ဆုိဗီယက္ျပည္ေထာင္္စုလုပ္ စကတ္ဒုံးက်ည္ (Scud missiles)

Posted on

ဆုိဗီယက္ျပည္ေထာင္စုလုပ္ စကတ္ဒုံးက်ည္ (Scud missiles) မ်ားသည္ စစ္ေအးကာလ (၁၉၄၇ – ၁၉၉၁) အတြင္း ဆုိဗီယက္ျပည္ေထာင္စုသာမက အျခားနုိင္ငံမ်ားပါ တြင္က်ယ္စြာ အသုံးျပဳခဲ့ျပီး မ်ားစြာေသာ စစ္ပြဲၾကီးမ်ားတြင္ နာမည္ေက်ာ္ခဲ့သည့္ ဒုံးက်ည္မ်ားျဖစ္ပါသည္။

စကတ္ဒုံးက်ည္မ်ား၏ မူရင္းရုရွားအမည္မွာ Р-11(R-11) နွင့္ Р-17 (R-17) တို႔ျဖစ္ေသာ္လည္း ေနတိုးတပ္ဖြဲ႕အတြင္း ဤဒုံးက်ည္မ်ားအေၾကာင္း မွတ္တမ္းသတင္းပို႔ ေရးသားရာ၌ “Scud” ဟု သုံးနႈန္းခဲ့ရာမွ မူရင္း ရုရွားအမည္ထက္ ပိုမိုတြင္က်ယ္ခဲ့ျပီး အုပ္စုအေနျဖင့္ Scud-A, Scud-B, Scud-C, Scud-D ဟူ၍ ခြဲျခားသတ္မွတ္ေလ့ရွိပါသည္။

Scud-A အုပ္စု မစ္ဆုိင္းမ်ား

R-11 (Р-11)

Scud ဒုံးက်ည္ဟု စတင္မွတ္တမ္းတင္ညႊန္းဆုိခဲ့သည့္ ဆုိဗီယက္ျပည္ေထာင္စုထုတ္ နည္းဗ်ဴဟာေျမာက္ပဲ့ထိန္းဒုံးက်ည္အမ်ိဳးအစားမွာ R-11 Zemlya (Р-11) ဒုံးက်ည္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ R-11 ဒုံးက်ည္မ်ားကို ဒုတိယကမၻာစစ္အတြင္း နာမည္ေက်ာ္ခဲ့သည့္ ဂ်ာမန္ V-2 ဒုံးက်ည္မ်ားကို အေျခခံကာ ၁၉၅၁ ခုနွစ္မ်ားမွ စတင္၍ တည္ေဆာက္ထုတ္လုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အင္ဂ်င္နီယာမွာ ဗစ္တာ မာကဲယဗ္ (Victor Makeev – Виктор Петрович Макеев) ျဖစ္ျပီး နာမည္ေက်ာ္ ေရာ့ကတ္ဗိသုကာပညာရွင္ ဆယ္ရ္ေဂး ကာရာေလ်ာ့ဗ္၏ ဦးေဆာင္မႈေအာက္တြင္ တည္ေဆာက္ထုတ္လုပ္ခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ဒုံးက်ည္ပ်ံသန္းရာတြင္ Propellant (ေလာင္စာ) အတြက္ မည့္သည့္ oxidizer အမ်ိဳးအစား ေရြးခ်ယ္ရာတြင္မူ မာကဲယဗ္ နွင့္ ကာရာေလ်ာ့အၾကား သေဘာထားကြဲလြဲခဲ့ၾကသည္။ ကာရာေလ်ာ့ဗ္အေနျဖင့္ liquid oxygen ကို ပိုနွစ္သက္ခဲ့ျပီး ဗစ္တာ မာကဲယဗ္ကမူ nitric acid ကို propellant အျဖစ္အသုံးျပဳရန္ အားသာခဲ့ၾကသည္။ ေနာက္ဆုံးတြင္ အင္ဂ်င္နီယာ မာကဲယဗ္၏အစီအစဥ္ျဖင့္ ၁၉၅၃ ဧျပီလ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ RP-1 နွင့္ နိုက္ထရစ္အက္ဆစ္ ကို oxidizer အျဖစ္ အသုံးျပဳေသာ အင္ဂ်င္အသုံးျပဳ R-11 ဒုံးက်ည္ကို ပထမဆုံးအၾကိမ္ လႊတ္တင္နိုင္ခဲ့သည္။ ဤတြင္ RP-1 ဆုိသည္မွာ Rocket Propellant -1 (Refined Petroleum -1) ျဖစ္ျပီး Kerosene ကို သန္႔စင္ထားသည့္ ေလာင္စာျဖစ္ပါသည္။

၁၉၅၅ ခုနွစ္ ဇြန္လ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ အင္ဂ်င္နီယာ မာကဲယဗ္ သည္ အင္ဂ်င္နီယာခ်ဳပ္ျဖစ္လာခဲ့ျပီး R-11 ဒုံးမ်ားကိုလည္း စစ္ဖက္တြင္ လက္ခံအသုံးျပဳခဲ့သည္။ ေနတိုးနွင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအေနနွင့္မူ SS-1 Scud-A အျဖစ္ မွတ္တမ္းတင္ထားပါသည္။ ဆုိဗီယက္ျပည္ေထာင္စုအတြက္ တရားဝင္မွတ္တမ္းတင္ အမည္မွာ 8A61 ျဖစ္သည္။

R-11 (Scud –A)၏ အလ်ားမွာ ၁၀.၄၂၄ မီတာ ၊ အခ်င္း – ၀.၈၈ မီတာ၊ အေလးခ်ိန္ (take-off mass) မွာ ၅၃၅၀ ကီလိုဂရမ္၊ pay load မွာ ၆၉၀ ကီလိုဂရမ္ျဖစ္သည္။ တြန္းကန္အား (Thrust)မွာ ၁၀၁.၀၀ ကီလိုနယူတန္ ရွိသည္။ ထိေရာက္အကြာအေဝးမွာ ၂၇၀ ကီလိုမီတာျဖစ္ျပီး ပစ္မွတ္ထိေရာက္မႈအမွား (Circular error probable –CEP) မွာ မီတာ ၃၀၀၀ ဝန္းက်င္ ျဖစ္ပါသည္။ အမ်ိဳးအစားမွာ Single stage liquid fuel သုံး မစ္ဆုိင္းျဖစ္ပါသည္။ ပ်ံသန္းမႈအျမင့္ဆုံးမွာ ၇၈ ကီလိုမီတာ ျဖစ္္ျပီး။ အမ်ားဆုံးထိေရာက္မႈအကြာအေဝးအတြက္ ပ်ံသန္းၾကာခ်ိန္မွာ ၅.၅ မိနစ္ဝန္းက်င္ ျဖစ္သည္။

R-11 ဒုံးမ်ား ဆုိဗီယက္ျပည္ေထာင္စုတြင္ ေနာက္ဆုံးအသုံးျပဳပစ္ခတ္ခဲ့သည္ ေန႔ရက္မွာ ၁၉၆၅ ခုနွစ္ ေမလ ၁၈ ရက္ေန႔ျဖစ္သည္။

R-11M (Р-11М)

R-11М မွာမူ R-11 ကို န်ဴကလီးယားထိပ္ဖူးတပ္ဆင္နုိင္ေအာင္ မြမ္းမံတည္ေဆာက္ထားသည့္ ဒုံးက်ည္ျဖစ္ျပီး ေနတိုးနွင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အေနနွင့္မူ SS-1b Scud –A အျဖစ္ သုံးနႈန္းေလ့ရွိသည္။ ဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္စု သုံး တရားဝင္ ကုဒ္အမွတ္မွာ 8K11 ျဖစ္ပါသည္။ ဆိုဗီယက္တပ္မေတာ္တြင္ ၁၉၅၈ ခုနွစ္ ဧျပီလ ၁ ရက္ေန႔မွစ၍ တရားဝင္လက္ခံအသုံးျပဳခဲ့သည္။

