Local News

ျမန္မာနိုင္ငံကို နိုင္ငံတကာျပစ္မႈဆိုင္ရာ တရား႐ုံးသို႔ ေရာက္္ရွိေစရန္ လုပ္ေဆာင္သည့္ မည္သည့္ ေတာင္းဆိုမႈမ်ိဳးကိုမဆို ပယ္ခ်ေၾကာင္း ျမန္မာအျမဲတမ္း ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္မိုးထြန္းတုံ႔ျပန္

ျမန္မာနိုင္ငံကို နိုင္ငံတကာျပစ္မႈဆိုင္ရာ တရား႐ုံးသို႔ ေရာက္ရွိေစရန္ လုပ္ေဆာင္သည့္ မည္သည့္ေတာင္းဆို မႈမ်ိဳးကိုမဆို ပယ္ခ်ေၾကာင္း လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ၏ အႀကိမ္ (၄၀) ေျမာက္ ပုံမွန္အစည္းအေဝးအတြင္း ျမန္မာနိုင္ငံ လူ႔အခြင့္အေရး အေျခအေနဆိုင္ရာ အထူးအစီရင္ခံစာတင္သြင္းသူ၏ တင္ျပခ်က္အေပၚ ျမန္မာအျမဲတမ္းကိုယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္မိုးထြန္းက တုံ႔ျပန္ေျပာၾကားသည္။

ဂ်ီနီဗာၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပေနသည့္ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ ပုံမွန္အစည္းအေဝးတြင္ အထူးအစီရင္ခံစာတင္သြင္းသူ မစၥယန္ဟီးလီႏွင့္ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးမႈကို မတ္ ၁၁ ရက္ တြင္ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး အထူးအစီရင္ခံစာတင္သြင္းသူ၏ ဘက္လိုက္၍ အျပဳသေဘာမေဆာင္သည့္ မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဦးေက်ာ္မိုးထြန္းက အထက္ပါအတိုင္း တုံ႔ျပန္ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း မတ္ ၁၂ ရက္တြင္ နိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနက သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ခိုင္လုံေသာ သက္ေသအေထာက္အထား ျပသနိုင္ပါက တာဝန္ခံမႈ၊ တာဝန္ယူမႈရွိေစေရး ျမန္မာအစိုးရက အျပည့္အဝအာမခံေၾကာင္း၊ ျမန္မာအစိုးရ ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည့္ လြတ္လပ္ေသာ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္သည္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအားလုံးကို စုံစမ္းစစ္ေဆးေနေၾကာင္း ဦးေက်ာ္မိုးထြန္းက ေျပာၾကားသည္။

မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ ေနရပ္ျပန္လာလိုသည့္ ဟိႏၵဴဘာသာဝင္ ၄၄၄ ဦးအပါအဝင္ ျပန္လည္စိစစ္ၿပီးေသာ ေနရပ္စြန႔္ခြာသူမ်ားအား ျပန္လည္လက္ခံေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကို စတင္ရန္အတြက္ ပူးတြဲလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ အစည္းအေဝးကို ဧၿပီတြင္စတင္ရန္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဘက္သို႔ အေၾကာင္းၾကားထားေၾကာင္း၊ ေကာ့ဘဇားရွိ ေနရပ္စြန႔္ခြာသူမ်ား ရခိုင္ေဒသသို႔ ျပန္လာလိုေၾကာင္း မၾကာခဏ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားမႈမ်ားရွိသည္ကို အထူးအစီရင္ခံစာ တင္သြင္းသူက သိရွိျခင္း ရွိ၊ မရွိ ေမးျမန္းလို ေၾကာင္းလည္း ဦးေက်ာ္မိုးထြန္းက တုံ႔ျပန္ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ရဲကင္းစခန္းမ်ားကို အာဆာအၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕က ႀကိဳတင္အကြက္ခ် တိုက္ခိုက္ခဲ့မႈေၾကာင့္ ထိခိုက္ခံစားခဲ့ရသည့္ အသိုက္အဝန္းမ်ားႏွင့္ထပ္တူ ျမန္မာနိုင္ငံကလည္း စိုးရိမ္ပူပန္ေၾကာင္း၊ အာဆာအဖြဲ႕၏ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအား ေၾကာက္ရြံ့ျခင္းေၾကာင့္ လူအေျမာက္အျမား ေနရပ္စြန႔္ခြာမႈ ျဖစ္ေစခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ အၾကမ္းဖက္လႈံ႔ေဆာ္မႈမ်ားကို အာဆာအဖြဲ႕က ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာၾကားသည္။

စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ အကန႔္အသတ္မ်ား ရင္ဆိုင္ၾကဳံေတြ႕ေနရေသာ္လည္း ျမန္မာနိုင္ငံအေနျဖင့္ ျပည္သူမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ား ကာကြယ္ျမႇင့္တင္ေရးကို ဦးစားေပးလုပ္ငန္းတာဝန္အျဖစ္ အစြမ္းကုန္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု ၎က ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပူးတြဲေဆာင္ရြက္ေနမႈ အေျခအေနမ်ားကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ အားလုံးပါဝင္မႈသည္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီလူ႔အဖြဲ႕အစည္းသို႔ ေအာင္ျမင္စြာ အသြင္ကူးေျပာင္းနိုင္ေရးအတြက္ အဓိကက်ေၾကာင္း၊ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ စစ္မွန္ေသာ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး၊ အားလုံးပါဝင္ေသာ ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈရွိေရးတို႔အတြက္ အစိုးရက ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနသည္ဟုလည္း ဦးေက်ာ္မိုးထြန္းက ဆိုသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံသည္ လက္ရွိ အထူးအစီရင္ခံစာတင္သြင္းသူႏွင့္ ဆက္လက္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ မျဖစ္နိုင္ေၾကာင္း၊ အထူးအစီ ရင္ခံစာတင္သြင္းသူ အသစ္ခန႔္အပ္ေပးရန္ ေမတၱာရပ္ခံေၾကာင္း၊ ယန္ဟီးလီႏွင့္ တတ္နိုင္သမၽွ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ္လည္း ၎သည္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရာတြင္ က်င့္ဝတ္စည္းကမ္းေဘာင္ကို ေက်ာ္လြန္လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ ဘက္လိုက္မႈရွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ား ႏွစ္သက္လိုလားမႈမရွိေၾကာင္း ဦးေက်ာ္မိုးထြန္းက ဆိုသည္။

ထို႔ျပင္ ရခိုင္အေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ မၾကာေသးမီက AA အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕က ရဲကင္းစခန္းမ်ားကို တိုက္ခိုက္ရာ မွ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡျဖစ္ပြားမႈေၾကာင့္ အေျခအေနမ်ားကို ပိုမိုရႈပ္ေထြးေစခဲ့ေၾကာင္း လည္း ျမန္မာအျမဲတမ္းကိုယ္စားလွယ္ ဦး ေက်ာ္မိုးထြန္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

____ LKT

About the author

လက္ခတ္သံ