International News

ထူးျခားဆန္းၾကယ္သည့္ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးမႈ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ အစၥေရးနိုင္ငံ ေရြးေကာက္္္ပြဲႏွင့္ ပါလက္္စတိုင္း နိုင္္ငံေတာ္္

Written by LatKhat Than

အစၥေရးႏိုင္ငံ တြင္္ ထူးျခား ဆန္းၾကယ္္ သည့္ ေရြးေကာက္္ပြဲ မဲဆြယ္္စည္း႐ုံး လႈံ႔ေဆာ္္မႈတစ္္္္ခု ျဖစ္ေပၚေနသည္။ တာဝန္္ ထမ္းေဆာင္္ဆဲျဖစ္ေသာ အစၥေရး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္္ ဘင္္ဂ်မင္္ ေနတန္္ယာဟု သည္္ ျပစ္္မႈဆိုင္ရာ စြဲဆိုခ်က္္မ်ားျဖင့္ ရင္္ဆိုင္ေနရစဥ္္ ျပန္လည္ ေရြးေကာက္္ ခံရရန္ ႀကိဳးပမ္းေနရာ နိုင္္ငံ၏ေရြးေကာက္္ပြဲ သမိုင္းတြင္္ ပထမဦးဆုံး ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ျဖစ္္လာသည္္။ ေရြးေကာက္္ ပြဲကာလအတြင္း ပါလက္စတိုင္းႏိုင္ငံ နယ္ေျမမ်ား သိမ္းပိုက္္ေရးဆိုသည့္ အေရးႀကီးဆုံး ေခါင္းစဥ္္ကို ထုတ္္ေဖာ္ေျပာဆိုျခင္း မရွိဘဲ ပါလက္္စတိုင္း လူမ်ိဳးမ်ား အေပၚ မည္္သူက ပိုမို တင္းမာစြာျပဳမူနိုင္္မည္္ ဆိုသည္္ ကိုသာ ေရြးေကာက္္ပြဲဝင္္ ကိုယ္္စားလွယ္္ ေလာင္းမ်ားက ယွဥ္ၿပိဳင္္ေနၾကသည္္။

အႀကီးမားဆုံး ၿခိမ္းေျခာက္မႈကို ေနတန္ယာဟုက ျပဳလုပ္သည္။ လိမ္လည္မႈ၊ လာဘ္စားမႈႏွင့္ယုံၾကည္မႈေဖာက္ဖ်က္မႈ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားၾကားက ၎၏နိုင္ငံေရးရပ္တည္မႈအတြက္ ကိုင္စြဲထားသည့္ ႀကီးမားသည့္အာဏာ (ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးအျဖစ္လည္း တာဝန္ထမ္းေနသူ) ကို အလြဲသုံးစားလုပ္မည္ကို စိုးရိမ္မႈမ်ားျမင့္တက္လာသည္။ အစၥလမ္တို႔၏ တတိယေျမာက္ အျမင့္ျမတ္ဆုံးေနရာျဖစ္သည့္ ေဂ်႐ုဆလင္ရွိ အယ္လ္အာကာဆာ ဗလီဝင္းအတြင္းရွိ ဘက္ဘ္အယ္လ္ရာမား အေဆာက္အအုံကို ပိတ္ပစ္ရန္ ၎က ေနာက္တစ္ႀကိမ္ အမိန္႔ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ယူနက္စကို ကမၻာ့အေမြအႏွစ္စာရင္းဝင္ ေနရာတစ္ခုျဖစ္သည့္ အဆိုပါ ဝင္းကို မြတ္စလင္တို႔ အုပ္ခ်ဳပ္လာခဲ့သည္မွာရာစုႏွစ္ေပါင္း ၁၄ ခုေက်ာ္ရွိၿပီျဖစ္သည္။