R-11M ၏ ထိေရာက္အကြာအေဝးမွာ ပုံမွန္အမ်ိဳးအစားအတြက္ ကီလိုမီတာ ၂၇၀ ျဖစ္ျပီး န်ဴကလီးယားထိပ္ဖူးတပ္အတြက္မူ ကီလိုမီတာ ၁၅၀ ျဖစ္ပါသည္။ ပစ္မွထိေရာက္မႈအမွား Circular error proable (CEP) မွာ ၃၀၀၀ မီတာဝန္းက်င္အတြင္းျဖစ္သည္။ R-11M တြင္ တပ္ဆင္အသုံးျပဳသည့္ န်ဴကလီးယားထိပ္ဖူးမွာ ၉၅၀ ကီလိုဂရမ္အေလးခ်ိန္ရွိသည္။ R-11M သည္ အလ်ား ၁၀.၃၄၄ မီတာ၊ အခ်င္း ၀.၈၈ မီတာ ရွိပါသည္။

Propellant အေနနွင့္မူ – fuel အျဖစ္ Kerosene T-1/TS-1 ကို အသုံးျပဳထားျပီး oxidizer အျဖစ္ (80% Nitric Acid+20% Nitrogen Tetoxide) တုိ႔ကို အသုံးျပဳထားသည္။ Thrust မွာ ၁၃၃၀၀ ကီလိုဂရမ္ ျဖစ္ၾကသည္။

ဆုိဗီယက္ျပည္ေထာင္စုတြင္ ေနာက္ဆုံးအသုံးျပဳခဲ့သည္ေန႔စြဲမွာ ၁၉၅၉ ဒီဇင္ဘာ ၂၇ ရက္ေန႔ျဖစ္ပါသည္။

R-11FM

R-11FM missiles မ်ားမွာမူ submarine မ်ားမွ ပစ္ခတ္အသုံးျပဳနိုင္ရန္ R-11 ကို ဆက္လက္အေျခခံျပီး တည္ေဆာက္ထားသည့္ ဒုံးမ်ားျဖစ္သည္။ single stage missile ျဖစ္ျပီး kerosene fuel အသုံးျပဳထားပါသည္။ ထိေရာက္အကြာအေဝးမွာ အမ်ားဆုံး ၁၅၀ ကီလိုမီတာ ျဖစ္ျပီး န်ဴကလီးယားထိပ္ဖူးတပ္ ျဖစ္သည္။ အလ်ား ၁၀.၃ မီတာ နွင့္ အဝန္း ၀.၈၈ မီတာ ရွိကာ launch mass မွာ ၅၅၀၀ ကီလိုဂရမ္ျဖစ္သည္။

R-11FM missiles မ်ားကို ဆရ္ေဂးအိ ကာရာေလ်ာ့ဗ္ ၏ ၾကီးၾကပ္မႈေအာက္တြင္ တည္ေဆာက္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ျပီး Missile တည္ေဆာက္ခ်ိန္နွင့္ တျပိဳင္တည္းမွာပင္ ၄င္းကို တပ္ဆင္အသုံးျပဳမည့္ ေရငုပ္သေဘၤာ B-611 ကိုလည္း တည္ေဆာက္ခဲ့ၾကသည္။ ၁၉၅၄ ခုနွစ္ စက္တင္ဘာ-ေအာက္တုိဘာလမ်ားအတြင္း ဆုိဗီယက္ျပည္ေထာင္စု ကာပုစတင္ ယာ (Kapustin Yar) ေရာ့ကတ္နွင့္ ဒုံးမ်ား လႊတ္တင္ေရး စခန္းတြင္ ၃ ၾကိမ္စမ္းသစ္ပစ္လႊတ္နုိင္ခဲ့ပါသည္။ ထိုစမ္းသပ္မႈမ်ားတြင္ submarine အေျခအေနနွင့္တူေအာင္ျပဳလုပ္ထားေသာ တည္ျငိမ္ပစ္စင္မွ ပစ္ခတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

၁၉၅၅ ခုနွစ္ စက္တင္ဘာလ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္မူ ေရငုပ္သေဘၤာ Б-67 မွ ေန၍ R-11FM မစ္ဆုိင္းမ်ားကို ေအာင္ျမင္စြာျဖင့္ ရုရွားနုိင္ငံေျမာက္ပိုင္း ဝိႈက္ဆီး (White Sea) တြင္ စမ္းသပ္ပစ္ခတ္နိုင္ခဲ့သည္။ ထုိကဲ့သုိ႔ ေရငုပ္သေဘၤာေပၚမွ စမ္းသပ္ပစ္လႊတ္ခ်ိန္တြင္ အင္ဂ်င္နီယာခ်ဳပ္ ကာရာေလ်ာ့ဗ္ ကိုယ္တိုင္ ေရငုပ္သေဘၤာေပၚတြင္ ေရာက္ရွိၾကည့္ရႈေနခဲ့ပါသည္။ ၁၉၅၉ ေဖေဖၚဝါရီလ ၂၀ ရက္ေန႔တြင္ တပ္မေတာ္တြင္ တရားဝင္လက္ခံအသုံးျပဳခဲ့သည္။

၁၉၅၈ မွ ၁၉၆၇ အတြင္း ၇၇ ၾကိမ္ပစ္ခတ္အသုံးျပဳခဲ့ျပီး ၅၉ ၾကိမ္မွာ ေအာင္ျမင္ထိေရာက္ခဲ့ပါသည္။

Scud –B အုပ္စု missiles မ်ား

R-17 Elbrus

R-17 Elbrus မစ္ဆုိင္းမ်ားကို SS-1C-Scud-B ဟု အေနာက္အုပ္စုမ်ားမွာ မွတ္တမ္းတင္ျပီး R-17 ဒုံးမ်ားကို ဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္စုအတြင္းသာမက နုိင္ငံေပါင္း ၃၂ နုိင္ငံမွ လက္ခံအသုံးျပဳခဲ့ၾကျပီး ဆုိဗီယက္ျပည္ေထာင္စု ျပင္ပ ၄ နုိင္ငံတြင္ ထုတ္လုပ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ အၾကိမ္မ်ားစြာ ပစ္ေခတ္အသုံးျပဳခဲ့ေသာ အမ်ိဳးအစားျဖစ္ျပီး ၁၉၆၀-၁၉၈၇ ကာလမ်ားအတြင္း အၾကိမ္ေရ ၇၀၀၀ ေက်ာ္ဟု ခန္႔မွန္းထားၾကသည္။

ပထမဆုံး ပုံစံကို အင္ဂ်င္နီယာ ဗစ္တာ မာကဲယဗ္မွ ပုံစံဆြဲခဲ့ျပီး ၁၉၅၈-၅၉ အတြင္း တည္ေဆာက္ခဲ့ၾကကာ ၁၉၅၉ ခုနွစ္တြင္ mass production အတြက္ စတင္ခဲ့ပါသည္။ ပထမဆုံး ပတ္ခတ္မႈကို ၁၉၆၁ ခုနွစ္တြင္ စတင္ခဲ့ျပီး ၁၉၆၄ ခုနွစ္တြင္ တပ္မေတာ္တြင္ စတင္အသုံးျပဳခဲ့သည္။

R-17 သည္ ယခင္ R-11 ကို အေျခခံကာ မြမ္းမံမႈမ်ားျပဳလုပ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ အင္ဂ်င္တြင္ oxidizer အျဖစ္ Inhibited Red Fuming Nitric Acid (HNO3) နွင့္ fuel အျဖစ္မူ unsymmetrical dimethylhydrazine (UDMH) တုိ႔ကို အသုံးျပဳထားျပီး ၄င္းတုိ႔ကို engine combustion chamber အတြင္းပို႔ေဆာင္နုိင္ရန္ ေလာင္စာပန္႔မ်ား အသုံးျပဳျခင္းျဖင့္ လိုအပ္ေသာ တြန္းကန္အား (Thrust)ကို ရရွိေစထားသည္။ ထိန္းခ်ဳပ္စနစ္အတြက္မူ ဂိုင္ရုိစကုပ္ ၃ ခု အသုံးျပဳထားျပီး ပစ္မွတ္ထိေရာက္မႈ အမွား(Circular Error of Probability- CEP) မွာမူ ၄၅၀ မီတာ အထိ ေလ်ာ့နည္းလာပါသည္။ ယခင္ R-11 နွင့္ R-11M မ်ားမွာ ၃၀၀၀ မီတာ အထိရွိပါသည္။ ထိေရာက္အကြာအေဝး ၃၀၀ ကီလိုမီတာ အထိရွိလာျပီး ပစ္ေခတ္ရန္ ျပင္ဆင္ခ်ိန္ ၁ နာရီၾကာျမင့္ကာ ပ်ံသန္းခ်ိန္ ၁၅ မိနစ္အထိ ရွိနုိင္သည္။

