Local News

တင္္ဒါစည္းမ်ဥ္္းမ်ားအေပၚ လက္္တစ္္လုံးျခား လုပ္္ကိုင္္ အသုံးခ်မႈမ်ားကို ျပင္းျပင္္းထန္္ထန္္ အေရးယူမည္္ဟု သမၼတ ဦးဝင္းျမင့္္ သတိေပးလိုက္္

Written by LatKhat Than

လုပ္္ထုံး လုပ္္နည္္း ႏွင့္္ မညီသည့္္ တင္္ဒါ ေခၚယူမႈမ်ား ႏွင့္္ တင္္ဒါ စည္းမ်ဥ္းအေပၚ လက္္တစ္္လုံးျခား လုပ္္ကိုင္္မႈ မ်ား ကို ျပင္းျပင္းထန္္ထန္္ အေရးယူ သြားမည္္ ဟု နိုင္ငံေတာ္္ သမၼတ ဦးဝင္းျမင့္္ က သတိေပးလိုက္္သည္္။

ေနျပည္ေတာ္္ ရွိ နိုင္ငံေတာ္္ သမၼတအိမ္္ေတာ္္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ ဧၿပီလ ၂၄ရက္က က်င္းပသည့္ ဘ႑ာေရးေကာ္မရွင္ (၂/၂၀၁၉) ႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေဝးတြင္ ဘ႑ာေရးေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ သမၼတဦးဝင္းျမင့္က ထိုသို႔ လမ္းညႊန္မွာၾကားလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

“သတ္မွတ္ထားသည့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းႏွင့္ မညီညြတ္သည့္ တင္ဒါေခၚယူမႈမ်ား၊ တင္ဒါ စည္းမ်ဥ္းမ်ားအတြင္း လက္တစ္လုံးျခား လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ အေရးယူသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းကို ထပ္မံ သတိေပးလိုပါေၾကာင္း” သမၼတ ဦးဝင္းျမင့္က ေျပာသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေျမပုံၿမိဳ႕နယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အမတ္ ဦးေဖသန္းက နိုင္ငံ့ဘ႑ာေငြမ်ားကို အေလအလႊင့္ နည္းစြာ သုံးစြဲမည္ဆိုပါက တင္ဒါစည္းကမ္း၊ တင္ဒါလုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား မွန္ကန္ရန္ႏွင့္ တင္ဒါေပးမည့္ စီမံကိန္းသည္ ေျမျပင္အေျခအေနႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိရန္ လိုအပ္သည္ဟု မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။

“တခ်ိဳ႕က စားပြဲေပၚက ေရးဆြဲၿပီးေတာ့ သက္ဆိုင္ရာေဒသ မဆင္းတဲ့အခါက်ေတာ့ ဘတ္ဂ်က္ေတြဟာ အေလအလႊင့္ ျဖစ္သြားတယ္။ ေနာက္တစ္ခါ လာဘ္ေပး၊ လာဘ္ယူ အမ်ားႀကီး ရွိတယ္။ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ မရွိဘူးဆိုရင္ တင္ဒါသမားေတြက မရနိုင္ဘူး။ အဲ့အေပၚမွာ သူၿပိဳင္ကိုယ္ၿပိဳင္နဲ႔ ရာခိုင္ႏႈန္း ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား က်န္ခဲ့ၿပီ။ တင္ဒါဆြဲတဲ့ စီမံကိန္းေတြဟာ ေအာက္ေျခေျမျပင္ကို တိတိက်က် မေဖာ္ျပနိုင္တာရယ္၊ အဂတိ မ်ားတာရယ္ေၾကာင့္ ျပည့္ျပည့္ဝဝ မလုပ္နိုင္ေတာ့ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ဘ႑ာေငြေတြ အေလအလႊင့္မ်ားတယ္” ဟု ဦးေဖသန္းက မဇၩိမကို ေျပာသည္။

တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္အစိုးရမ်ားအေနျဖင့္ နိုင္ငံ့ဘ႑ာျဖစ္သည့္ ျဖည့္စြက္ခြင့္ျပဳေငြမ်ားကို သုံးစြဲရာတြင္ မိမိတို႔ ေဒသအတြက္ ဟန္ျပျဖစ္ေစမည့္ လုပ္ငန္းမ်ိဳး မျဖစ္ေစဘဲ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအတြက္ အက်ိဳးရွိ ထိေရာက္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ သုံးစြဲရန္လည္း ဘ႑ာေရးေကာ္မရွင္ အစည္းအေဝးတြင္ သမၼတက ထည့္သြင္း ေျပာဆို သည္။

“တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အစိုးရမ်ားအေနျဖင့္ ျဖည့္စြက္ခြင့္ျပဳေငြမ်ားကို မိမိတို႔ေဒသ အတြက္ ဟန္ၿပ ျဖစ္ေစမည့္ လုပ္ငန္းမ်ိဳးမျဖစ္ေစဘဲ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအတြက္ အက်ိဳးရွိ ထိေရာက္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အသုံးျပဳသြားၾကရန္” တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ အားလုံးတက္ေရာက္သည့္ အစည္းအေဝးတြင္ သမၼတက ေျပာသည္။

ဘ႑ာေရးေကာ္မရွင္ ဒုတိယဥကၠ႒ ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြကလည္း ယခုက်င္းပသည့္ အစည္းအေဝးတြင္ ေဒသဖြံ့ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ပိုမိုအက်ိဳးရွိ ထိေရာက္စြာ လုပ္ေဆာင္နိုင္ရန္အတြက္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ မ်ားသို႔ ထပ္မံေထာက္ပံ့ေငြကိုသာ အတည္ျပဳမည္ျဖစ္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ဌာန/ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ျဖည့္စြက္ ခြင့္ျပဳေငြေတာင္းခံမႈမ်ားအေပၚ ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲရန္မရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခု ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြက္ ျပဳျပင္ၿပီး ခန႔္မွန္းေျခစာရင္းအရ ရေငြ ေငြက်ပ္၂၁၈၆၈ ဘီလီယံ၊ သုံးေငြ ေငြက်ပ္ ၂၇၁၈၈ ဘီလီယံ၊ ဂ်ီဒီပီ တန္ဖိုးေငြ က်ပ္ ၁၀၅၇၂၆ ဘီလီယံ၊ အသားတင္လိုေငြ ေငြက်ပ္ ၅၃၂၀ ဘီလီယံ ျဖစ္ၿပီး လိုေငြ ႏွင့္ ဂ်ီဒီပီ အခ်ိဳးမွာ ၅ ဒသမ ၀၃ ရာခိုင္ႏႈန္း ျဖစ္သည္။

အစည္းအေဝးသို႔ ဘ႑ာေရးေကာ္မရွင္ ဒုတိယဥကၠ႒မ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြႏွင့္ ဦးဟင္နရီ ဗန္ထီးယူ၊ ဘ႑ာေရးေကာ္မရွင္ အတြင္းေရးမႉး ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးစိုးဝင္း၊ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္ ဦးထြန္းထြန္းဦး၊ ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ ဦးေမာ္သန္း၊ ေနျပည္ေတာ္ ေကာင္စီ ဥကၠ႒၊ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။

credit:mizzima news

About the author

LatKhat Than