ဘက္ဘ္အယ္လ္ရာမားကို ပိတ္ပစ္သည့္အတြက္ တရားဝင္ ရွင္းျပခ်က္မ်ိဳးမရွိေပ။ အဆိုပါအေဆာက္အအုံကို ၂၀ဝ၃ ခုႏွစ္တြင္ အဝင္အထြက္ ပိတ္ထားခဲ့ရျခင္းမွာ အမာခံအစၥလမၼစ္ရွီယက္ (အစၥေရးနိုင္ငံသားျဖစ္သူ) ေရ့ဒ္ဆာလာ ဦးေဆာင္သည့္ အစၥလမၼစ္အေမြအႏွစ္ ေကာ္မတီအတြက္ ဌာနခ်ဳပ္တစ္ခုအျဖစ္ အသုံးျပဳခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္အဆိုပါအေၾကာင္းျပခ်က္မွာ ဆီေလ်ာ္မႈမရွိေပ။ ဆာလာသည္ အယ္လ္အာကာဆာဗလီသို႔ ေျခမခ်သည္မွာဆယ္ႏွစ္ေက်ာ္ရွိၿပီး အစၥလမၼစ္အေမြအႏွစ္ေကာ္မတီမွာလည္း ဖ်က္သိမ္းခဲ့သည္မွာ ၾကာျမင့္ၿပီျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ ေနတန္ယာဟုကမူ ယုတၱိမတန္သည့္ မည္သည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္ကိုမဆို ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည္။ ၎၏အစြန္းေရာက္ေထာက္ခံသူမ်ားက ဘက္ဘ္အယ္လ္ရာမားေျမေနရာေပၚတြင္ ရဟူဒီ ဘုရားေက်ာင္းတစ္ခု တည္ေဆာက္လိုၾကသည္။ အဆိုပါ အစြန္းေရာက္သမားမ်ားကို ေနတန္ယာဟုက လိုက္ေလ်ာေပးေနသည္မွာ ၎နိုင္ငံေရးအရင္းအႏွီးကို ျမႇင့္တင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ကံမေကာင္းစြာျဖင့္ ေနတန္ယာဟု၏အဓိကၿပိဳင္ဘက္ျဖစ္သူ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ဘန္နီဂန္႔ဇ္မွာလည္း ပိုမိုႏွစ္လိုဖြယ္ေကာင္းေသာ ေရြးခ်ယ္စရာမဟုတ္ေပ။ အစၥေရး ကာကြယ္ေရးတပ္မေတာ္၏ အႀကီးအကဲေဟာင္းျဖစ္သူ ဂန္႔ဇ္သည္ ဗဟိုကလက္ယာယိမ္း ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႕ကို ဦးေဆာင္သူျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ၎သည္လည္း ၂၀၁၄ ခုႏွစ္က ၎၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ အိုင္ဒီအက္ဖ္ကို ဂါဇာသို႔ေစလႊတ္ခဲ့ကာ ပါလက္စတိုင္းလူမ်ိဳး ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ ေသေၾကေစျခင္း၊ ဒဏ္ရာရေစျခင္း၊ အိမ္ေျခရာမဲ့ျဖစ္ေစျခင္းတို႔ျဖင့္ ၎၏ပါလက္စတိုင္းလူမ်ိဳးမ်ားကို ဆန္႔က်င္မႈကို အမႊန္းတင္ျပခဲ့သည္။

အစၥေရး ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္သည့္ အဓိက ပါတီမ်ားက နယ္ေျမသိ္မ္းပိုက္မႈ အဆုံးသတ္ျခင္း၊ ေဂ်႐ုဆလင္ကို ပိုင္းျခားျခင္း၊ ပါလက္စတိုင္းနိုင္ငံေတာ္ တည္ေထာင္ျခင္းႏွင့္ ပါလက္စတိုင္းဒုကၡသည္မ်ား ျပန္လာရန္ အခြင့္အေရးတို႔ကို ၎တို႔မလိုခ်င္သည္ကို သိပုံရသည္။ နယ္ေျမသိမ္းပိုက္ျခင္းႏွင့္ နယ္ေျမမ်ားခ်ဲ႕ထြင္ျခင္းထက္ ေက်ာ္လြန္ကာ ပါလက္စတိုင္းမ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ မေသိ ာေစ ကို ေဘးဖယ္ထားကာ ေဒသ၏ အနာဂတ္အတြက္ မည္သည့္ စိတ္ကူးစိတ္သန္းကိုမၽွ မည္သည့္ပါတီကမွ ကမ္းလွမ္းျခင္းမရွိေပ။

အစၥေရး အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲသည္ အစၥေရးတို႔အား စစ္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအနက္ တစ္ခုခုကို ေရြးခ်ယ္ရန္ အခြင့္အလမ္းေပးသင့္သည္။ ထိုသို႔အစား ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက စစ္ႏွင့္ နယ္ေျမသိမ္းပိုက္ျခင္းဆိုသည့္ အသုံးအႏႈန္းမ်ားကို ေရွာင္ၾကဥ္သည့္ တိုင္ေအာင္ စစ္ပြဲႏွင့္ ေနာက္ထပ္စစ္ပြဲမ်ား၊ နယ္ေျမသိမ္းပိုက္ျခင္းႏွင့္ ေနာက္ထပ္သိမ္းပိုက္မႈမ်ားကို အစၥေရးတို႔က ေရြးခ်ယ္ရန္အခြင့္အလမ္း တစ္ခုဖန္တီးလ်က္ရွိသည္။

(ေဆာင္းပါးရွင္ ဒါ ဝတ္ ကြတ္တတ္သည္ ပရင့္စ္တန္တကၠသိုလ္၏ စာနယ္ဇင္းဆိုင္ရာ ပါေမာကၡေဟာင္းတစ္ဦးျဖစ္ကာ နိုင္ငံတကာစာနယ္ဇင္းအဖြဲ႕အစည္း ဘုတ္အဖြဲ႕တြင္ စာနယ္ဇင္းအဖြဲ႕အစည္း ဘုတ္အဖြဲ႕တြင္ စာနယ္ဇင္းလြတ္လပ္ခြင့္ ေကာ္မတီ၏ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သည္။)

credit;The Myanmar Time

About the author

LatKhat Than