R-17 ဒုံးမ်ားကို တင္ေဆာင္ပစ္ခတ္နိုင္ရန္ ဒုံးတင္ယာဥ္ TEL(Transporter erector Launcher) မ်ားကိုအသုံးျပဳခဲ့ေသာ္လည္း ယာဥ္၏ တုန္ခါမႈျပႆနာအခ်ိဳ႕ေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္မႈ မရရွိခဲ့ေပ။ ဆုိဗီယက္ျပည္ေထာင္စု ေခါင္းေဆာင္ၾကီး ခရူးေရွာ့ဗ္မွ ၁၉၆၂ ခုနွစ္တြင္ အၾကီးစားတင့္ယာဥ္မ်ားတည္ေဆာင္ျခင္းကို ရပ္ဆိုင္းလိုက္ရာ R-17 ဒုံးမ်ားအတြင္ ဒုံးတင္ယာဥ္တည္ေဆာင္ျခင္း လုပ္ငန္းေခတၱရပ္တန္႔ခဲ့ရပါသည္။ ၁၉၆၇ ေနာက္ပိုင္းတြင္မူ ဘီး (၈)ဘီးတပ္ MAZ-543 ဒုံးတင္ယာဥ္မ်ားကို တည္ေဆာက္အသုံးျပဳနိုင္ခဲ့ျပီး ၃၇၄၀၀ ကီလိုဂရမ္အထိ ဝန္တင္နိုင္ကာ တနာရီ ၅၅ ကီလိုမီတာအထိ ေမာင္းနွင္ေရြ႕လ်ားသြားလာနုိင္သည္။ ထိုဒုံးတင္ယာဥ္ေပၚတြင္ ဒုံးကို ေဒါင္လုိက္အေနအထားသို႔ ဟိုက္ဒေရာလစ္ကရိန္းမ်ားအကူအညီျဖင့္ ေနရာခ်ထားျပီး ပစ္ခတ္နိုင္ပါသည္။ စုစုေပါင္း ျပင္ဆင္ခ်ိန္မွာ ၁ နာရီအထိ ၾကာျမင့္နုိင္ပါသည္။ မစ္ဆုိင္းတစ္ခု၏ အေလးခ်ိန္မွာ ၅၆၈၂ ကီလိုဂရမ္ရွိျပီး pay load မွာ ၉၈၉ ကီလိုဂရမ္ျဖစ္ပါသည္။ အလ်ား ၁၁.၂ မီတာ၊ အခ်င္း ၀.၈၈ မီတာ ရွိသည္။

R-17 မစ္ဆုိင္းမ်ားကို အီရန္-အီရတ္ စစ္ပြဲ၊ ယြန္းကပူးရ္ စစ္ပြဲ၊ ဆုိဗီယက္-အာဖဂန္ စစ္ပြဲ၊ လစ္ဗ်ား ျပည္တြင္းစစ္ပြဲ၊ ပင္လယ္ေကြ႕စစ္ပြဲ (Gulf war) မ်ားတြင္ တြင္က်ယ္စြာ အသုံးျပဳခဲ့ၾကသည္။

Scud – C အုပ္စု မစ္ဆုိင္းမ်ား

Scud- C အမ်ိဳးအစား ဒုံးမ်ားမွာ အင္ဂ်င္နီယာ မာကဲယဗ္ အေနျဖင့္ R-17 missiles မ်ားကို ထိေရာက္အကြာအေဝးပိုမိုေရာက္ရွိေအာင္ ထပ္မံမြမ္းမံထားသည့္ အမ်ိဳးအစားမ်ားျဖစ္ပါသည္။ အေနာက္အုပ္စုေနျဖင့္ ၄င္း missiles မ်ားကို SS-1d Scud –C အေနျဖင့္ မွတ္တမ္းထားၾကပါသည္။ ပထမဆုံး ပစ္ခတ္မႈကို ကာပူစတင္ယာ (ေရာ့ကတ္နွင့္ ဒုံးမ်ား လႊတ္တင္ေရးစခန္း) တြင္ ၁၉၆၅ ခုနွစ္၌ စတင္ပစ္လႊတ္ခဲ့ပါသည္။ ထိေရာက္အကြာအေဝး ၅၀၀ – ၆၀၀ ကီလိုမီတာအထိေရာက္ရွိလာခဲ့ျပီ ျဖစ္သည္။

Scud-D အုပ္စု missiles မ်ား

ဤအမ်ိဳးအစားအုပ္စု missiles မ်ားတြင္ R-17 VTO missiles မ်ားပါဝင္ပါသည္။ ၄င္းတို႔သည္ R-17 ၏ ထိေရာက္မႈတိက်စြမ္းအား ပိုမိုတိုးျမင့္ေအာင္ အဆင့္ျမွင့္မြမး္မံတည္ေဆာက္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ၁၉၆၈ ခုနွစ္ တြင္ စတင္ခဲ့ျပီး ပထမဆုံး စမ္းသပ္ပစ္ခတ္မႈကို ၁၉၇၉ စက္တင္ဘာလတြင္ ျပဳလုပ္နုိင္ခဲ့ပါသည္။ ၁၉၈၀ နွစ္မ်ားအထိ တဆင့္ဆင့္ ျပဳျပင္မြမ္းမံတိုးျမွင့္မႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ၾကျပီး ၁၉၈၉ ခုနွစ္တြင္ 9K720 အျဖစ္ စတင္အသုံးျပဳခဲ့ၾကသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ပိုမိုစြမ္းအားေကာင္းမြန္ေသာ OTR-21 Tochka (SS-21) နွင့္ R-400 Oka(SS-23) မ်ား ကို အသုံးေနၾကျပီးျဖစ္သည္။

R-17 VTO မ်ားကို ss-1e Scud-D မ်ားအျဖစ္ အေနာက္အုပ္စုမ်ားမွ မွတ္တမ္းတင္ထားရွိပါသည္။ အလ်ား ၁၂.၂၉ မီတာ၊ အခ်င္း ၀.၈၈ မီတာ၊ အေလးခ်ိန္ ၆၅၀၀ ကီလိုဂရမ္၊ pay load – ၉၈၅ ကီလိုဂရမ္၊ ရွိကာ ထိေရာက္အကြာအေဝးမွာ ၇၀၀ ကီလိုမီတာ ျဖစ္ပါသည္။ တိက်မႈအနျဖင့္ CEP- ၅၀ မီတာ ထိ ရွိလာျပီ ျဖစ္သည္။

အထက္ေဖာ္ျပပါ R-11 မွသည္ R -17 VTO အထိ Scud missiles မ်ားသည္ ဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္စုအတြင္း ထုတ္လုပ္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ျပီး ဆုိဗီယက္ မဟာမိတ္နိုင္ငံမ်ားကိုလည္း ေရာင္းခ်/ေပးအပ္ခဲ့မႈမ်ား ရွိပါသည္။ ထုိနိုင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ Scud missiles မ်ားကို အေျခခံကာ မိမိတို႕နုိင္ငံအတြက္ လိုအပ္ေသာအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ရရွိေအာင္ မြမ္းမံျပဳျပင္တည္ေဆာက္ရင္း ဆက္လက္တီထြင္ခဲ့ၾကသည့္ missiles မ်ားလည္း ရွိသည္။

၄င္းတုိ႔မွာ ေျမာက္ကိုရီးယား၏ ဟြာေဆာင္ ဒုံးမ်ား (Hwasong missiles) နွင့္ ရိုဒုံ( Rodong) ဒုံးမ်ား၊ အီရတ္၏ အယ္လ္ဟူစိန္ ဒုံးမ်ား (Al Hussein missiles) မ်ား မွာ ထင္ရွားၾကသည္။

သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္ Scud missiles အသုံးျပဳမႈမ်ား….

