ticonderoga အတန္းစား ခရူဇာသေဘၤာႀကီးမ်ား၏ 122 cells VLS ထက္ပင္ပိုေနသည္ကိုေတြ႕ရေပသည္။

ထို႕အျပင္ သေဘၤာျကီး၏ အေနာက္ဘက္ပိုင္းတြင္ Naval Airwing အတြက္ ရဟတ္ယာဥ္ ၂ စင္းထည့္သြင္းရန္ ရဟတ္ယာဥ္ဂိုေဒါင္ ၂ ခုအျပင္ ျပင္ပ ရဟတ္ယာဥ္ကြင္း၌လည္း ရဟတ္ယာဥ္ ၁ စင္း ထပ္မံသယ္ေဆာင္နိုင္စြမ္းရိွသည္ဟု ေဖာ္ျပထားသျဖင့္ Sejong ဖ်က္သေဘၤာျကီးမ်ားတြင္ ရဟတ္ယာဥ္ေပါင္း ၃ စင္းကို တျပိဳ င္နက္သယ္ေဆာင္နိုင္စြမ္း ရိွွလာမည္လည္းျဖစ္သည္။ထို႕ေျကာင့္ ေရငုပ္သေဘၤာရွာေဖြေရး ရဟတ္ယာဥ္အျပင္ တျခားေသာ ေရတပ္စစ္ဆင္ေရးမ်ားအတြက္လည္း ရဟတ္ယာဥ္မ်ား တျပိဳင္နက္ သယ္ေဆာင္စစ္ဆင္နိုင္ေပလိမ့္မည္ဟု ယူဆမိသည္။

Sejong the great ဖ်က္သေဘၤာျကီးမ်ားကို စစ္ဆင္ေရးမ်ားအလိုက္ သံုးသပ္ရမည္ဆိုပါက

– သေဘၤာခ်င္းပစ္ခတ္ရမည့္ Surface to surface warfare အတြက္ ျပည္တြင္းပစ္ပဲ႔ထိန္းဒံုးပ်ံ ၁၆ စင္းအျပင္ လိုအပ္လာပါက သေဘၤာမ်ားကိုပင္ ပစ္ခတ္နိုင္မည့္ RIM-66 SM-2MR မ်ားကိုပါ ထည့္သြင္းထားနိုင္မည့္ MK-41 VLS စနစ္၏ အားသာခ်က္ေျကာင့္ Sejong ဖ်က္သေဘၤာျကီးအေနနွင့္ ေလေျကာင္းရန္ကာကြယ္ေရးစစ္ဆင္ေရး၌သာမက သေဘၤာခ်င္းပစ္ခတ္ရမည့္ စစ္ဆင္ေရးမ်ားတြင္ပါ အားရဖြယ္ရိွေနသည္။

– ေရငုပ္သေဘၤာတန္ျပန္နိွမ္နင္းေရးအတြက္ K-VLS အတြင္းရိွ Red Shark ေရငုပ္သေဘၤာဖ်က္ဒံုးပ်ံ ၁၆ စင္းအျပင္ အေပါ့စား ေတာ္ပီဒိုျဖစ္သည့္ Blue Shark ေတာ္ပီဒို ၆ စင္းကိုလည္း တပ္ဆင္ထားသည္။ ထို႕အျပင္ အေမရိကန္ေရတပ္သံုး Sea hawk ရဟတ္ယာဥ္ ၂ စင္းကိုပါ တပါတည္းသယ္ေဆာင္လာနိုင္စြမ္းရိွျခင္းေျကာင့္ Sejong ၏ ေရေအာက္ရန္တန္ျပန္ေရးမွာလည္း တဘက္ေရငုပ္သေဘၤာမ်ားအဖို႕ ေျကာက္မက္ဖြယ္ပင္ျဖစ္ေနေလသည္။

– ၎အျပင္ ေတာ္မန္ေဟာ့ခရုဇ္ဒံုးပ်ံနည္းနည္းတူ စြမ္းေဆာင္နိုင္မည့္ ကိုရီးယားတို႕၏ Hyunmoo-3 ကုန္းတြင္းပစ္ဒံုးပ်ံ ၃၂ စင္း တပ္ဆင္ထားနိုင္သည့္အတြက္ Sejong the Great ရိွေနမည့္ ေရျပင္မွ ကီလိုမီတာ ၁၅၀၀ အတြင္း က်ေရာက္ေနမည့္ ရန္သူ၏ ကုန္းတြင္းမဟာဗ်ဴ ဟာ ပစ္မွတ္မ်ားကိုပါ ျကီးမားစြာျခိမ္းေျခာက္လာနိုင္မည္မွာလည္း အေသခ်ာပင္ျဖစ္ေပသည္။

ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ sejong ဖ်က္သေဘၤာျကီးမ်ားသည္ ဖ်က္သေဘၤာျဖစ္လင့္ကစား အဖ်က္စြမ္းအားတြင္ အေမရိကန္၏ ခရူဇာႀကီးမ်ားကိုပင္ ရင္ေဘာင္တန္းနိုင္ၾကသည့္ တိုက္ခိုက္သေဘၤာႀကီးမ်ားျဖစ္ေနၾကသည့္အျပင္ အာရွတြင္လည္း အဖ်က္စြမ္းအားအႀကီးမားဆံုးေသာ ဖ်က္သေဘၤာႀကီးမ်ားအျဖစ္ရပ္တည္ေနၾကျခင္းလည္းျဖစ္သည္။

Supernyisoe
Myanmarmilitaryobservers

About the author

လက္ခတ္သံ

Leave a Comment