Scud ဒုံးမ်ားကို တိုက္ပြဲအတြက္ ပထမဆုံး လက္ေတြ႕အသုံးခ်မႈမွာ ၁၉၇၃ ခုနွစ္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အာရပ္-အစၥေရး ယြန္းကပူးစစ္ပြဲ (Yom Kippur War) တြင္ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုစစ္ပြဲတြင္ အာရပ္မ်ားဘက္မွ အီဂ်စ္သည္ scud missile ၃ ခုအား အစၥေရးတို႔ ေရာက္ရွိေနေသာ အရိရွစ္ ျမိဳ႕(Arish) နွင့္ ဆူးအက္တူးေျမာင္း အေနာက္ဘက္ကမ္းေျခေဒသတို႔ကို ပစ္ေခတ္ခဲ့သည္။

အီရန္-အီရတ္ စစ္ပြဲ

အီရန္-အီရတ္ စစ္ပြဲအတြင္း စကတ္ဒုံးက်ည္မ်ားကို တြင္က်ယ္စြာအသုံးျပဳခဲ့ၾကသည္။ အီရတ္အေနျဖင့္ ပထမပုိုင္းတြင္ Frog-7 ေရာ့ကတ္မ်ားကို နယ္စပ္ေဒသရွိ အီရန္ျမိဳ႕မ်ားျဖစ္သည့္ ဒက္ဇ္ဖူးလ္ (Dezful) နွင့္ အာဗက္ဇ္ (Ahvaz)ျမိဳ႕မ်ားကို ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ခဲ့ပါသည္။ ၁၉၈၂ ခုနွစ္တြင္ Scud-B ဒုံးက်ည္မ်ားျဖင့္ ဒက္ဇ္ဖူးလ္ ျမိဳ႕အား ပစ္ခတ္ခဲ့ရာ ၂၁ ဦး ေသဆုံးျပီး ၁၀၀ ေက်ာ္ ဒဏ္ရာရွိရွိခဲ့ပါသည္။ ၁၉၈၅ ခုနွစ္အတြင္းတြင္ပင္ Scud-B missiles ၁၀၀ ေက်ာ္ အီရန္နယ္ေျမအတြင္းသို႔ ပစ္ခတ္ခဲ့သည္။

အီရန္အေနျဖင့္ အီရတ္အား ျပန္လည္တုံ႔ျပန္ပစ္ခတ္နိုင္ရန္ ၾကိဳးစားခဲ့ရာ ၁၉၈၅ ခုနွစ္တြင္ လစ္ဗ်ားထံမွာ Scud-B missile အနည္းငယ္ လက္ခံရရွိခဲ့သည္။ ထုိလက္နက္မ်ားျဖင့္ တပ္ဖြဲ႔တစ္ခု ဖြဲ႕စည္းျပီး ၁၉၈၅ ခုနွစ္ မတ္လ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ အီရတ္နုိင္ငံ ျမိဳ႕ေတာ္ ဘဂၢဒက္ နွင့္ ကာကြတ္ (Kirkuk) ျမိဳ႕မ်ားကို ျပန္လည္တုံ႔ျပန္ပစ္ေခတ္နိုင္ခဲ့သည္။ ဤ ေနရာတြင္ အီရန္တို႔အေနျဖင့္ အသာစီးရသြားသည္ဟု ဆိုရပါမည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ အီရန္တို႔အေနျဖင့္ အီရတ္၏ ဘဂၢဒက္ကို တိုက္ရိုက္ပစ္ခတ္နိုင္ေသာ္လည္း အီရတ္မွာမူ အီရန္ျမိဳ႕ေတာ္ တီဟီရန္ အား ေရာက္ရွိေအာင္ မပစ္ခတ္နိုင္ေပ။

ထို႔ေၾကာင့္ အီရတ္တို႔အေနျဖင့္ အီရန္ျမိဳ႕ေတာ္ တီဟီရန္အထိ ေရာက္ရွိေအာင္ ပစ္လႊတ္နိုင္မည့္ ဆုိဗီယက္ထုတ္ TR-Temp missile မ်ားကုိ ဆုိဗီယက္ျပည္ေထာင္စုမွ ေတာင္းခံခဲ့ေသာ္လည္း ဆုိဗီယက္တုိ႔မွ ဆက္လက္ မကူညီေတာ့ေပ။ ၄င္း TR 1- Temp မ်ားမွာ အမ်ားဆုံးအကြာအေဝး ၉၀၀ ကီလိုမီတာ အထိေရာက္ရွိနိုင္ပါသည္။ Missile မ်ား၏ အေရးပါမႈကို အီရတ္-အီရန္ နွစ္နုိင္ငံလုံး ေကာင္းစြာသိရွိျပီးေနာက္ အျပိဳင္အဆိုင္ စြမ္းအားေကာင္း ဒုံးမ်ားရရွိရန္ၾကိဳးပမ္းၾကေတာ့သည္။

အီရတ္အေနျဖင့္ ဆုိဗီယက္ျပည္ေထာင္စုထံမွ Scud missiles မ်ား ထပ္မံမရနုိင္ေတာ့သျဖင့္ ရွိျပီး ဒုံးမ်ားကို ကိုယ္ပိုင္နည္းပညာျဖင့္ အရည္အေသြးျမွင့္ ထုတ္လုပ္ရန္ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ဤသို႔ျဖင့္ sucd မ်ားကို မြမ္းမံတိုးျမွင့္ထားသည့္ Al Hussein ဒုံးက်ည္မ်ား ေပၚေပါက္လာခဲ့သည္။ Al Hussein ဒုံးမ်ားသည္ scud ဒုံမ်ားတြင္ အသုံးျပဳသည့္ warhead အပိုင္းကို ၉၄၅ ကီလိုဂရမ္မွ ၅၀၀ အထိ ေလွ်ာ့ခ်ျပီး ေလာင္စာကို ၂၅% ထိ ပိုမိုသယ္ေဆာင္ေစျခင္းျဖင့္ ထိေရာက္အကြာအေဝးကို တိုးျမွင့္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။

အယ္လ္ဟူစိန္ ဒုံးမ်ားသည္ အလ်ား ၁၂.၄၈ မီတာ နွင့္ အခ်င္း ၀.၈၈ မီတာ ရွိသည္။ တိက်မႈမွာ မီတာ ၁၀၀၀ ဝန္းက်င္ျဖစ္သည္။ အေလးခ်ိန္မွာ ၆၄၀၀ ကီလိုဂရမ္ရွိျပီး အမ်ားဆုံးထိေရာက္အကြာအေဝး ေရာက္ရွိပ်ံသန္းနုိင္ရန္ ၇ မိနစ္ခန္႔ၾကာျမင့္သည္။ ထိေရာက္အမ်ားဆုံးအကြာအေဝးမွာ ၆၅၀ ကီလိုမီတာ ထိျဖစ္လာျပီး တစ္စင္းပစ္ခတ္ရန္ ၁ နာရီမွ် ၾကာျမင့္သည္။

ေလာင္စာတြင္ Kerosene fuel နွင့္ Nitric acid Oxidizer တို႔ကို အသုံးျပဳထားသည္။ အီရတ္တို႔သည္ ၄င္းတို႔၏ ဒုံအသစ္ အယ္လ္ဟူစိန္အား တင္ေဆာင္မည့္ ဒုံးတင္ယာဥ္အတြက္မူ ယခင္ ဆုိဗီယက္သုံး MAZ-543 ဒုံးတင္ယာဥ္မ်ားကို မြမ္းမံျပီးအသုံးျပဳလုိက္ၾကသည္။

၄င္း အယ္လ္ဟူစိန္ ဒုံးမ်ားကို အီရန္-အီရတ္ စစ္ပြဲ ၁၉၈၇-၈၈ နွစ္မ်ားအတြင္း ၂၀၀ နီးပါးအထိ အသုံးျပဳခဲ့ျပီး လူေပါင္း ၂၀၀၀ ေက်ာ္ကို ေသေက်ေစခဲ့ကာ ၆၀၀၀ ေက်ာ္ ဒဏ္ရာရရွိေစခဲ့သည္။ အီရတ္တုိ႔၏ အဓိက ပစ္မွတ္မ်ားမွာ အီရန္၏ တီဟီရန္၊ ကုမ္ (Qom)၊ အ့ိစ္ဖာဟန္ (Isfahan) ျမိဳ႕မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ တိက်မႈနည္းပါး၍ ပစ္မွတ္မ်ားကို တုိက္ရိုက္ထိခုိက္မႈ နည္းပါးခဲ့ေသာ္လည္း အီရန္တုိ႔အား ေျခာက္လွန္႔နိုင္ခဲ့ကာ တီဟီရန္ျမိဳ႕ေတာ္လူဦးေရ ၁၀ သန္း၏ ၄ပုံတပုံကို ျမိဳ႕မွ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္သည္အထိ ျဖစ္ေစခဲ့သည္။

အီရန္တို႔အေနနွင့္လည္း အီရတ္အားျပန္လည္တုံ႔ျပန္နုိင္ရန္ missiles မ်ားရရွိေအာင္ ၾကိဳးပမ္းခဲ့ရာ ေျမာက္ကိုရီးယား၏ ဟြာေဆာင္ (Hwasong -5 ) ဒုံးမ်ား လက္ခံရရွိခဲ့ျပီး ၄င္းတုိ႔ကို ရွာဟဗ္ (Shahab missiles) မ်ားအျဖစ္ မြမ္းမံအသြင္ေျပာင္း ထုတ္လုပ္နုိင္ခဲ့သည္။ ေျမာက္ကိုရီးယား၏ ဟြာေဆာင္ဒုံးမ်ားမွာလည္း ၁၉၇၉ ခုနွစ္တြင္ အီဂ်စ္ထံမွ ရရွိသည့္ ဆုိဗီယက္ထုတ္ R-17 missiles မ်ားကို အေျခခံတည္ေဆာက္ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဟြာေဆာင္မ်ားကို အေျခခံထားသည့္ ရွာဟဗ္ ဒုံးမ်ား၏ ထိေရာက္အကြာအေဝးမွာ ၃၅၀ မွ ၁၀၀၀ ကီလိုမီတာ အထိရွိျပီး အီရန္အီရတ္စစ္ပြဲကာလမွသည္ ယေန႔အတုိင္ ထုတ္လုပ္သုံးစြဲလ်က္ရွိပါသည္။ အီရန္အေနျဖင့္လည္း ၄င္းတုိ႔၏ ဟြာေဆာင္ ဒုံးမ်ားျဖင့္ အီရတ္တုိ႔အား (၇၇) စင္းထိ ပစ္လႊတ္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။ အဓိက ပစ္မွတ္မွာ ဘဂၢဒက္ ျဖစ္ခဲ့သည္။

အာဖဂနစၥတန္ ျပည္တြင္းစစ္

Scud missiles မ်ားကို အာဖဂနစၥတန္ျပည္တြင္းစစ္တြင္လည္း တြင္က်ယ္စြာအသုံးျပဳခဲ့ၾကပါသည္။ ဆုိဗီယက္-အာဖဂနစၥတန္စစ္ပြဲအျပီး ၁၉၈၉ ခုနွစ္တြင္ ဆုိဗီယက္တပ္မ်ား အာဖဂနစၥတန္မွ ဆုတ္ခြာသြားေသာအခါ စစ္ေလ်ာ္ေၾကးသေဘာအေနျဖင့္ ဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္စုသည္ အာဖဂနစၥတန္ဒီမိုကရစ္တစ္သမၼတနိုင္ငံအစိုးရ (DRA) အား လက္နက္အခ်ိဳ႕ေပးအပ္ရန္ သေဘာတူခဲ့ျပီး ၄င္းတို႔တြင္ Scud ဒုံးအမ်ားအျပားလည္း ပါဝင္ခဲ့သည္။ ပထမအၾကိမ္အျဖစ္ ၁၉၈၉ နွစ္ဦးပိုင္းတြင္ပင္ SUCD ဒုံး ၅၀၀ အထိ ေပးအပ္ခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ အာဖဂနစၥတန္ျပည္တြင္းစစ္အတြင္း DRA တပ္ဖြဲ႔မ်ားသည္ ဆုိဗီယက္အၾကံေပးမ်ားအကူအညီျဖင့္ ဂ်ာလာလာဘတ္ ရွိ မူဂ်ာဟီဒင္ (Mujahideen) မ်ားအား missiles အေရအတြက္ ၄၃၈ စင္းအထိ ပစ္လႊတ္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ မူဂ်ာဟီဒင္တုိ႔၏ အခိုင္အမာေနရာမ်ားျဖစ္သည့္ ဆာလန္ ေတာင္ၾကားေဒသ (Salang Pass) နွင့္ ကန္ဒါဟာျမိဳ႕ေတာ္ (Kandahar) တို႔သို႔လည္း Scud ဒုံးမ်ားျဖင့္ မ်ားစြာ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။

၁၉၈၈ ခုနွစ္ ေအာက္တိုဘာမွ ၁၉၉၂ ေဖေဖၚဝါရီလအတြင္း Scud ဒုံးေရ ၁၇၀၀ မွ ၂၀၀၀ အထိ ပစ္ခတ္ခဲ့သည္။ ၁၉၉၂ ဇန္နဝါရီလေနာက္ပိုင္းတြင္ ဆုိဗီယက္ အၾကံေပးမ်ားျပန္သြားျပီးေနာက္ အာဖဂန္ တပ္မေတာ္အတြက္ ဒုံးမ်ားပစ္ခတ္နိုင္မႈ စြမ္းရည္ ေလ်ာ့နည္းသြားခဲ့သည္။ ၁၉၉၂ ဧျပီလ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ မူဂ်ာဟီဒင္ တပ္ဖြဲ႔မ်ားသည္ Scud ဒုံးမ်ားအဓိကပစ္လႊတ္ေနသည့္ အက္ဖ္ရႈအာ (Afshur)ျမိဳ႕ကို သိမ္းပိုက္နိုင္ခဲ့သည္။ ကြန္မ်ဴနစ္ DRA အစိုးရ ျပိဳက်သြားျပီးေနာက္ Scud ဒုံးမ်ားနွင့္ ၄င္းတုိ႔၏ ဒုံးတင္ယာဥ္မ်ားမွာ ျပည္တြင္းစစ္အတြင္း တပ္ဖြဲ႕မ်ိဳးစုံထံသုိ႔ ေရာက္ရွိသြားၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ပစ္ခတ္မႈအတြက္ နားလည္တတ္ကြ်မ္းသူမ်ား မရွိခဲ့မူေၾကာင့္ ၁၉၉၂-၉၆ ကာလမ်ားအတြင္း ၄၄ စင္းအထိသာ ပစ္ခတ္နိုင္ခဲ့ၾကသည္။
၁၉၉၆ ခုနွစ္တြင္ အာဖဂန္နိုင္ငံ၌ တာလီဘန္ အစိုးရတက္လာျပီးေနာက္ Scud ဒုံးအခ်ိဳ႕ လက္ခံရရွိခဲ့ေသာ္လည္း ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမႈ ကင္းမဲ့ခဲ့သည္မွာ ၾကာျပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ၂၀၀၁ ခုနွစ္အထိ ၅ စင္းသာ ပစ္ခတ္အသုံးျပဳနုိင္ခဲ့သည္။

၂၀၀၁ ခုနွစ္ ၉/၁၁ အေရးအခင္းေၾကာင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအေနျဖင့္ အာဖဂနစၥတန္အား ဝင္ေရာက္သိမ္းပိုက္တိုက္ခိုက္ခဲ့ျပီးေနာက္ ၂၀၀၅ ခုနွစ္တြင္ ေနာက္ဆုံးက်န္ရွိေနေသးေသာ Scud ဒုံး ၄ စင္းအား ဖ်က္ဆီးပစ္လိုက္သည္။

ပါးရွန္း ပင္လယ္ေကြ႕စစ္ပြဲ (Persian Gulf War)

၁၉၉၀-၉၁ ကာလ အဓိကအားျဖင့္ အီရတ္နွင့္ ကူဝိတ္၊အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတုိ႔အၾကား ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ပါးရွန္း ပင္လယ္ေကြ႕စစ္ပြဲအတြင္းတြင္လည္း အီရတ္တို႔ဘက္မွ Scud ဒုံးမ်ားကို ထပ္မံအသုံးျပဳခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။
အီရတ္တို႔အေနျဖင့္ အီရန္-အီရတ္စစ္ပြဲကာလအတြင္း ဆိုဗီယက္ထုတ္ Scud ဒုံးမ်ား (R-17)ကို ထိေရာက္အကြာအေဝးပိုေရာက္ေအာင္ မြမ္းမံျပဳျပင္ထားသည့္ အယ္လ္ဟူစိန္ (Al-Hussein) ဒုံးမ်ားကို အသုံးျပဳ ပစ္ခတ္ခဲ့သည္။

၁၉၉၁ ဇန္နဝါရီ၊ေဖေဖၚဝါရီလအတြင္း ဒုံးစင္းေရ (၈၈) စင္း ပစ္ခတ္ခဲ့ရာ ေဆာ္ဒီအာေရဗ် နိုင္ငံအတြင္း (၄၆) စင္းနွင့္ အစၥေရးလ္း နိုင္ငံအတြင္း (၄၂) စင္း ျဖစ္သည္။ ေဆာ္ဒီအာေရဗ်နို္င္ငံအတြင္း ပစ္ခတ္ခဲ့ေသာ ဒုံးမ်ားအနက္ တစင္းသည္ ဒဟာရန္ (Dhahran) ျမိဳ႕ရွိ အေမရိကန္စစ္စခန္းတစ္ခုအတြင္း စစ္တန္းလ်ားအခ်ိဳ႕ကို ထိမွန္ခဲ့ရာ အေမရိကန္ စစ္သား ၂၈ ဦး ေသဆုံးျပီး ၁၁၀ အျပင္းအထန္ ဒဏ္ရာရရွိသြားေစခဲ့သည္။ ဤ ဒဟာရန္ ထိခိုက္မႈတြင္ အေမရိကန္ လုံျခံဳေရးစနစ္အားနည္းခဲ့ရျခင္းမွာ အသုံးျပဳေရဒါ၏ software အား နာရီေပါင္း ၁၀၀ အထက္ reset မလုပ္ဘဲ သုံးစြဲခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ခဲ့ရသည္ဟု ဆုိပါသည္။

ေဆာ္ဒီအာေရဗ်နိုင္ငံအတြင္း ပစ္လႊတ္ခဲ့ေသာ ဒုံး ၄၆ စင္းအနက္ ၁၀ စင္းသည္သာ ၾကိးမားေသာ ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈမ်ား ျဖစ္ေစခဲ့ပါသည္။ အေမရိကန္ စစ္တန္းလ်ားအေပၚ ၂ စင္း၊ ေဆာ္ဒီအာေရဗ် အစိုးရအေဆာက္အဦး တစ္ခုေပၚသို႔ ၁ စင္း၊ အရပ္ဖက္ေနရာမ်ားသို႔ ၇ စင္းျဖစ္ပါသည္။

အစၥေရး နုိင္ငံအတြင္း ပစ္လႊတ္ခဲ့ေသာ ဒုံး (၄၂) စင္းတြင္မူ ၃၈ စင္းသည္ အစၥေရးနယ္စပ္တြင္သာ က်ေရာက္ခဲ့ျပီး က်န္ ၄ စင္းသည္ west bank ဧရိယာအတြင္း က်ေရာက္ခဲ့ကာ အိမ္ေျခ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ ပ်က္စီးခဲ့ျပီး လူ ၁၄ ဦး ေသဆုံးခဲ့သည္။

ေဆာ္ဒီအာေရဗ်နုိင္ငံအတြင္း အေမရိကန္ စစ္တန္းလ်ားမ်ား ပစ္ခတ္ခံရျပီးေနာက္ အေမရိကန္တို႔အေနျဖင့္ အီရတ္တို႔၏ ဒုံးလႊတ္တင္သည့္ ေနရာမ်ားအား ေလေၾကာင္း ကင္းေထာက္စနစ္ျဖင့္ အပူတျပင္းလိုက္လံရွာေဖြခဲ့ၾကသည္။ အထူးသျဖင့္ အီရတ္မွ အစၥေရးသို႔ ပစ္ခတ္ရာတြင္ အေျခစိုက္ျဖစ္နုိင္သည့္ ေဂ်ာ္ဒန္နယ္စပ္ေဒသမ်ား၊ ေဆာ္ဒီအာေရဗ်သုိ႔ ပစ္ခတ္ရန္ အေျခစိုက္နုိင္သည့္ အီရတ္ေတာင္ပိုင္းေဒသမ်ားတြင္ ေလေၾကာင္းတုိက္ေလယာဥ္မ်ားျဖင့္ ရွာေဖြခဲ့ၾကသည္။ အီရတ္တုိ႔အေနျဖင့္လည္း ၄င္းတုိ႔၏ ဒုံးပစ္စင္ယာဥ္မ်ားကို တံတားမ်ားေအာက္တြင္လည္းေကာင္း၊ ရြက္ဖ်င္မ်ားျဖငင့္လည္းေကာင္း အျခား ဖုံးကြယ္မႈမ်ားအသုံးျပဳကာ ဖြက္ထားခဲ့ၾကသည္။ ယခင္က ဒုံးတစ္စင္းပစ္ေခတ္ရန္ ၾကာျမင့္သည့္ မိနစ္ ၉၀ ခန္႔အစား မိနစ္(၃၀) အထိ ေလ်ွာ့ခ်ကာ ပစ္ေခတ္ျပီးသည္နွင့္ ခ်က္ခ်င္း ဖုန္းကြယ္နိုင္ေအာင္ ၾကံေဆာင္ခဲ့သည္။

ပင္လယ္ေကြ႔စစ္ပြဲျပီးဆုံးျပီးေနာက္ ၁၉၉၁ မတ္လ တြင္ ကုလသမဂၢလုံျခဳံေရးေကာင္စီအေနျဖင့္ အထူးေကာ္မစ္ရွင္တစ္ရပ္ကို ဖြဲ႔စည္းကာ အီရတ္၏ ဒုံးစနစ္မ်ားကို ကန္႔သတ္ရန္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ထိုေဆာင္ရြက္ခ်က္အရ အီရတ္အေနျဖင့္ ဓါတု၊ ဇီဝ၊ န်ဴကလီးယား လက္နက္မ်ားအသုံးျပဳမႈကို ပိတ္ပင္ခံရသည္။ ထို႔အျဖင့္ missile အသုံးျပဳမႈအတြက္ ကီလိုမီတာ ၁၅၀ ထက္ပိုမိုေရာက္ရွိနုိင္ေသာ ဒုံးမ်ား အသုံးျပဳခြင့္မရေတာ့ေခ်။ စစ္ျပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ အီရတ္အစိုးရအေနျဖင့္ နိုင္ငံအတြင္း Al-Hussein ဒုံးမ်ား ၆၁ စင္းသာ ရွိေတာ့သည္ဟု ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ျပီး ကုလသမဂၢအထူးေကာ္မစ္ရွင္၏ ၾကီးၾကပ္မႈေအာက္တြင္ ဖ်က္ဆီးျပခဲ့ေသာ္လည္း အေနာက္နုိင္ငံမ်ားအေနနွင့္မူ အီရတ္တို႔တြင္ ထိန္ခ်န္ထားေသာ ဒုံးအေရအတြက္ ၂၀၀ ခန္႔အထိ ရွိနုိင္ေသးသည္ဟု ယုံၾကည္ၾကသည္။

စစ္ေျပျငိမ္းျပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ တာတုိပစ္ဒုံး (SRM)အမ်ိဳးအစား Ababil-100 နွင့္ Al-Samoud တို႔ကို စမ္းသပ္ထုတ္လုပ္နိုင္ရန္ၾကိဳးပမ္းေနခဲ့ၾကသည္။ ၂၀၀၃ ခုနွစ္အတြင္း အေမရိကန္တပ္မ်ား အီရတ္ကိုသိမ္းပိုက္ေသာအခါ ထို ဒုံးထုတ္လုပ္မႈမ်ားကို စမ္းသပ္ဆဲအေျခအေနတြင္ ေတြ႕ရွိရသည္ဟု ဆုိသည္။ Ababil-100 ဒုံးမ်ားမွာ အခဲေလာင္စာသုံးျဖစ္ျပီး အီရတ္-အေမရိကန္စစ္အတြင္း အသုံးျပဳခဲ့ၾကသည္။

Al-Samoud ဒုံးမ်ားမွာမူ liquid propellant ျဖစ္ျပီး ထိေရာက္အကြာအေဝးမွာ ကီလိုမီတာ ၁၈၀ ထိရွိျပီး ကုလသမဂၢ၏ ကန္႔သတ္ခ်က္ထက္ပိုမုိေနသည္။ အေလးခ်ိန္ ၂၄၀ ကီလိုဂရမ္ရွိ ေပါက္ကြဲအားျမင့္ ယမ္းမ်ားပါဝင္ေသာ ထိပ္ဖူး (Warhead) ကို သယ္ေဆာင္နုိင္သည္။ ပါဝင္ေပါက္ကြဲယမ္းအေလးခ်ိန္မွာ ၁၄၀ ကီလိုဂရမ္ျဖစ္ျပီး အခ်ိဳးအစားမွာ RDX – ၆၀%၊ TNT – ၃၀%၊ Aluminium – ၁၀% တုိ႔ပါဝင္သည္။ RDX မွာ Research Department Formula X ျဖစ္ျပီး TNT ထက္ ေပါက္ကြဲအားပိုမိုျပင္းေသာ ယမ္းအျဖစ္အသုံးျပဳသည့္ ဇီဝဓါတ္ေပါင္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ TNT မွာ Trinitrotoluene ျဖစ္ျပီးး ေပါက္ကြဲအားျပင္းထန္သည့္ ဓါတုဓါတ္ေပါင္းတစ္ခုျဖစ္သည္။

ယီမင္ ျပည္တြင္းစစ္နွင့္ – ယီမင္ -ေဆာ္ဒီအာေရဗ် စစ္ပြဲ

၁၉၉၄ ခုနွစ္ ယီမင္ျပည္တြင္းစစ္ပြဲအတြင္း ေတာင္ယီမင္ခြဲထြက္သမားမ်ားအေနျဖင့္ Scud-B အုပ္စု ဒုံးမ်ားျဖင့္ ယီမင္ျမိဳ႕ေတာ္ ဆန္နာအာ(Sana’a) အားပစ္ခတ္တုိက္ခိုက္ခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရသည္။

၂၀၁၆ ခုနွစ္ ေဖေဖၚဝါရီလတြင္ ယီမင္နိုင္ငံတြင္း အင္အားေကာင္းသည့္အဖြဲ႕တစ္ခုျဖစ္သည့္ ဟြာသီ (Houthi) တပ္ဖြဲ႕မ်ားသည္ ဆုိဗီယက္ထုတ္ Scud-D ဒုံးမ်ားကို အေျခခံတည္ေဆာက္ထားသည့္ Vulcan-1 ဒုံး (၄) စင္းျဖင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္..။ ၂ စင္းမွာ ဘဗ္-အယ္လ္-မန္ဒဗ္ (Bab-el-Mandeb) ေရလက္ၾကားအတြင္း ရွိ အေမရိကန္ ဖ်က္စစ္သေဘာၤ destroyer USS Mason ကို ရည္ရြယ္ပစ္ခတ္ခဲ့ေသာ္လည္း ၂ စင္းလုံး ပစ္မွတ္ကို လြဲေခ်ာ္ခဲ့ရသည္။ တတိယ တစ္စင္းမွာ ယီမင္မွ ကီလိုမီတာ ၅၂၀ အကြာရွိ ေဆာ္ဒီအာေရဗ်နုိင္ငံ၊ တာအစ္ဖ္ (Ta’if)ျမိဳ႕အေျခစိုက္ ဖာဟဒ္ဘုရင္ ေလတပ္စခန္း (King Fahad Air Base)ကို ပစ္မွတ္ထား တုိက္ခိုက္ခဲ့သည္။ ေဆာ္ဒီနုိင္ငံဘက္မွမူ မည္သည့္ပ်က္စီးထိခိုက္မႈမ်ား မျဖစ္ခဲ့ဟု ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။ ေနာက္ဆုံး တစ္စင္းမွာ ယီမင္နုိင္ငံအတြင္း ယီမင္နီ အုပ္စုမ်ား (Yemeni) ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ မာရစ္ဘ္ (Marib) ျမိဳ႕ကို ပစ္ခတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုတစ္စင္းကိုလည္း ေဆာ္ဒီတပ္ဖြဲ႕မ်ားမွ ၾကားျဖတ္ဟန္႔တားဖ်က္ခ်နုိင္ခဲ့သည္။

ဟြာသီတပ္ဖြဲ႔မ်ားသည္ ၂၀၁၆ ခုနွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ ေရလက္ၾကားရွိ USS Mason စစ္သေဘာၤသို႔ ဒုံး ၂ စင္းပစ္ခတ္ခဲ့ေသာ္လည္း ထိေရာက္မႈ မရွိခဲ့ျပန္ေခ်။ ေဆာ္ဒီနုိင္ငံ ခါမစ္ မူရွာရတ္ျမိဳ႕အေျခစိုက္ ခါလစ္ဘုရင္ေလတပ္စခန္း (King Khalid Air Base) ကို ပစ္ခတ္ခဲ့သည့္ တစ္စင္းမွာလည္း ေဆာ္ဒီတပ္ဖြဲ႕မ်ား၏ ထပ္မံ ၾကားျဖတ္ ဖ်က္ဆီးျခင္းကို ခံရသည္။

၂၀၁၆ ခုနွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ ဟြာသီတို႔သည္ ေဆာ္ဒီနုိင္ငံအတြင္း ဒုံးတစ္စင္း ပစ္လႊတ္ခဲ့ျပီး ေနာင္း တစ္စင္းသည္ မကၠာျမိဳ႕ေတာ္မွ ၆၅ ကီလိုမီတာ အကြာတြင္ ထိခိုက္ေပါက္ကြဲသြားသည္။ ဟြာသီတုိ႔အေနျဖင့္ မကၠာျမိဳ႕မွ ကီလိုမီတာ ၃၀ အကြာရွိ အဗၺဒူလာမင္းသားေလတပ္စခန္း (Prince Abdullah air base) အား ရည္ရြယ္ပစ္ခတ္ခဲ့သည္ဟု ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။

ေခ်ခ်င္ စစ္ပြဲမ်ား (Chechen Wars)

၁၉၉၆ ခုနွစ္တြင္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာာ ပထမေခ်ခ်င္ စစ္ပြဲနွင့္ ၁၉၉၉/၂၀၀၀ အတြင္းျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ဒုတိယ ေခ်ခ်င္စစ္ပြဲမ်ားအတြင္း ရုရွားတပ္ဖြဲ႔မ်ားအေနျဖင့္ Scud ဒုံး အခ်ိဳ႕အသုံးျပဳခဲ့သည္ဟု ဆုိပါသည္။ သို႔ေသာ္ အသုံးျပဳခဲ့ေသာ ဒုံးမ်ားအနက္ အမ်ားဆုံးမွာ တာတုိပစ္ (SRBM) အမ်ိဳးအစား OTR-21 Tochka (SS-21 Scarab-B) ဒုံးမ်ားျဖစ္သည္။ ၄င္း Scarab B ဒုံးမ်ားမွာ ဆုိဗီယက္တပ္မေတာ္တြင္ ၁၉၈၉ ခုနွစ္စတင္အသုံးျပဳခဲ့ျပီး အမ်ားဆုံးထိေရာက္အကြာအေဝးမွာ ၁၂၀ ကီလိုမီတာျဖစ္သည္။ တိက်မႈအေနျဖင့္ CEP ၉၅ မီတာရွိသည္။

လစ္ဗ်ားျပည္တြင္းစစ္ (Libyan Civil War)

လစ္ဗ်ားျပည္တြင္းစစ္တြင္လည္း ကဒါဖီ၏တပ္ဖြဲ႕မ်ားသည္ ကဒါဖီဆန္႔က်င္ေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ားအား တုိက္ခိုက္ရာတြင္ Scud-B ဒုံးမ်ားအသုံးျပဳခဲ့သည္ဟု သတင္းမ်ားထြက္ေပၚခဲ့ပါသည္။ ပထမဆုံး အတည္ျပဳနုိင္သည့္အခ်ိန္မွာ ၂၀၁၁ ခုနွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္ ကဒါဖီဆန္႔က်င္ေရးသမားမ်ားအေနျဖင့္ ကဒါဖီထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ ထရီပိုလီျမိဳ႕အား ဝန္းရံနိုင္ေသာအခါ ကဒါဖီ၏ လစ္ဗ်ား တပ္မေတာ္သည္ Scud ဒုံးတစ္စင္းျဖင့္ ျပန္လည္တုံျပန္တိုက္ခိုက္ခဲ့ခ်ိန္ျဖစ္သည္။ ၄င္း ဒုံးသည္ ပစ္လႊတ္ရာ ကဒါဖီဇာတိ Sirte ျမိဳ႕မွာ ကီလိုမီတာ ၁၀၀ ေက်ာ္ရွိ Ajdabiya အနီး သဲကႏၱရာအတြင္း က်ေရာက္ခဲ့ျပီး ပ်က္ဆီးထိခိုက္မႈ တစ္စုံတရာမရွိခဲ့ေခ်။

ဆီးရီးယား ျပည္တြင္းစစ္ (Syrian Civil War)

ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေသာ ဆီးရီးယားျပည္တြင္းစစ္အတြင္းတြင္လည္း ဆီးရီးယားတပ္မေတာ္အေနျဖင့္ တာတိုပစ္ဒုံး (SRBM) မ်ားအသုံးျပဳခဲ့သည္ကိုေတြ႕ရွိရျပီး ေနတိုးေထာက္လွမ္းေရးသတင္းအခ်ိဳ႕အရ ၄င္း ဒုံမ်ားတြင္ Scud အမ်ိဳးအစားဒုံးမ်ားပါဝင္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ ဒုံးမ်ားကို ဒမက္စကတ္ျမိဳ႕ေတာ္မွာ သူပုန္မ်ားထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ နိုင္ငံေတာင္ပိုင္းေဒသမ်ားသို႔ ပစ္ခတ္တုိက္ခိုက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

သတင္းအခ်က္အလက္အခ်ိဳ႕အရ ၂၀၁၃ ခုနွစ္ ေဖေဖၚဝါရီလအတြင္း အလက္ပိုျမိဳ႕ အေရွ႕ပိုင္းေဒသခရိုင္ (၃) ခုနွင့္၊ တဲလ္ ရီဖတ္ (Tel Rifat ) ျမိဳ႕မ်ားသုိ႔ ဆီးရီးယားတပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ပဲ့ထိန္းဒုံးမ်ားစြာပစ္လႊတ္ခဲ့သည္ဟု ေဖာ္ျပခဲ့ၾကျပီး လူဦးေရ ၁၄၁ ထက္မနည္း ထိခိုက္ေသဆုံးမႈမ်ားရ်ိခဲ့သည္ဟု ဆုိသည္။ ဆီရီးယား ျပန္ၾကားေရးဝန္ၾကီးကမူ ဆီးရီးယားတပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ပဲ့ထိန္းဒုံးမ်ားအသုံးျပဳခဲ့ျခင္း မရွိေၾကာင္း ျငင္းဆိုထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

Scud ဒုံးမ်ား လက္ရွိအသုံးျပဳလ်က္ရွိေသာနိုင္ငံမ်ား….

(၁) အယ္ဂ်ီးရီးယား (Algerai) – Scud-B, Scud –D အမ်ိဳးအစားမ်ား
(၂) အာေမးနီးယား – Scud-C (ဒုံးပစ္ယာဥ္ ၈ ခု၊ ဒုံး ၃၂ စင္း)
(၃) ကြန္ဂိုဒီမိုကရက္တစ္သမၼတနုိင္ငံ – Scud-B
(၄) အီဂ်စ္ (Scud-B, Hwasong-6)
(၅) အီရန္ (Scud-B, Hwasong-5, Shahab-1, Shahab-2, Shahab-3, Rodong-1)

(၆) ကာဇတ္စတန္ (Scud-B)
(၇) ေျမာက္ကိုရီးယား (Scud-B, Scud-C, Hwasong-5, Hwasong-6,Hwasong-7, Rodong-1)
(၈) လစ္ဗ်ား (Scud-B)
(၉) အိုမန္ (Scud-B)
(၁၀) ဆီးရီးယား (Scud-B, Scud-C, Scud-D, Hwasong-6, Hwasong-7)

(၁၁) ဗီယက္နမ္ (Scud-B, Scud-D, Scud-C)
(၁၂) ယီမင္ (Scud-B, Scud-C)

၁၉၅၀ ခုနွစ္မ်ားမွ စတင္ထုတ္လုပ္ခဲ့ျပီး စစ္ေအးကာလတစ္ေလွ်ာက္တြင္ မူရင္း ဆုိဗီယက္ျပည္ေထာင္စုတြင္သာမက ထင္ရွားခဲ့ေသာ အီရန္-အီရတ္ စစ္ပြဲ၊ အာဖဂန္ျပည္တြင္စစ္ပြဲမ်ားမွသည္ ယေန႔မ်က္ေမွာက္ေခတ္ ယီမင္-ေဆာ္ဒီစစ္ပြဲမ်ားတိုင္ အဆင့္ဆင့္မြမ္းမံအသုံးျပဳလ်က္ရွိေသာ Scud ဒုံးမ်ား၏ က႑မွာ စိတ္ဝင္စားေလ့လာဖြယ္ေကာင္းလွပါသည္။ Scud ဒုံးမ်ားသည္ ေခတ္ဦးကာလ စစ္ေျမျပင္သုံး SRBM ballistic missile ဒုံးမ်ားျဖစ္ခဲ့ျပီး ယေန႔အခ်ိန္တြင္မူ တုိက္ခ်င္းပစ္ဒုံးပ်ံ (ICBM- Intercontinental Ballistic missiles)မ်ားကို ပိုင္ဆုိင္ထုတ္လုပ္နိုင္ရန္ နိုင္ငံအသီးသီးမွ ၾကိဳးပမ္းေနၾကခ်ိန္ျဖစ္ပါသည္။ ေရငုပ္သေဘၤာပိုင္ဆိုင္သည့္နိုင္ငံမ်ားအေနျဖင့္လည္း SLBM ဒုံးမ်ား ပိုင္ဆုိင္နုိင္ေအာင္ ၾကိဳးစားလ်က္ရွိပါသည္။ ဥပမာ ေျမာက္ကိုရီးယား၏ Pukkuksong-1 အမည္ရွိ KN-11 submarine ဒုံးမ်ားျဖစ္ပါသည္။

Nyi_Aung_Lin (Contributor)
Myanmar_Military_Observers